ساخت منوی متحرک با jquery و Css

در این مقاله میخواهیم مراحل ساخت منو رو با استفاده از jquery و css به صورت گام به گام آموزش دهیم.

ساخت منوی متحرک با jquery و Css

ابتدا یک برنامه از نوع وب میسازیم :

سپس یک صفحه جدید به پروژه خود اضافه کنید:

سپس فایل demo.css را به پروژه اضافه میکنیم :

حالا باید رفرنس فایل ss اضافه شده به پروژه رو به صفحه خود بدهیم:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Styles/demo.css" />

حالا نوبت به اضافه کردن فایل های jquery میرسد:

نوبت به آدرس دهی میرسد:

<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery.color.js"></script>

سپس کد زیر را وارد کنید:

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#menu-jquery li a').hover(
                 function () {
 
                   $(this).css('padding', '5px 15px')
                            .stop()
                            .animate({ 'paddingLeft': '25px',
                              'paddingRight': '25px',
                              'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.5)'
                            },
                                      'fast');
                 },
                 function () {
                   $(this).css('padding', '5px 25px')
                            .stop()
                            .animate({ 'paddingLeft': '15px',
                              'paddingRight': '15px',
                              'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.2)'
                            },
                                      'fast');
                 }).mousedown(function () {
                   $(this).stop().animate({ 'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.1)' }, 'fast');
                 }).mouseup(function () {
                   $(this).stop().animate({ 'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.5)' }, 'fast');
                 });
    });
</script>

ودر صفحه Default2.aspx :

<body>
  <div id="container">
    <span class="title">Using Pure CSS Animation</span>
    <ul id="menu-css">
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Portfolio</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
    <span class="title">Using jQuery Animation</span>
    <ul id="menu-jquery">
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Portfolio</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
    <script type="text/javascript">
      var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
      document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
    </script>
    <script type="text/javascript">
      try {
        var pageTracker = _gat._getTracker("UA-2260508-2");
        pageTracker._trackPageview();
      } catch (err) { }</script>
  </div>
</body>

کد کامل صفحه به شکل زیر می باشد:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>A Animated Menu Using jQuery and CSS</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Styles/demo.css" />
<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Scripts/jquery.color.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#menu-jquery li a').hover(
                 function () {
 
                   $(this).css('padding', '5px 15px')
                            .stop()
                            .animate({ 'paddingLeft': '25px',
                              'paddingRight': '25px',
                              'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.5)'
                            },
                                      'fast');
                 },
                 function () {
                   $(this).css('padding', '5px 25px')
                            .stop()
                            .animate({ 'paddingLeft': '15px',
                              'paddingRight': '15px',
                              'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.2)'
                            },
                                      'fast');
                 }).mousedown(function () {
                   $(this).stop().animate({ 'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.1)' }, 'fast');
                 }).mouseup(function () {
                   $(this).stop().animate({ 'backgroundColor': 'rgba(0,0,0,0.5)' }, 'fast');
                 });
    });
</script>
<head>
<body>
  <div id="container">
    <span class="title">Using Pure CSS Animation</span>
    <ul id="menu-css">
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Portfolio</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
    <span class="title">Using jQuery Animation</span>
    <ul id="menu-jquery">
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Portfolio</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
    <script type="text/javascript">
      var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
      document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
    </script>
    <script type="text/javascript">
      try {
        var pageTracker = _gat._getTracker("UA-2260508-2");
        pageTracker._trackPageview();
      } catch (err) { }</script>
  </div>
</body>
</html>

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید:

فایل های ضمیمه