جستجو و معتبر سازی کنترل TextBox و DropDownList در سطرهای GridView با استفاده از JQuery و JavaScript

در این مقاله نحوه جستجو , دسترسی , و معتبر ساختن کنترل TextBox و DropDownList در سطرهای مربوط به GridView با استفاده از JQuery و JavaScript را شرح خواهیم داد

جستجو و معتبر سازی کنترل TextBox و DropDownList در سطرهای GridView با استفاده از JQuery و JavaScript

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای معتبر سازی TextBox و DropDownList مطابق مراحل زیر عمل میکنیم :

تگ مربوط به HTML که شامل یک کنترل GridView حاوی سه ستون میباشد را به صفحه اضافه می کنیم :

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowEditing="OnRowEditing">
<Columns>
  <asp:TemplateField HeaderText="Name" ItemStyle-Width="150">
    <ItemTemplate>
      <%# Eval("Name") %>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
      <asp:TextBox ID="txtName" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
    </EditItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
  <asp:TemplateField HeaderText="Country" ItemStyle-Width="150">
    <ItemTemplate>
      <%# Eval("Country") %>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
      <asp:DropDownList ID="ddlCountries" runat="server">
        <asp:ListItem Text="Please select" Value="" />
        <asp:ListItem Text="United States" Value="United States" />
        <asp:ListItem Text="India" Value="India" />
        <asp:ListItem Text="France" Value="France" />
        <asp:ListItem Text="Russia" Value="Russia" />
      </asp:DropDownList>
    </EditItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
  <asp:TemplateField>
    <ItemTemplate>
      <asp:LinkButton Text="Edit" runat="server" CommandName="Edit" />
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
      <asp:LinkButton ID = "lnkUpdate" Text="Update" runat="server" OnClick="OnUpdate" />
      <asp:LinkButton Text="Cancel" runat="server" OnClick="OnCancel" />
    </EditItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>

 

برای ویرایش و به روز رسانی سطر های موجود در گریدویو از ViewState استفاده کرده ایم .سپس با استفاده از اسرکیپت زیر مقادیر داخل TextBox و DropDownList را اعتبار سنجی میکنیم .


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $("[id*=GridView1] [id*=lnkUpdate]").click(function () {
    //Find the GridView Row using the LinkButton reference.
    var row = $(this).closest("tr");
 
    //Find the TextBox control.
    var txtName = row.find("[id*=txtName]");
 
    //Find the DropDownList control.
    var ddlCountries = row.find("[id*=ddlCountries]");
 
    var message = "";
 
    //Validate the TextBox control.
    if ($.trim(txtName.val()) == "") {
      message += "Please enter Name.\n";
    }
 
    //Validate the DropDownList control.
    if (ddlCountries.val() == "") {
      message += "Please select Country.";
    }
 
    //Display error message.
    if (message != "") {
      alert(message);
      return false;
    }
    return true;
  });
});
</script>

 

فایل های ضمیمه