ساخت login به صورت Popup توسط ajax

در این مقاله به ساخت login به صورت پنجره Popup توسط jquery و ajax خواهیم پرداخت

ساخت login به صورت Popup توسط ajax

از ajax برای فرستادن اطلاعات به سمت سرور بدون اینکه صفحه مجددا براگزاری یا پست بک شود استفاده میشود.

ابتدا به صفحه aspx خود رفرنس های زیر را اضافه کنید:

<script src="jquery-1.6.4.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script>

در اینجا از دو تابع استفاده میشود یکی برای حالت get و دیگری برای حالت post :

$.ajax({

type: "post",
data: "{'id': '" + job_id + "'}",
url: "user-notification-message.aspx/deletejob",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: 'json',
success: function (revert) {
if (revert.d == 'Onsuccess') {
test();
return false;
}
else {
alert("☻");
return false;
}

}

ودر صفحه aspx.cs کد زیر را بنویسید:

url: "test.aspx/login_user", //client side url.
[System.Web.Services.WebMethod]
public static string login_user(string _username, string _userpassword)
{
   Page tt = new Page();
   tt.Session["loging"] = _username;
   //stuff your code here
   return "OnSuccess";
}

url: "test.aspx/forgotpass", clint side Url…
[System.Web.Services.WebMethod]
public static string forgotpass(string _emailid)
{
   //stuff your code here
   return "Have a nice day";
}

حالا برنامه رو اجرا کنید:

فایل های ضمیمه