نمایش مجموع کل ستونها در کنترل GridView در Asp.NET با استفاده از دستورات #C یا VB.NET

در این مقاله قصد داریم نحوه نمایش مجموع ستونهای یک کنترل GridView را با استفده از دستورات #C و VB.NET شرح دهیم . مجموع ستون خاصی را در GridView در هر صفحه به صورت جداگانه به عنوان جمع کل نمایش می دهیم .

نمایش مجموع کل ستونها در کنترل GridView در Asp.NET با استفاده از دستورات #C یا VB.NET

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک پروژه در ویژوال استودیو می سازیم , سپس تگ مربوط به کنترل GridView را در صفحه قرار می دهیم .برای نمایش footer کنترل باید خاصیت ShowFooter را True می کنیم و همچنین برای نمایش صفحه بندی رویداد OnPageIndexChanging را فراخوانی می کنیم , مانند کد زیر :

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" AllowPaging="true"
OnPageIndexChanging="OnPageIndexChanging" ShowFooter="true">
<Columns>
  <asp:BoundField DataField="OrderID" HeaderText="Order ID" ItemStyle-Width="60" />
  <asp:BoundField DataField="ProductName" HeaderText="Product Name" ItemStyle-Width="210" />
  <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" ItemStyle-Width="60" DataFormatString="{0:N2}"
    ItemStyle-HorizontalAlign="Right" />
</Columns>
</asp:GridView>

همچنین به فضای نامهای زیر احتیاج داریم

در #C :

using System.Linq;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

در VB.NET :

Imports System.Linq
Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient

اتصال GridView و محاسبه مجموع ستون :

GridViewfh به همراه اطلاعات خود در متد Load صفحه قرار دارد . Query اطلاعات را از جداول Orders  ,  Product و قیمت مربوط به آن محصول می گیرد .مجموع قیمت محصولات محاسبه و در یک Cell در انتای کنترل GridView به نمایش در می آید .

#C :

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    this.BindGrid();
  }
}
 
private void BindGrid()
{
  string query = "SELECT TOP 30 OrderID,";
  query += "(SELECT ProductName FROM Products WHERE ProductID = details.ProductId) ProductName,";
  query += "(Quantity * UnitPrice) Price";
  query += " FROM [Order Details] details";
  query += " ORDER BY OrderID";
  string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
  using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
  {
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
    {
      using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
      {
        cmd.Connection = con;
        sda.SelectCommand = cmd;
        using (DataTable dt = new DataTable())
        {
          sda.Fill(dt);
          GridView1.DataSource = dt;
          GridView1.DataBind();
 
          //Calculate Sum and display in Footer Row
          decimal total = dt.AsEnumerable().Sum(row => row.Field<decimal>("Price"));
          GridView1.FooterRow.Cells[1].Text = "Total";
          GridView1.FooterRow.Cells[1].HorizontalAlign = HorizontalAlign.Right;
          GridView1.FooterRow.Cells[2].Text = total.ToString("N2");
        }
      }
    }
  }
}

VB.NET :


Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not Me.IsPostBack Then
    Me.BindGrid()
  End If
End Sub
 
Private Sub BindGrid()
  Dim query As String = "SELECT TOP 30 OrderID,"
  query += "(SELECT ProductName FROM Products WHERE ProductID = details.ProductId) ProductName,"
  query += "(Quantity * UnitPrice) Price"
  query += " FROM [Order Details] details"
  query += " ORDER BY OrderID"
  Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
  Using con As New SqlConnection(constr)
    Using cmd As New SqlCommand(query)
      Using sda As New SqlDataAdapter()
        cmd.Connection = con
        sda.SelectCommand = cmd
        Using dt As New DataTable()
          sda.Fill(dt)
          GridView1.DataSource = dt
          GridView1.DataBind()
 
          'Calculate Sum and display in Footer Row
          Dim total As Decimal = dt.AsEnumerable().Sum(Function(row) row.Field(Of Decimal)("Price"))
          GridView1.FooterRow.Cells(1).Text = "Total"
          GridView1.FooterRow.Cells(1).HorizontalAlign = HorizontalAlign.Right
          GridView1.FooterRow.Cells(2).Text = total.ToString("N2")
        End Using
      End Using
    End Using
  End Using
End Sub

نحوه استفاده از صفحه بندی کنترل GridView

کد مربوط به #C :


protected void OnPageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
  GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
  this.BindGrid();
}

کد مربوط به VB.NET :


Protected Sub OnPageIndexChanging(sender As Object, e As GridViewPageEventArgs)
  GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
  Me.BindGrid()
End Sub

 

فایل های ضمیمه