• 224 ثبت تشکر
  • 6 دریافت تشکر
  • 1 مقالات ارسالی

دانشجوی مهندسی نرم افزار ، دانشگاه شهید با هنر کرمان

جهت ارسال پیام به 'mehrdad_amiri' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.