بزرگنمایی تصویر با استفاده ازJQuery

در این مقاله نحوه بزرگنمایی تصویر با اسقاده از JQuery در Asp.Net را شرح خواهیم داد

بزرگنمایی تصویر با استفاده ازJQuery

برای بزرگنمایی تصویر با کلیک بر روی نام هر کدام مطابق مراحل زیر عمل می کنیم :

در ابتدا لینک مربوط به کتابخانه JQuery را در قسمت Head صفحه قرار می دهیم .

 <link href="StyleSheet.css" rel="stylesheet" /> 
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

سپس style صفحه را طراحی میکنیم :

 <style type="text/css"> 
    .imgthumb { 
      height: 100px; 
      width: 100px; 
    } 
 
    .imgdiv { 
      background-color: White; 
      margin-left: auto; 
      margin-right: auto; 
      padding: 10px; 
      border: solid 1px #c6cfe1; 
      height: 500px; 
      width: 450px; 
    } 
  </style>  

سپس تابع بزرگنمایی تصویر را در تگ اسکریپت قرار می دهیم .

 <script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
      $("img.imgthumb").click(function (e) { 
        var enlargeImage = '<img src=Images/' + $(this).attr("alt") + '></img>'; 
        $('#divImgEnlarge') 
          .html($(enlargeImage) 
          .animate({ height: '300', width: '450' }, 1500)); 
      }); 
    }); 
  </script>

در ادامه تگ جدول را در صفحه قرار میدهیم :

<table cellpadding="1" cellspacing="1" width="880px" align="center" class="BlueBorder" 
      style="background: White;"> 
      <tr> 
        <td style="height: 50px; background-color: skyblue; padding-left: 10px;"> 
          <span style="font-size: 20pt; font-weight: bold; color: blue;">jQuery: Image Enlarge On Image Click</span> 
        </td> 
      </tr> 
 
      <tr> 
        <td> 
          <asp:DataList ID="dListImages" runat="server" RepeatColumns="8"> 
            <ItemTemplate> 
              <table border="1"> 
                <tr> 
                  <td> 
                    <img alt='<%#Eval("Text") %>' src='<%#Eval("Value") %>' class="imgthumb" /></td> 
                </tr> 
              </table> 
            </ItemTemplate> 
          </asp:DataList> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td style="text-align: center; vertical-align: central; border: solid 2px red;"> 
          <div id="divImgEnlarge"></div> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 

در ادامه لیست کامل تگهای بالا را میتوانید مشاده کنید :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="EnlargeImageOnClick.Default" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title>jQuery: Enlarge an Image</title> 
  <link href="StyleSheet.css" rel="stylesheet" /> 
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
  <style type="text/css"> 
    .imgthumb { 
      height: 100px; 
      width: 100px; 
    } 
 
    .imgdiv { 
      background-color: White; 
      margin-left: auto; 
      margin-right: auto; 
      padding: 10px; 
      border: solid 1px #c6cfe1; 
      height: 500px; 
      width: 450px; 
    } 
  </style> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
      $("img.imgthumb").click(function (e) { 
        var enlargeImage = '<img src=Images/' + $(this).attr("alt") + '></img>'; 
        $('#divImgEnlarge') 
          .html($(enlargeImage) 
          .animate({ height: '300', width: '450' }, 1500)); 
      }); 
    }); 
  </script> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
    <table cellpadding="1" cellspacing="1" width="880px" align="center" class="BlueBorder" 
      style="background: White;"> 
      <tr> 
        <td style="height: 50px; background-color: skyblue; padding-left: 10px;"> 
          <span style="font-size: 20pt; font-weight: bold; color: blue;">jQuery: Image Enlarge On Image Click</span> 
        </td> 
      </tr> 
 
      <tr> 
        <td> 
          <asp:DataList ID="dListImages" runat="server" RepeatColumns="8"> 
            <ItemTemplate> 
              <table border="1"> 
                <tr> 
                  <td> 
                    <img alt='<%#Eval("Text") %>' src='<%#Eval("Value") %>' class="imgthumb" /></td> 
                </tr> 
              </table> 
            </ItemTemplate> 
          </asp:DataList> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td style="text-align: center; vertical-align: central; border: solid 2px red;"> 
          <div id="divImgEnlarge"></div> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
  </form> 
</body> 
</html>

سپس یک متد برای بارگزاری تصویر ایجاد میکنیم که کاربر با کلیک بر روی نام هر تصویر , تصویر انتخاب شده به صورت کامل نمایش داده میشود .

 public void BindImages() 
    { 
      string[] filePaths = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/Images/")); 
      List<ListItem> files = new List<ListItem>(); 
      foreach (string filePath in filePaths) 
      { 
        files.Add(new ListItem(Path.GetFileName(filePath), filePath)); 
      } 
      dListImages.DataSource = files; 
      dListImages.DataBind(); 
    }

لیست کامل دستورات صفحه را میتوانید مشاهده کنید :

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace EnlargeImageOnClick 
{ 
  public partial class Default : System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!IsPostBack) 
      { 
        BindImages(); 
      } 
    } 
 
    public void BindImages() 
    { 
      string[] filePaths = Directory.GetFiles(Server.MapPath("~/Images/")); 
      List<ListItem> files = new List<ListItem>(); 
      foreach (string filePath in filePaths) 
      { 
        files.Add(new ListItem(Path.GetFileName(filePath), filePath)); 
      } 
      dListImages.DataSource = files; 
      dListImages.DataBind(); 
    } 
  } 
} 

 

فایل های ضمیمه