صفحه بندی DataList در Asp.Net

در این مقاله میخواهیم صفحه بندی را در DataList پیاده سازی کنیم

صفحه بندی DataList در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در کنترل DataList روش مستقیمی برای صفحه بندی وجود ندارد برای انجام اینکار نیاز به  کلاس PagedDataSource داریم که در این کلاس خصوصیات و متد های لازم برای صفحه بندی در DataList را پیاده سازی شده است

خصوصیات Properties of  PagedDataSource :

AllowCustomPaging

AllowPaging

AllowServerPaging

Count

CurrentPageIndex

DataSource

DataSourceCount

FirstIndexInPage

IsCustomPagingEnabled

IsFirstPage

IsLastPage

IsPagingEnabled

IsReadOnly

IsServerPagingEnabled 

IsSynchronized

PageCount 

PageSize 

SyncRoot 

VirtualCount

متد های PagedDataSource  :

CopyTo

GetEnumerator

GetItemProperties

GetListName

فرض کنید یک جدول به شکل زیر در پایگاه داده ساخته ایم:

حال برنامه ویژوال استدیو را باز کنید و یک پروژه جدید از نوع empty WebSite بسازید

سپس یک صفحه جدید به پروژه خود اضافه کنید و به صفحه خود از جعبه ابزار چهار عدد Button  و یک کنترل DataList اضافه کنید:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
 <title>Article by Vithal Wadje</title>  
</head> 
<body bgcolor="navy"> 
  <form id="form1" runat="server"> 
 
  <br /> 
    <br /> 
      <br /> 
  <div style="color:white"> 
   
  <asp:DataList ID="EmpDataList" runat="server"> 
  <HeaderTemplate > 
   <table width="140%"> 
    <tr> 
     <td width="10%">Id</td> 
     
      <td width="35%">Name</td> 
      
      <td width="25%"> City</td> 
       <td width="30%"> Address</td> 
      
    </tr> 
   
   
  </table> 
   
  </HeaderTemplate> 
   <ItemTemplate > 
   <table width="140%"> 
    
    <tr> 
 
      <td width="10%"> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=<%#Eval("id")%>/> 
       
       
      </td> 
    <td width="35%"> 
    
     <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text=<%#Eval("Name")%>/> 
     
    </td> 
     <td width="25%"> 
      
      
     <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text=<%#Eval("City")%>/> 
     </td> 
     <td width="30%"> 
      
      <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text=<%#Eval("Address")%>/> 
     </td> 
     
      
    </tr> 
    
   </table> 
    
    </ItemTemplate> 
   
   
  </asp:DataList> 
  <table id="Paging" runat="server"> 
 <tr> 
  <td> 
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Font-Bold="true" Text="First"  
      onclick="Button1_Click" style="height: 26px"  
           /></td> 
    <td> 
      <asp:Button ID="Button2" runat="server" Font-Bold="true" Text="Previous" onclick="Button2_Click"  
           /></td> 
      <td> 
        <asp:Button ID="Button3" runat="server" Font-Bold="true" Text="Next" onclick="Button3_Click"  
           /></td> 
        <td> 
          <asp:Button ID="Button4" runat="server" Font-Bold="true" Text="Last" onclick="Button4_Click"  
          /></td> 
  </tr> 
  </table> 
 
 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

سپس در رویداد page_load  صفحه کد زیر را وارد کنید:

  SqlConnection con; 
  int CurrentPage; 
  string sqlconn; 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
 
    if (!IsPostBack) 
    { 
      BindDatList(); 
      ViewState["PageCount"] = 0; 
    } 
    CurrentPage = (int)ViewState["PageCount"]; 
  } 

بدنه تابع فراخوانی شده در رویداد بالا را به شکل زیر مینویسیم:

  private void BindDatList() 
  { 
    connection(); 
    SqlCommand com = new SqlCommand("GetEmp", con); 
    com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(com); 
    DataTable dt = new DataTable(); 
    con.Open(); 
    da.Fill(dt); 
    con.Close(); 
 
    DataListPaging(dt); 
   
   
  } 

 تابع فوق عمل اتصال به پایگاه داده و پر کردن DataTable را انجام می دهد

در ابتدای تابع بالا تابع دیگری به نام  Connection فراخوانی شده که کار این تابع اتصال به پایگاه داده  می باشد:

 private void connection() 
  { 
    sqlconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlCom"].ConnectionString; 
    con = new SqlConnection(sqlconn); 
 
  }  

در خط آخر تابع BindDataList تابع دیگری به نام DataListPaging فراخوانی شده که به عنوان ورودی DataTable ای را که در تابع BindDataList از پایگاه داده پر کردیم را میگیرد.

 private void DataListPaging(DataTable dt) 
  { 
    //creating object of PagedDataSource; 
 
 
    PagedDataSource PD = new PagedDataSource(); 
 
    PD.DataSource = dt.DefaultView; 
    PD.PageSize = 2; 
    PD.AllowPaging = true; 
    PD.CurrentPageIndex = CurrentPage; 
    Button1.Enabled = !PD.IsFirstPage; 
    Button2.Enabled = !PD.IsFirstPage; 
    Button4.Enabled = !PD.IsLastPage; 
    Button3.Enabled = !PD.IsLastPage; 
    ViewState["TotalCount"] = PD.PageCount; 
    EmpDataList.DataSource = PD; 
    EmpDataList.DataBind(); 
    ViewState["PagedDataSurce"] = dt; 
  } 

در رویداد کلیک button1 برای رفتن به ابتدا کد زیر را بنویسید:

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    CurrentPage = 0; 
    EmpDataList.DataSource = (DataTable)ViewState["PagedDataSurce"]; 
    EmpDataList.DataBind(); 
     
  }  

در رویداد کلیک button2 برای رفتن به صفحه قبل کد زیر را بنویسید:

  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    CurrentPage = (int)ViewState["PageCount"]; 
    CurrentPage -= 1; 
    ViewState["PageCount"] = CurrentPage; 
    
    DataListPaging((DataTable)ViewState["PagedDataSurce"]); 
     
  } 

در رویداد کلیک button3 برای رفتن به صفحه بعد کد زیر را بنویسید:

 protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    CurrentPage = (int)ViewState["PageCount"]; 
    CurrentPage += 1; 
    ViewState["PageCount"] = CurrentPage; 
    DataListPaging((DataTable)ViewState["PagedDataSurce"]); 
  } 

در رویداد کلیک button4 برای رفتن به صفحه آخرکد زیر را بنویسید:

 protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    CurrentPage = (int)ViewState["TotalCount"] - 1; 
    DataListPaging((DataTable)ViewState["PagedDataSurce"]); 
  } 

حالا میتونید برنامه را اجرا کنید.

فایل های ضمیمه