ساخت DropDownListCheckBoxList در Asp.net

در این مقاله میخواهیم یک کنترل DropDownCheckBoxes سمت سرور بسازیم که دارای اعتبار سنجی نیز باشد

ساخت DropDownListCheckBoxList در Asp.net

در این مقاله از یک فایل dll به نام DropDownCheckBoxes.dll استفاده شده که در پوشه bin برنامه خود کپی کنید ودر صفحه خود آنرا ثبت کنید:


<%@ Register TagPrefix="asp" Namespace="Saplin.Controls" Assembly="DropDownCheckBoxes" %>

صفحه aspx. خود را به شککل زیر ویرایش کنید:


<asp:DropDownCheckBoxes ID="DropDownCheckBoxes1" runat="server" Width="180px" UseSelectAllNode = "false">
  <Style SelectBoxWidth="195" DropDownBoxBoxWidth="160" DropDownBoxBoxHeight="90" />
  <Items>
    <asp:ListItem Text="Mango" Value="1"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="Apple" Value="2"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="Banana" Value="3"></asp:ListItem>
  </Items>
</asp:DropDownCheckBoxes>
&nbsp;
<asp:ExtendedRequiredFieldValidator ID = "ExtendedRequiredFieldValidator1" runat = "server" ControlToValidate = "DropDownCheckBoxes1" ErrorMessage = "Required" ForeColor = "Red"></asp:ExtendedRequiredFieldValidator>
<br />
<br />
<asp:Button Text="Submit" runat="server" OnClick = "Submit" />

حال باید زمانی که روی دکمه submit کلیک میشود مقادیر انتخاب شده را به دست بیاریم :


protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
  string message = string.Empty;
  foreach (ListItem item in DropDownCheckBoxes1.Items)
  {
    if (item.Selected)
    {
      message += item.Text + " " + item.Value + "\\n";
    }
  }
  ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", "alert('" + message + "');", true);
}

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید:

فایل های ضمیمه