بروزرسانی خودکار Update Panel

بروزرسانی خودکار Update Panel در این مقاله نحوه Refresh خودکار update Panel را بررسی خواهیم کرد به این صورت که زمان جاری سرور را نمایش خواهیم داد

بروزرسانی خودکار Update Panel

ابتدا یک ScriptManager و یک UpdatePanel در صفحه قرار میدهیم

داخل UpdatePanel یک  Lable یک Timer قرار میدیم که خاصیت Interval تامیر روی 1000 ست شده یعنی هر ثانیه


<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ContentTemplate>
    <asp:Label ID="lblTime" runat="server" />
    <asp:Timer ID="Timer1" runat="server" OnTick="GetTime" Interval="1000" />
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>

در تایمر خاصیت OnTick ست شده روی GetTime کع نام متدی در کد هست که باید در زمان تعیین شده فراخوانی شود


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    lblTime.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt");
  }
}
 
protected void GetTime(object sender, EventArgs e)
{
  lblTime.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt");
}

 

نمونه هم ضمیمه کردم

موفق باشید

فایل های ضمیمه