فرستادن ایمیل با استفاده از Windows Service به صورت روزانه در زمان مشخص

در این مقاله میخواهیم در زمان مشخصی با استفاده از Windows Service ایمیل به صورت خودکار ارسال شود

فرستادن ایمیل با استفاده از Windows Service به صورت روزانه در زمان مشخص

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ویندوز سرویس به صورت روزانه درزمان مشخصی اجرا میشود و به صورت خودکار رکورد ها را از پایگاه داده واکشی میکندو  برای آنها ایمیل ارسال میکند.

یک جدول به نام Student بشکل زیر بسازید:

سپس چند رکورد در آن درج کنید:

ابتدا یک پروژه از نوع WindowsService بسازید:

یک فایل app.config به پروژه خود اضافه کنید و آنرا به شکل زیر ویرایش کنید:

<appSettings>
  <add key ="Mode" value ="Daily" />
  <add key ="IntervalMinutes" value ="1" />
  <add key ="ScheduledTime" value ="17:43" />
</appSettings>
<connectionStrings>
  <add name="constr" connectionString="Data Source=.\SQL2008R2;Initial Catalog=StudentsDB;integrated security=true" />
</connectionStrings>

روی فایل Service1 در حالت design کلیک راست کنید وگزینه AddInstaller را انتخاب کنید سپس مجددا

فایل Service1.cs را انتخاب کنید و روی آن کلید f7 را فشار دهید و  مقادیر زیر را وارد کنید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.ServiceProcess;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Configuration;
using System.Net.Mail;
using System.Data.SqlClient;


namespace WindowsServiceCS
{
  public partial class Service1 : ServiceBase
  {
    public Service1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    protected override void OnStart(string[] args)
    {
      this.WriteToFile("Simple Service started {0}");
      this.ScheduleService();
    }

    protected override void OnStop()
    {
      this.WriteToFile("Simple Service stopped {0}");
      this.Schedular.Dispose();
    }

    private Timer Schedular;

    public void ScheduleService()
    {
      try
      {
        Schedular = new Timer(new TimerCallback(SchedularCallback));
        string mode = ConfigurationManager.AppSettings["Mode"].ToUpper();
        this.WriteToFile("Simple Service Mode: " + mode + " {0}");

        //Set the Default Time.
        DateTime scheduledTime = DateTime.MinValue;

        if (mode == "DAILY")
        {
          //Get the Scheduled Time from AppSettings.
          scheduledTime = DateTime.Parse(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["ScheduledTime"]);
          if (DateTime.Now > scheduledTime)
          {
            //If Scheduled Time is passed set Schedule for the next day.
            scheduledTime = scheduledTime.AddDays(1);
          }
        }

        if (mode.ToUpper() == "INTERVAL")
        {
          //Get the Interval in Minutes from AppSettings.
          int intervalMinutes = Convert.ToInt32(ConfigurationManager.AppSettings["IntervalMinutes"]);

          //Set the Scheduled Time by adding the Interval to Current Time.
          scheduledTime = DateTime.Now.AddMinutes(intervalMinutes);
          if (DateTime.Now > scheduledTime)
          {
            //If Scheduled Time is passed set Schedule for the next Interval.
            scheduledTime = scheduledTime.AddMinutes(intervalMinutes);
          }
        }

        TimeSpan timeSpan = scheduledTime.Subtract(DateTime.Now);
        string schedule = string.Format("{0} day(s) {1} hour(s) {2} minute(s) {3} seconds(s)", timeSpan.Days, timeSpan.Hours, timeSpan.Minutes, timeSpan.Seconds);

        this.WriteToFile("Simple Service scheduled to run after: " + schedule + " {0}");

        //Get the difference in Minutes between the Scheduled and Current Time.
        int dueTime = Convert.ToInt32(timeSpan.TotalMilliseconds);

        //Change the Timer's Due Time.
        Schedular.Change(dueTime, Timeout.Infinite);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        WriteToFile("Simple Service Error on: {0} " + ex.Message + ex.StackTrace);

        //Stop the Windows Service.
        using (System.ServiceProcess.ServiceController serviceController = new System.ServiceProcess.ServiceController("SimpleService"))
        {
          serviceController.Stop();
        }
      }
    }

private void SchedularCallback(object e)
{
  try
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    string query = "SELECT Name, Email FROM Students WHERE DATEPART(DAY, BirthDate) = @Day AND DATEPART(MONTH, BirthDate) = @Month";
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
    {
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
      {
        cmd.Connection = con;
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Day", DateTime.Today.Day);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Month", DateTime.Today.Month);
        using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd))
        {
          sda.Fill(dt);
        }
      }
    }
    foreach(DataRow row in dt.Rows)
    {
      string name = row["Name"].ToString();
      string email = row["Email"].ToString();
      WriteToFile("Trying to send email to: " + name + " " + email);

      using (MailMessage mm = new MailMessage("sender@gmail.com", email))
      {
        mm.Subject = "Birthday Greetings";
        mm.Body = string.Format("<b>Happy Birthday </b>{0}<br /><br />Many happy returns of the day.", name);

        mm.IsBodyHtml = true;
        SmtpClient smtp = new SmtpClient();
        smtp.Host = "smtp.gmail.com";
        smtp.EnableSsl = true;
        System.Net.NetworkCredential credentials = new System.Net.NetworkCredential();
        credentials.UserName = "sender@gmail.com";
        credentials.Password = "<Password>";
        smtp.UseDefaultCredentials = true;
        smtp.Credentials = credentials;
        smtp.Port = 587;
        smtp.Send(mm);
        WriteToFile("Email sent successfully to: " + name + " " + email);
      }
    }
    this.ScheduleService();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    WriteToFile("Simple Service Error on: {0} " + ex.Message + ex.StackTrace);

    //Stop the Windows Service.
    using (System.ServiceProcess.ServiceController serviceController = new System.ServiceProcess.ServiceController("SimpleService"))
    {
      serviceController.Stop();
    }
  }
}

    private void WriteToFile(string text)
    {
      string path = "C:\\ServiceLog.txt";
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter(path, true))
      {
        writer.WriteLine(string.Format(text, DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss tt")));
        writer.Close();
      }
    }
  }
}

برای دانش آموزی که تاریخ تولدش با تاریخ جاری همخوانی داشته باشد ایمیل ارسال میشود:

فایل های ضمیمه