استفاده از Jquery Validation در update Panel

استفاده از Jquery Validation در update Panel - Asp.Net در این مقاله قصد داریم از Jquery Validator در update Panel استفاده کنیم

استفاده از Jquery Validation در update Panel

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

سلام دوستان

در مرحله اول یک ScriptManager و یک UpdatePanel در صفحه قرار میدیم و دو TextBox و یک Button قرار میدیم

  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
  </asp:ScriptManager>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
    <ContentTemplate>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <th colspan="2">
            <a href="http://www.barnamenevisan.org/">www.Barnamenevisan.org</a> 
            </th>
        </tr>
        <tr>
          <td style="height: 20px">
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Name:
          </td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="txtName" runat="server" CssClass="validate[required]" Text="" />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="height: 20px">
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Email:
          </td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" CssClass="validate[required,custom[email]]"
              Text="" />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          </td>
          <td>
            <asp:Button ID="Button1" Text="Submit" runat="server" OnClick="Submit" />
          </td>
        </tr>
      </table>
    </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1">
    <ProgressTemplate>
      <img alt="" src="loader.gif" />
    </ProgressTemplate>
  </asp:UpdateProgress>

سپس با کتابخانه های  javascript مورد نیاز را اضافه میکنیم


<link href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jQuery-Validation-Engine/2.6.4/validationEngine.jquery.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://cdn.ucb.org.br/Scripts/formValidator/js/languages/jquery.validationEngine-en.js"
charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="http://cdn.ucb.org.br/Scripts/formValidator/js/jquery.validationEngine.js"
charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript">
var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
if (prm != null) {
  prm.add_initializeRequest(function (sender, e) {
    if (sender._postBackSettings.panelsToUpdate.join().indexOf("UpdatePanel1") != -1) {
      if (!$("[id*=UpdatePanel1]").validationEngine('validate')) {
        e.set_cancel(true);
      }
    }
  });
};
</script>

نمونه هم ضمیمه کردم

موفق و پیروز باشید

فایل های ضمیمه