تهیه BackUp از بانک اطلاعاتی Sql

با استفاده از نمونه ضمیمه شده به راحتی میتوانید از بانک های اطلاعاتی خود بکاپ تهیه کنید .

تهیه BackUp از بانک اطلاعاتی Sql

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

کد :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Data.SqlClient;

namespace SQLBackUpApp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    SqlConnection con;    
    SqlCommand cmd;
    SqlDataReader dr;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label3.Visible = false;
      serverName(".");     
    }
    public void serverName(string str)
    {
      con = new SqlConnection("Data Source=" + str + ";Database=Master;data source=.; uid=sa; pwd=123;");
      con.Open();
      cmd = new SqlCommand("select * from sysservers where srvproduct='SQL Server'", con);
      dr = cmd.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
        ComboBoxserverName.Items.Add(dr[2]);
      }
      dr.Close();
    }

    public void Createconnection()
    {
      con = new SqlConnection("Data Source=" + (ComboBoxserverName.Text) + ";Database=Master;data source=.; uid=sa; pwd=123;");
      con.Open();
      ComboBoxDatabaseName.Items.Clear();
      cmd = new SqlCommand("select * from sysdatabases", con);
      dr = cmd.ExecuteReader();
      while(dr.Read())
      {
        ComboBoxDatabaseName.Items.Add(dr[0]);
      }
      dr.Close();
    }

    public void query(string que)
    {
      // ERROR: Not supported in C#: OnErrorStatement

      cmd = new SqlCommand(que, con);
      cmd.ExecuteNonQuery();
    }

    public void blank(string str)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(ComboBoxserverName.Text) | string.IsNullOrEmpty(ComboBoxDatabaseName.Text))
      {

       // label3.Visible = true;
       MessageBox .Show( "Server Name & Database can not be Blank");
       return;

      }
      else
      {
        if (str == "backup")
        {
          SaveFileDialog1.FileName = ComboBoxDatabaseName.Text;
          SaveFileDialog1.ShowDialog();                   
          string s = null;
          s = SaveFileDialog1.FileName;
          query("Backup database " + ComboBoxDatabaseName.Text + " to disk='" + s + "'");
          label3.Visible = true;
          label3.Text = "پشتیبان گیری با موفقیت انجام شد";
        }        
      }
    }    

    private void ComboBoxserverName_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Createconnection();
    }

    private void cmbbackup_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      blank("backup"); 
    }   
  }
}

 

فایل های ضمیمه