نحوه افزودن اطلاعات در ListBox با استفاده از JQuery و JavaScript در Asp.Net

در این مقاله نحوه افزودن یک Data در کنترل ListBox با کمک JQuery و JavaScript شرح داده میشود. محتوای یک کنترل Textbox را به یک کنترل ListBox اضافه می کنیم.

نحوه افزودن اطلاعات در ListBox با استفاده از JQuery و  JavaScript در Asp.Net

مانند دستور زیر یک کنترل ListBox , TextBox , Button به صفحه اضافه می کنیم .

نحوه افزودن محتوی TextBox به یک ListBox توسط JavaScript :

و زمانی که دکمه کلیک می شود متد AddValues مربوط به جاوا اسکریپت اجرا میشود .ابتدا محتوی کنترل textBox خوانده می شود , سپس عنصر HTML OPTION ساخته میشود .

محتوای TextBox به InnerHTML ست می شود و در آخر محتوای عنصر مودر نظر به کنترل ListBox پاس داده میشود .


<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Width="150" Height="60"></asp:ListBox>
<br />
<hr />
<asp:TextBox ID="txtValue" runat="server" />
<asp:Button ID="btnAdd" Text="Add" runat="server" OnClientClick="return AddValues()" />
<script type="text/javascript">
function AddValues() {
  var txtValue = document.getElementById("<%=txtValue.ClientID %>");
  var listBox = document.getElementById("<%= ListBox1.ClientID%>");
  var option = document.createElement("OPTION");
  option.innerHTML = txtValue.value;
  option.value = txtValue.value;
  listBox.appendChild(option);
  txtValue.value = "";
  return false;
}
</script>

نحوه افزودن محتوی TextBox به ListBox توسط JQuery :

در ادامه کد زیر شامل listbox , TextBox , Button میباشد .زمانی که دکمه کلیک شد رویداد handler JQuery اجرا میشود .


<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Width="150" Height="60" SelectionMode = "Multiple"></asp:ListBox>
<br />
<hr />
<asp:TextBox ID="txtValue" runat="server" />
<asp:Button ID="btnAdd" Text="Add" runat="server" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $("[id*=btnAdd]").bind("click", function () {
    var value = $("[id*=txtValue]").val();
    var listBox = $("[id*=ListBox1]");
    var option = $("<option />").val(value).html(value);
    listBox.append(option);
    $("[id*=txtValue]").val("");
    return false;
  });
});
</script>

 

نحوه مقدار دهی به کنترل ListBox توسط #C :

محتوای که به کنترل ListBox توسط JQuery یا JavaScript به ListBox افزوده می شود , در ViewState افزوده نمی شود , از این رو در collection مخصوص listbox قرار نمی گیرد .بنا براین ما نیاز به استفاده از مجموعه Request.Form داریم و مقدار را در آن از طریق دستور زیر قرار می دهیم .

کد #C :


protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
  string values = Request.Form[ListBox1.UniqueID];
}

کد VB.Net :


Protected Sub Submit(sender As Object, e As System.EventArgs)
  Dim values As String = Request.Form(ListBox1.UniqueID)
End Sub

تصویر زیر ارسال محتوای انتخاب شده از ListBox به سمت سرور را نمایش می دهد :

 

فایل های ضمیمه