نحوه تبدیل یک رشته در وب فرم به تصویر

نحوه تبدیل یک رشته متن در وب فرم های VB.NET و C# در ASP.Net به تصویر و نمایش تصویر در Image Control

نحوه تبدیل یک رشته در وب فرم به تصویر

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله  نحوه تبدیل یک رشته یا متن را در ASP.Net در قالب تصویر به شما توضیح خواهم داد.

در زیر کدهای HTML صفحه ای  که شامل کنترل  استText Box آورده شده است،به طوری که  قرار است  متنی که در آن وارد می شود تبدیل به تصویر شود.

همچنین یک دکمه برای اجرای روند  تبدیل و یک کنترل Image برای نمایش تصویر تبدیل شده وجود دارد.

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:TextBox runat="server" ID="txtText"></asp:TextBox>
  <asp:Button ID="btnConvert" runat="server" Text="Convert" OnClick="btnConvert_Click" />
  <hr />
  <asp:Image ID="imgText" runat="server" Visible="false" />
  </form>
</body>
</html>

فضاهای نام

شما باید از  فضا های نام زیر ارث بری کنید:

using System.Drawing.Text;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.IO;
using System.Drawing.Imaging;
Imports System.Drawing.Text
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.IO
Imports System.Drawing.Imaging

تبدیل رشته به تصویر

کد زیر رشته را به یک فایل تصویری JPEG تبدیل می کند.فایل تصویری تولید شده بروی دیسک ذخیره می شود و پس از آن تصویر در کنترل Imageنمایش داده می شود.

protected void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string text = txtText.Text.Trim();
  Bitmap bitmap = new Bitmap(1, 1);
  Font font = new Font("Arial", 25, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);
  Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
  int width = (int)graphics.MeasureString(text, font).Width;
  int height = (int)graphics.MeasureString(text, font).Height;
  bitmap = new Bitmap(bitmap, new Size(width, height));
  graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
  graphics.Clear(Color.White);
  graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
  graphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
  graphics.DrawString(text, font, new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 0, 0)), 0, 0);
  graphics.Flush();
  graphics.Dispose();
  string fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(Path.GetRandomFileName()) + ".jpg";
  bitmap.Save(Server.MapPath("~/images/") + fileName, ImageFormat.Jpeg);
  imgText.ImageUrl = "~/images/" + fileName;
  imgText.Visible = true;
}
Protected Sub btnConvert_Click(sender As Object, e As System.EventArgs)
  Dim text As String = txtText.Text.Trim()
  Dim bitmap As New Bitmap(1, 1)
  Dim font As New Font("Arial", 25, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel)
  Dim graphics As Graphics = graphics.FromImage(bitmap)
  Dim width As Integer = CInt(graphics.MeasureString(text, font).Width)
  Dim height As Integer = CInt(graphics.MeasureString(text, font).Height)
  bitmap = New Bitmap(bitmap, New Size(width, height))
  graphics = graphics.FromImage(bitmap)
  graphics.Clear(Color.White)
  graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias
  graphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias
  graphics.DrawString(text, font, New SolidBrush(Color.FromArgb(255, 0, 0)), 0, 0)
  graphics.Flush()
  graphics.Dispose()
  Dim fileName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(Path.GetRandomFileName()) & ".jpg"
  bitmap.Save(Server.MapPath("~/images/") & fileName, ImageFormat.Jpeg)
  imgText.ImageUrl = "~/images/" & fileName
  imgText.Visible = True
End Sub