صفحه بندی و مرتب سازی در MVC

در این مقاله می خواهیم نحوه صفحه بندی و مرتب سازی را در mvc با استفاده از PagedList پیاده سازی کنیم

صفحه بندی و مرتب سازی در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا در پایگاه داده خود یک جدول به شکل زیر میسازیم:

اسکریپت ساخت جدول را در زیر مشاهده خواهید کرد:

  CREATE TABLE [dbo].[Employee]( 
    [Emp_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
    [Name] [varchar](50) NULL, 
    [Email] [varchar](500) NULL, 
    [Designation] [varchar](50) NULL, 
    [City] [varchar](50) NULL, 
    [State] [varchar](50) NULL, 
    [Country] [varchar](50) NULL, 
   CONSTRAINT [PK_Employee] PRIMARY KEY CLUSTERED  
  ( 
    [Emp_ID] ASC 
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
  ) ON [PRIMARY] 
   
  GO 

سپس برای صفحه بندی مقداری داده در جدول درج میکنیم:

حال یک پروژه جدید از نوع MVC ایجاد کنید:

 

در پنجره Solution Explorer روی پرو] خود کلیک راست کنید و Manage Nuget Packages  را انتخاب کنید و در سمت راست PagedList را جستجو کنید و سپس آنرا نصب کنید:

اگر package درست روی پروژه شما نصب شود تیک سبز رنگی کنار آن نمایان میشود:


حال باید یک مدل به پروژه خود اضافه کنید روی نام پروژه کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه ADD و سپس New ADO.NEt Entity data Model را انتخاب کنید که پنجره زیر نمایان می شود:

در این پنجره روی New Connection کلیک کنید تا پنجره Connection Properties ظاهر شود.

در این پنجره تنظیمات اتصال را انجام داده وپایگاه داده خود را انتخاب مینماییم و روی دکمه ok  کلیک میکنیم:

در این پنجره تیک ...save در پایین پنجره به این معنا میباشد که اگر تیک بزند رشته اتصال شما رادر فایل Web.Config ذخیره میکند:

در این پنجره میتوانیم جدول خود را انتخاب کنیم و تیک گزینه ...Pluralize را بردارید این گزینه به این معنی می باشد که به صورت خودکاربرای نام جداول قوانین جمع و مفرد بودن  را رعایت نماید مثلا اسم جمع جدول Person به People  تبدیل میشودپس از انتخاب جدول خود رو گزینه Finish کلیک کنید :

همانطور که مشاهده کردید به صورت تصویری همراه با توضیحات لازم مدل خود را ساختیم حالا نیاز به ساخت Controller داریم پس روی پوشه Controllers کلیک راست کرده وگزینه Add و سپس Controller را انتخاب کنید و در پنجره ظاهر شده MVC Controller - Empty را انتخاب کرده و نام Employee را وارد نمایید:

 

 دربالای صفحه فضای نام  pagedList را به پروژه خود اضافه میکنیم:

using PagedList; 

ابتدا در کنترلر ایجاد شده یک شی از مدل خود میسازیم سپس یک Constructor (سازنده) میسازیم و شی ساخته شده از مدل را New میکنیم:

   EmployeeManagementEntities obj; 
 
    public EmployeeController() 
    { 
      obj = new EmployeeManagementEntities(); 
    } 

یک متد به نام Index مینویسیم که عمل مرتب سازی و صفحه بندی را در این متد انجام میدهیم تعداد افرادی که در هر صفحه نشان خواهیم داد را در متغیر PageSize تعیین میکنیم و شماره صفحه را در متغیر Page:

 public ActionResult Index(string sortOrder, string CurrentSort, int? page) 
    { 
      int pageSize = 5; 
      int pageIndex = 1; 
      pageIndex = page.HasValue ? Convert.ToInt32(page) : 1; 
 
      ViewBag.CurrentSort = sortOrder; 
 
      sortOrder = String.IsNullOrEmpty(sortOrder) ? "Emp_ID" : sortOrder; 
 
      IPagedList<Employee> emp = null; 
 
      switch (sortOrder) 
      { 
        case "Emp_ID": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.Emp_ID).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.Emp_ID).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
        case "Emp_Name": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.Name).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.Name).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
 
        case "Email": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.Email).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.Email).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
 
        case "Designation": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.Designation).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.Designation).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
 
        case "City": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.City).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.City).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
 
        case "State": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.State).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.State).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
 
        case "Country": 
          if (sortOrder.Equals(CurrentSort)) 
            emp = obj.Employee.OrderByDescending 
                (m => m.Country).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          else 
            emp = obj.Employee.OrderBy 
                (m => m.Country).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
 
        case "Default": 
          emp = obj.Employee.OrderBy 
              (m => m.Emp_ID).ToPagedList(pageIndex, pageSize); 
          break; 
      } 
      return View(emp); 
    } 

در تابع خود کلیک راست کرده و گزینه Add View را انتخاب کنید:

در ویو خود برای نمایش اطلاعات یک جدول ایجاد میکنیم و در پایین ویو بعد از جدول خود از PagedListPager برای صفحه بندی و فرستادن شماره صفحه  به متد index استفاده شده است:

@model PagedList.IPagedList<pagingNSortingInMVC4.Employee> 
 
@using PagedList.Mvc; 
@{ 
  ViewBag.Title = "Employee List"; 
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Employee List</h2> 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{    
  <table> 
    <tr> 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 12%"> 
        @Html.ActionLink("Employee ID", "Index", 
      new { sortOrder = "Emp_ID", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 25%"> 
        @Html.ActionLink("Employee Name", "Index", 
      new { sortOrder = "Emp_Name", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 15%;"> 
        @Html.ActionLink("Email", "Index", 
      new { sortOrder = "Email", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 10%;"> 
        @Html.ActionLink("Designation", "Index", 
      new { sortOrder = "Designation", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 10%;"> 
        @Html.ActionLink("City", "Index", 
      new { sortOrder = "City", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 10%;"> 
        @Html.ActionLink("State", "Index", 
      new { sortOrder = "State", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 10%;"> 
        @Html.ActionLink("Country", "Index", 
      new { sortOrder = "Country", CurrentSort = ViewBag.CurrentSort }) 
      </th> 
 
    </tr> 
    @foreach (var item in Model) 
    { 
      <tr> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.Emp_ID) 
        </td> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 
        </td> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.Email) 
        </td> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.Designation) 
        </td> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.City) 
        </td> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.State) 
        </td> 
        <td style="border: 2px solid black; text-align: center; word-wrap: break-word;"> 
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.Country) 
        </td> 
      </tr> 
    } 
  </table>  
  <br /> 
  <div id='Paging' style="text-align: center"> 
    Page @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) 
    of @Model.PageCount 
 
    @Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
  </div> 
}   

حالا میتونید برنامه خود را اجرا کنید:

 مرتب سازی نیز به شکل زیر انجام میشود:

 

فایل های ضمیمه