ساخت نمودار حبابی در asp.net

در این مقاله به آموزش کشیدن نمودار از نوع حبابی در asp.net پرداخته میشود

ساخت نمودار حبابی در asp.net

این نمودار دارای خصوصیات زیر می باشد :

1-AlternetText :جایگزینی متن زمانی که تصویر در دسترس نیست.

2-Annotation :ذخیره یادداشت های نمودار

3-AntiAliasing : گرفتن یک مقدار برای تنظیم اینکه زمانی که متن و گرافیک کشیده میشوندایا  anti-aliasing استفاده شده است

4-BackGradientStyle:تنظیم گرادیانت پس زمینه که مقدار پیش فرض none می باشد

5-Backcolor :تعیین رنگ پس زمینه که پیش فرض سفید است

6-BackImage :تعیین تصویر برای پس زمینه نمودار

7-BackHatchStyle :تنظیم سبک(style) از نوع hatch برای نمودار که پیش فرض none است

8-Height :تنظیم ارتفاع نمودار

9-Width :تنظیم عرض نمودار

10-Palette :تنظیم سبک با رنگ برای نمودار که سبک پیش فرض Chocolate است

ابتدا یک جدول به نام orderdet میسازیم که اسکریپت آن به شکل زیر باشد :

CREATE TABLE [dbo].[orderdet](  
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
  [Month] [varchar](50) NULL,  
  [Orders] [int] NULL,  
 CONSTRAINT [PK_Order Table] PRIMARY KEY CLUSTERED   
(  
  [id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
  
GO

و در حالت دیزاین(design):

      

حالا در جدول ساخته شده چند رکورد را درج میکنیم سپس یک Stored Procedure به شکل زیر برای واکشی اطلاعات از جدول مینیویسم :

Create procedure [dbo].[GetCharData]      
(      
@id int =null      
      
)      
as      
begin      
Select Month,Orders from Orderdet      
End

حالا از جعبه ابزار خود در ویژوال استدیو کنترل chart را به صفحه Default.aspx اضافه میکنیم و قسمت سورس را به شکل زیر ویرایش میکنیم :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>  
  
<%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"  
  Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp" %>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
  <title>Article by Vithal Wadje</title>  
</head>  
<body bgcolor="black">  
  <form id="form1" runat="server">  
  <h4 style="color: White;">  
    Article for C#Corner  
  </h4>  
  <asp:Chart ID="Chart1" runat="server" BackColor="192, 64, 0" BackGradientStyle="LeftRight"  
    BorderlineWidth="0" Height="360px" Palette="None" PaletteCustomColors="128, 64, 0"  
    Width="380px" BorderlineColor="255, 128, 0">  
    <Series>  
      <asp:Series Name="Series1" YValuesPerPoint="12">  
      </asp:Series>  
    </Series>  
    <ChartAreas>  
      <asp:ChartArea Name="ChartArea1">  
      </asp:ChartArea>  
    </ChartAreas>  
  </asp:Chart>  
  </form>  
</body>  
</html> 

حالا یک متد به شکل زیر برای بایند کردن داده به چارت مینویسیم:

private void Bindchart()  
  {  
    connection();  
    com = new SqlCommand("GetCharData", con);  
    com.CommandType = CommandType.StoredProcedure;  
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(com);  
    DataSet ds = new DataSet();  
    da.Fill(ds);  
  
    DataTable ChartData = ds.Tables[0];  
  
    //storing total rows count to loop on each Record  
    string[] XPointMember = new string[ChartData.Rows.Count];  
    int[] YPointMember = new int[ChartData.Rows.Count];  
  
    for (int count = 0; count < ChartData.Rows.Count; count++)  
    {  
      //storing Values for X axis  
      XPointMember[count] = ChartData.Rows[count]["Month"].ToString();  
      //storing values for Y Axis  
      YPointMember[count] = Convert.ToInt32(ChartData.Rows[count]["Orders"]);  
  
    }  
    //binding chart control  
    Chart1.Series[0].Points.DataBindXY(XPointMember, YPointMember);  
  
    //Setting width of line  
    Chart1.Series[0].BorderWidth = 1;  
    //setting Chart type   
     Chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Bubble;  
     
    //Hide or show chart back GridLines  
 // Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisX.MajorGrid.Enabled = false;  
 // Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisY.MajorGrid.Enabled = false;  
  
    //Enabled 3D  
   // Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].Area3DStyle.Enable3D = true;  
    con.Close();  
  
  }

حالا باید در page load تابع نوشته شده را فراخوانی کرد:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)     
  {     
    if (!IsPostBack)     
    {     
      Bindchart();     
     
    }     
  }

با فشردن دکمه f7 میتوانید وارد قسمت کد صفحه شوید :

using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Web;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using System.Data.SqlClient;  
using System.Configuration;  
using System.Data;  
using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;  
  
public partial class _Default : System.Web.UI.Page  
{  
  private SqlConnection con;  
  private SqlCommand com;  
  private string constr, query;  
  private void connection()  
  {  
    constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["getconn"].ToString();  
    con = new SqlConnection(constr);  
    con.Open();  
  
  }  
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
  {  
    if (!IsPostBack)  
    {  
      Bindchart();  
  
    }  
  }  
  
  
  private void Bindchart()  
  {  
    connection();  
    com = new SqlCommand("GetCharData", con);  
    com.CommandType = CommandType.StoredProcedure;  
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(com);  
    DataSet ds = new DataSet();  
    da.Fill(ds);  
  
    DataTable ChartData = ds.Tables[0];  
  
    //storing total rows count to loop on each Record  
    string[] XPointMember = new string[ChartData.Rows.Count];  
    int[] YPointMember = new int[ChartData.Rows.Count];  
  
    for (int count = 0; count < ChartData.Rows.Count; count++)  
    {  
      //storing Values for X axis  
      XPointMember[count] = ChartData.Rows[count]["Month"].ToString();  
      //storing values for Y Axis  
      YPointMember[count] = Convert.ToInt32(ChartData.Rows[count]["Orders"]);  
  
  
    }  
    //binding chart control  
    Chart1.Series[0].Points.DataBindXY(XPointMember, YPointMember);  
  
    //Setting width of line  
    Chart1.Series[0].BorderWidth = 1;  
    //setting Chart type   
     Chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Bubble;  
     
    //Hide or show chart back GridLines  
 // Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisX.MajorGrid.Enabled = false;  
 // Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisY.MajorGrid.Enabled = false;  
  
    //Enabled 3D  
   // Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].Area3DStyle.Enable3D = true;  
    con.Close();  
  
  }  
}  

حالا میتوانید برنامه رو اجرا کنید که شکل زیر را مشاهده خواهید کرد:

             

اگر بخواهیم خطوط گرید را نشان دهیم باید تغییر زیر را انجام دهیم:

Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisX.MajorGrid.Enabled = false;      
Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisY.MajorGrid.Enabled = false; 

برای فعال کردن استایل 3d :

Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].Area3DStyle.Enable3D = true;

          

برای مخفی کردن خطوط گرید در استایل 3d:

Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisX.MajorGrid.Enabled = false;       
Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].AxisY.MajorGrid.Enabled = false;

فایل های ضمیمه