‫رفع مشکل postBack در Master Page

‫رفع مشکل postBack در Master Page

با این خطا هنگامی مواجه شدم که در Master Page  یک TextBox و یک دکمه قرار داده بودم و در رویداد دکمه به یک صفحه دیگر انتقال پیدا می‌کردم. کد زیر:
protected void imgBtnSearch_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
      if (TxtbSearch.Text != string.Empty)
      {
        Response.Redirect("/Exhibition/ShowSearch.aspx?title=" + 
           Sanitizer.GetSafeHtmlFragment(TxtbSearch.Text) + "&b=true", false);
      }
    }
این کد در ماشین خودم کار می‌کرد و مشکلی نداشت. وقتی پروژه را به سرور انتقال می‌دادم و بر روی IIS 6 تست می‌کردم خطای 404 دریافت می‌کردم. ضمن اینکه به صفحه خواسته شده انتقال پیدا نمی‌کردم، و همه چیز کاملا گیج کننده بود. وقتی صفحه را از خود سرور باز و رویداد فوق را اجرا می‌کردم خطای Operation is not valid due to the current state of the object دریافت می‌کردم به همراه کد زیر در Track trace به شرح زیر:
at System.Web.HttpValueCollection.ThrowIfMaxHttpCollectionKeysExceeded()
at System.Web.HttpValueCollection.FillFromEncodedBytes(Byte[] bytes, Encoding encoding)
at System.Web.HttpRequest.FillInFormCollection()
با افزودن کد زیر در Web.config مشکل برطرف گردید.
<appSettings>
  <add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="2001" />
 </appSettings>
منابع:
Code Project
stack overflow