انتقال ایتم های یک لیست باکس به لیست باکس دیگر با استفاده از jquery

در این مقاله میخواهیم یاد بگیریم که چگونه با استفاده از jquery میتونیم آیتم های یک listbox را به listBox دیگه انتقال داد

انتقال ایتم های یک لیست باکس به لیست باکس دیگر با استفاده از jquery

ابتدا برای واضح شدن مطلب به صورت تصویری نشان میدم که چکاری میخواهیم در این مقاله انجام دهیم سپس به سراغ کد میرویم دو تا Listbox به شکل زیر داریم :

حالا میخواهیم با کلیک رو هر کدام از دکمه ها یک عمل را انجام دهیم با کلیک رو دکمه < یک آیتم به List box مقابل اضافه خواهد شد:

اگر برو دکمه << کلیک کنیم همه ایتم ها اضافه میشوند:

و دکمه > از لیست دوم به لیت اول انتقال میدهد:

و در آخر دکمه >> همه را از لیست دوم به اول انتقال می دهد:

برای اعمالی که نشان دادیم کافی است کد jquery  زیر را در صفحه خود بنویسید:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title>Move Item From One List To Another List Using jQuery</title> 
  <script src="jquery-1.7.1.js" type="text/javascript"></script> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready( 
      function() { 
        $('#btnAdd').click( 
          function(e) { 
            $('#list1 > option:selected').appendTo('#list2'); 
            e.preventDefault(); 
          }); 
 
        $('#btnAddAll').click( 
        function(e) { 
          $('#list1 > option').appendTo('#list2'); 
          e.preventDefault(); 
        }); 
 
        $('#btnRemove').click( 
        function(e) { 
          $('#list2 > option:selected').appendTo('#list1'); 
          e.preventDefault(); 
        }); 
 
        $('#btnRemoveAll').click( 
        function(e) { 
          $('#list2 > option').appendTo('#list1'); 
          e.preventDefault(); 
        }); 
 
      }); 
  </script> 
 
</head> 
<body11 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <table cellpadding="4" cellspacing="4" width="90%" align="center" style="border: solid 2px gray; 
    background-color: #ADD8E6;"> 
    <tr> 
      <td height="10px"> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td align="center"> 
        <asp:ListBox ID="list1" runat="server" Width="250px" Height="100px"> 
          <asp:ListItem Value="India">India</asp:ListItem> 
          <asp:ListItem Value="Australia">Australia</asp:ListItem> 
          <asp:ListItem Value="USA">USA</asp:ListItem> 
          <asp:ListItem Value="Japan">Japan</asp:ListItem> 
          <asp:ListItem Value="Brazil">Brazil</asp:ListItem> 
        </asp:ListBox> 
      </td> 
      <td align="center"> 
        <input type="button" id="btnAdd" value=">" style="width: 50px;" /><br /> 
        <input type="button" id="btnAddAll" value=">>" style="width: 50px;" /><br /> 
        <input type="button" id="btnRemove" value="<" style="width: 50px;" /><br /> 
        <input type="button" id="btnRemoveAll" value="<<" style="width: 50px;" /> 
      </td> 
      <td align="center"> 
        <asp:ListBox ID="list2" runat="server" Width="250px" Height="100px"></asp:ListBox> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td height="10px"> 
      </td> 
    </tr> 
  </table> 
  </form> 
</body> 
</html>

 

فایل های ضمیمه