ساخت نمودار توسط highchart در Asp.Net MVC

در این مقاله نحوه ایجاد چارت در MVC را شرح خواهیم داد.

ساخت نمودار توسط highchart در Asp.Net MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

Highchart یک کتابخانه جاوا اسکریپت برای نمودار است.و نمودارهای بسیار زیبایی ترسیم میکند با انتخاب های متنوع وانتخاب های Css  و دارای تعامل با نمودار های داینامیک و انیمیشن حال میخواهیم از highchart در mvc استفاده کنیم.

برای دیدن  چارت های آن میتوانید به آدر زیر مراجعه کنید:

http://www.highcharts.com/demo/

شما میتوانید گزینه های نمودار را به دوروش زیر بدست آورید:

1- روش اول : استفاده از این چارت در MVC شما فقط به فایل جاوا اسکریپت نیاز دارید و تهیه داده مناسب برای آن.

2- روش دوم : گزینه دیگر این است که از dll ای به نام DotNet.HighChart و ایجاد شی از Highchart در کنترلرو تنظیم تمام خصوصیات آن و برگداندن این شی به ویو برای نمایش آن،برای این روش  لینک زیر را مشاهده کنید و کد آنرا برای پیاده سازی این روش دانلود کنید.

https://dotnethighcharts.codeplex.com/

در این مقاله ما روش اول را پیاده سازی خواهیم کرد.داده ها را از پایگاه داده درون یک جدول انتقال میدهیم و ما یک نمودار ازنوع Pie ایجاد میکنیم:

ابتدا یک جدول در پایگاه داده خود به نام VehicleMaster به شکل زیر میسازیم :

CREATE TABLE [dbo].[VehicleMaster] 
( 
  [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,  
  [vehicleType] NVARCHAR(50) NULL,  
  [vehicleNumber] NVARCHAR(50) NULL 
)

سپس مقداری اطلاعات در جدول خود درج میکنیم :

یک پروژه از نوع MVC بسازید :

حال روی پوشه کنترلر خود کلیک راست کرده و یک کنترلر به نام Home بسازید در کنترلر خود یک متد استاتیک به نام GetVehicleSummary برای اتصال به پایگاه داده و خودن اطلاعات و ریختن اطلاعات خوانده شده در

SqlDataAdapter  مینویسیم:

   public static DataTable GetVehicleSummary()
    {
      DataTable dt = new DataTable("VehicleSummary");
      string query = "Select Vehicletype,str(count(Vehicletype)* 100.0 / (Select Count(*) From VehicleMaster), 5,1) as percentage ";
      query+="from VehicleMaster group by Vehicletype";
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      con.ConnectionString = "Data Source=.;" + "Initial Catalog=Transport;" + "Integrated Security=True;";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.CommandText = query;
      cmd.Connection = con;
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      con.Open();
      da.Fill(dt);
      con.Close();
      return dt;
    }

حالا یک مدل برای نگه داری اطلاعات و پاس دادن آنها به کنترلر ایجاد میکنیم:

  public class Summary
    {
      public double Item { get; set; }      public string Value { get; set; }
    }

سپس یک اکشن متد با خروجی از نوع jsonResult  برای نمایش خروجی به ویو مینویسیم:

[HttpGet] 
public JsonResult VehicleSummary() 
{ 
  List<Summary> lstSummary = new List<Summary>(); 
 
  foreach (DataRow dr in GetVehicleSummary().Rows) 
  { 
    Summary summary = new Summary(); 
    summary.Value = dr[0].ToString().Trim(); 
    summary.Item = Convert.ToDouble(dr[1]); 
    lstSummary.Add(summary); 
 
  } 
  return Json(lstSummary.ToList(), JsonRequestBehavior.AllowGet); 
}

کد کامل کنترلر به شکل زیر می باشد:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace ChartsInMvc.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    
    public static DataTable GetVehicleSummary()
    {
      DataTable dt = new DataTable("VehicleSummary");
      string query = "Select Vehicletype,str(count(Vehicletype)* 100.0 / (Select Count(*) From VehicleMaster), 5,1) as percentage ";
      query+="from VehicleMaster group by Vehicletype";
      SqlConnection con = new SqlConnection();
      con.ConnectionString = "Data Source=.;" + "Initial Catalog=Transport;" + "Integrated Security=True;";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand();
      cmd.CommandText = query;
      cmd.Connection = con;
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      con.Open();
      da.Fill(dt);
      con.Close();
      return dt;
    }
    public class Summary
    {
      public double Item { get; set; }      public string Value { get; set; }
    }

    [HttpGet]
    public JsonResult VehicleSummary()
    {
      List<Summary> lstSummary = new List<Summary>();
      foreach (DataRow dr in GetVehicleSummary().Rows)
      {
        Summary summary = new Summary();
        summary.Value = dr[0].ToString().Trim();
        summary.Item = Convert.ToDouble(dr[1]);
        lstSummary.Add(summary);
      }
      return Json(lstSummary.ToList(), JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
    public ActionResult Index()
    {
      ViewBag.Message = "بهترین مقالات را در برنامه نویسان بیابید";

      return View();
    }


  }
}

حال باید کتابخانه های لازم را به Layout  برنامه اضافه کنیم:

<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 
<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>  

حال باید در ویو خود (ویو Index) یک اسکریپت به صورت زیر بنویسیم:

<script type="text/javascript">
    $(function () {
      $.ajax({
        url: 'Home/VehicleSummary',
        dataType: "json",
        type: "GET",
        contentType: 'application/json; charset=utf-8',
        async: false,
        processData: false,
        cache: false,
        delay: 15,
        success: function (data) {
          // alert(data);
          var series = new Array();
          for (var i in data) {
            var serie = new Array(data[i].Value, data[i].Item);
            series.push(serie);
          }
          DrawPieChart(series);
        },
        error: function (xhr) {
          alert('error');
        }
      });
    });
    function DrawPieChart(series) {
      $('#container').highcharts({

        chart: {
          plotBackgroundColor: null,
          plotBorderWidth: 1, //null,
          plotShadow: false
        },
        title: {
          text: 'نتیجه حمل و نقل'
        },
        tooltip: {
          pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
        },
        plotOptions: {
          pie: {
            allowPointSelect: true,
            cursor: 'pointer',
            dataLabels: {
              enabled: false
            },
            showInLegend: true
          }
        },
        series: [{
          type: 'pie',
          name: 'Task Status',
          data: series
        }]
      });
    }
  </script>

سپس یک div  با id="container به ویو خود اضافه کنیم:

<div id="container" style="min-width: 350px; height: 350px; max-width: 600px; margin: 0 auto"></div> 

حالا میتوانید برنامه رو اجرا کنید :

برای استفاده نوع های دیگر نمودار مثل نمودار خطی در یا ستونی یا میله ای ما نیاز داریم نوع نمودار را  مشخص کنیم و داده به آن فرمت را تهیه کنیم :


  $('#container').highcharts({ 
  chart: { 
  type: 'column' 
  }, 

 

فایل های ضمیمه