انجام چهار عمل اصلی با استفاده از تکنولوژی linq در MVC

در این مقاله میخواهیم عملیات درج ،خواندن ،ویرایش و حذف اطلاعات را با استفاده از تکنولوژی linq روی پایگاه داده Sql در MVC انجام دهیم

انجام چهار عمل اصلی با استفاده از تکنولوژی linq در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

انجام چهار عمل اصلی (CRUD) با استفاده از تکنولوژی linq در MVC

در ابتدا در پایگاه داده یک جدول به نام Employee به شکل زیر در پایگاه داده خود بسازید:  CREATE TABLE [dbo].[Employee] 
  ( 
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
    [EmpName] [varchar](50) NOT NULL, 
    [EmpAddress] [varchar](50) NOT NULL, http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/85ed7a/crud-operation-using-linq-to-sql-in-mvc492/
    [EmpEmailId] [varchar](50) NOT NULL, 
  )  

حال برنامه ویژوال استدیو خود را باز کنید و از طریق مسیر زیر یک پروژه جدید بسازید:

File => New => Project.

و Asp.net MVC 4  Web Application  را انتخاب و نام پروژه و مسیر آنرا تنظیم کنید سپس نوع پروژه را  Empty انتخاب کنید.

حال پس از ایجاد پروژه جدید روی نام پروژه کلیک راست کنید و گزینه Add  New Item وقسمت data  را کلیک کنید  سپس آیتم Linq to Sql Classes را اانتخاب  و رو ی دکمه Add کلیک کنید پس از انجام این مراحل یک فایل با پسوند dbml. مشاهده خواهید کرد از پنجره Server Explorer به پایگاه داده خود متصل شوید  و جدول Employee را درگ کنید تابه فایل dbml  شما اضافه شود:

حال نوبت به ساخت مدل یرای جدولمان می رسد روی پوشه Model  کلیک راست کرده گزینه Add وسپس Class را انتخاب کنید و نام employe   را برای کلاس وارد کنید بدنه کلاس را به شکل زیر بازنویسی کنید:


  namespace crudoperation_linq.Models 
  { 
    public class employe 
    { 
      public int id { get; set; } 
      public string employename { get; set; } 
      public string employeaddress { get; set; } 
      public string employeemailid { get; set; } 
    } 
  }  

پس از ساخت مدل نوبت به ساخت کنترلر میرسد رو ی پوشه Controllers کلیک راست کرده و یک کنترلر جدی از نوع empty  برای پیاده سازی چهار عمل اصلی ایجاد کنید:


  namespace crudoperation_linq.Controllers 
  { 
    public class empController : Controller 
    { 
      // GET: emp 
   
      DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext(); 
      public ActionResult Index() 
      { 
        IList<employe> employelist = new List<employe>(); 
        var query = from qrs in db.Employees select qrs; 
        var listdata = query.ToList(); 
   
        foreach (var employedata in listdata) 
        { 
          employelist.Add(new employe() 
          { 
            id = employedata.id, 
            employename = employedata.EmpName, 
            employeaddress = employedata.EmpAddress, 
            employeemailid = employedata.EmpEmailId, 
          });        
        }       
        return View(employelist); 
      } 
   
      public ActionResult Create() 
      { 
        employe emps = new employe(); 
        return View(emps); 
      } 

      [HttpPost] 
      public ActionResult Create(employe mod) 
      { 
        Employee emps = new Employee();  
        emps.EmpName = mod.employename; 
        emps.EmpAddress = mod.employeaddress; 
        emps.EmpEmailId = mod.employeemailid; 
        db.Employees.InsertOnSubmit(emps); 
        db.SubmitChanges(); 
        return RedirectToAction("Index");  
      }
   
      [HttpGet] 
      public ActionResult Edit(int id) 
      { 
        employe model = db.Employees.Where(val => val.id ==id).Select(val => new employe() 
        { 
          id = val.id, 
          employename = val.EmpName, 
          employeaddress = val.EmpAddress, 
          employeemailid = val.EmpEmailId 
        }).SingleOrDefault(); 
   
        return View(model); 
       
      } 

      public ActionResult Edit(employe mod) 
      { 
        Employee emp = db.Employees.Where(val => val.id == mod.id).Single<Employee>(); 
        emp.id = mod.id; 
        emp.EmpName = mod.employename; 
        emp.EmpAddress = mod.employeaddress; 
        emp.EmpEmailId = mod.employeemailid;        
        db.SubmitChanges();  
        return RedirectToAction("index");      
      } 
   
      public ActionResult Delete(int id) 
      { 
        employe emp = db.Employees.Where(val => val.id == id).Select(val => new employe() 
          { 
            id= val.id, 
            employename = val.EmpName, 
            employeaddress = val.EmpAddress, 
            employeemailid = val.EmpEmailId 
          }).SingleOrDefault(); 
   
        return View(emp);  
      } 

      [HttpPost] 
      public ActionResult Delete(employe mod) 
      { 
        Employee emp = db.Employees.Where(val => val.id == mod.id).Single<Employee>(); 
        db.Employees.DeleteOnSubmit(emp); 
        db.SubmitChanges();        
        return RedirectToAction("Index"); 
       } 
   
      public ActionResult Details (int id) 
      { 
        employe emp = db.Employees.Where(val => val.id == id).Select(val => new employe() 
        { 
          id = val.id, 
          employename = val.EmpName, 
          employeaddress = val.EmpAddress, 
          employeemailid = val.EmpEmailId, 
        }).SingleOrDefault(); 
        return View(emp);         
      }  
    }   
  }  

حال برای هر عملیات باید ویو آنرا بسازیم ابندا برای متد Create  ویو میسازیم رو ی متد آن کلیک راست کرده و گزینه  add view  را انتخاب کنید:  @model crudoperation_linq.Models.employe 
   
  @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
   
  @using (Html.BeginForm())  
  { 
    @Html.AntiForgeryToken()  
     <div class="form-horizontal"> 
      <h4>employe</h4> 
      <hr /> 
      @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
      <div class="form-group">        
         @Html.LabelFor(model => model.employename, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
        <div class="col-md-10"> 
          @Html.EditorFor(model => model.employename, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.employename, "", new { @class = "text-danger" }) 
        </div> 
      </div> 
   
      <div class="form-group"> 
        @Html.LabelFor(model => model.employeaddress, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
        <div class="col-md-10"> 
          @Html.EditorFor(model => model.employeaddress, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.employeaddress, "", new { @class = "text-danger" }) 
        </div> 
      </div> 
   
      <div class="form-group"> 
        @Html.LabelFor(model => model.employeemailid, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
        <div class="col-md-10"> 
          @Html.EditorFor(model => model.employeemailid, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.employeemailid, "", new { @class = "text-danger" }) 
        </div> 
      </div> 
   
      <div class="form-group"> 
        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
          <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  } 
   
  <div> 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
  </div>  

حال برای دیدن خروجی و ثبت یک عضو جدید برنامه را اجرا کنید:

حال باد ویو مربوط به index که لیست افراد را نشان می دهد بسازیم:  @model IEnumerable<crudoperation_linq.Models.employe> 
   
  <p> 
    @Html.ActionLink("Create New", "Create") 
  </p> 
  <table class="table"> 
    <tr> 
      <th> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employename) 
      </th> 
      <th> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employeaddress) 
      </th> 
      <th> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employeemailid) 
      </th> 
      <th></th> 
    </tr> 
   
  @foreach (var item in Model) { 
    <tr> 
      <td> 
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.employename) 
      </td> 
      <td> 
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.employeaddress) 
      </td> 
      <td> 
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.employeemailid) 
      </td> 
      <td> 
        @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.id }) | 
        @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.id }) | 
        @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.id }) 
      </td> 
    </tr> 
  } 
   
  </table>  

نوبت به ساخت ویو ویرایش  می رسد:  @model crudoperation_linq.Models.employe 
   
  @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
   
   
  @using (Html.BeginForm()) 
  { 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
      <h4>employe</h4> 
      <hr /> 
      @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
      @Html.HiddenFor(model => model.id) 
   
      <div class="form-group"> 
        @Html.LabelFor(model => model.employename, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
        <div class="col-md-10"> 
          @Html.EditorFor(model => model.employename, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.employename, "", new { @class = "text-danger" }) 
        </div> 
      </div> 
   
      <div class="form-group"> 
        @Html.LabelFor(model => model.employeaddress, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
        <div class="col-md-10"> 
          @Html.EditorFor(model => model.employeaddress, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.employeaddress, "", new { @class = "text-danger" }) 
        </div> 
      </div> 
   
      <div class="form-group"> 
        @Html.LabelFor(model => model.employeemailid, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
        <div class="col-md-10"> 
          @Html.EditorFor(model => model.employeemailid, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
          @Html.ValidationMessageFor(model => model.employeemailid, "", new { @class = "text-danger" }) 
        </div> 
      </div> 
   
      <div class="form-group"> 
        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
          <input type="submit" value="Save" class="btn btn-default" /> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  } 
   
  <div> 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
  </div>  

حال باید ویو مربوط به نمایش جزئیات را بسازیم:  @model crudoperation_linq.Models.employe 
   
  <div> 
    <h4>employe</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
      <dt> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employename) 
      </dt> 
   
      <dd> 
        @Html.DisplayFor(model => model.employename) 
      </dd> 
   
      <dt> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employeaddress) 
      </dt> 
   
      <dd> 
        @Html.DisplayFor(model => model.employeaddress) 
      </dd> 
   
      <dt> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employeemailid) 
      </dt> 
   
      <dd> 
        @Html.DisplayFor(model => model.employeemailid) 
      </dd> 
   
    </dl> 
  </div> 
  <p> 
    @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = Model.id }) | 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
  </p>  

و در آخر ساخت ویو حذف می ماند:  @model crudoperation_linq.Models.employe 
   
  <h3>Are you sure you want to delete this?</h3> 
  <div> 
    <h4>employe</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
      <dt> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employename) 
      </dt> 
   
      <dd> 
        @Html.DisplayFor(model => model.employename) 
      </dd> 
   
      <dt> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employeaddress) 
      </dt> 
   
      <dd> 
        @Html.DisplayFor(model => model.employeaddress) 
      </dd> 
   
      <dt> 
        @Html.DisplayNameFor(model => model.employeemailid) 
      </dt> 
   
      <dd> 
        @Html.DisplayFor(model => model.employeemailid) 
      </dd> 
   
    </dl> 
   
    @using (Html.BeginForm()) { 
      @Html.AntiForgeryToken() 
   
      <div class="form-actions no-color"> 
        <input type="submit" value="Delete" class="btn btn-default" /> | 
        @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
      </div> 
    } 
  </div>