نحوه ضبط و ذخیره صدا در #C

در این مقاله نحوه ضبط و ذخیره صدا را همراه با ذکر مثال توضیح خواهیم داد

نحوه ضبط و ذخیره صدا در #C

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای این کار مطابق مراحل زیر عمل کنید :

1 - ابتدا یک windows form (در این مثال با نام microphone) ایجاد میکنیم

2 - سپس سه دکمه در صفحه قرار میدهیم .یک دکمه برای ظبط صدا , یک دکمه برای ذخیره و توقف عملیات ضیط و یک دکمه برای اجرای صدای ضبط شده

هنگامی که طراحی صفحه خاتمه یافت , فضای نام System.Runtime.InteropServices را اضافه میکنیم مانند کد زیر :

  using System.Diagnostics; 
   using System; 
   using System.Windows.Forms; 
   using System.Collections; 
   using System.Drawing; 
   using Microsoft.VisualBasic; 
   using System.Data; 
   using System.Collections.Generic; 
   using System.Runtime.InteropServices; 

سپس در ماژول کد نویسی خود یک تابع برای دسترسی به winmm.dll ایجاد میکنیم , مانند کد زیر :

[DllImport("winmm.dll",EntryPoint="mciSendStringA", ExactSpelling=true, CharSet=CharSet.Ansi, SetLastError=true)] 
private static extern int record(string lpstrCommand, string lpstrReturnString, int uReturnLength, int hwndCallback); 

در قسمت رویداد دکمه ضبط کد زیر را مینویسیم :


 timer1.Enabled = true; 
  timer1.Start(); 
  record("open new Type waveaudio Alias recsound", "", 0, 0);  
  record("record recsound", "", 0, 0); 

در قسمت بالا تابعی با نام record فرا خوانی میشود و هنگامی که کاربر بر روی دکمه مورد نظر کلیک می کند نرم افزار آماده ضبط صدا میشود .

و در قسمت رویداد مربوط به دکمه "ذخیره / توقف" کد زیر را می نویسیم :

{ 
  timer1.Stop(); 
  timer1.Enabled = false; 
  record("save recsound d:\\mic.wav", "", 0, 0); 
  record("close recsound", "", 0, 0); 
} 

alias که با نام recsound در ابتدا تعریف کرده بودیم , در این قسمت فرا خوانی می شود  , این دکمه صدای ضبط شده را در آدرسی که ما در نرم افزار مشخص کرده ایم و با پسوندی مشخص ذخیره می کند , به عنوان مثال ما در درایو D و با پسوند mic.wav ذخیره می کنیم .

سپس برای دکمه "اجرا " کدهای زیر را می نویسیم :

 ms = 0; 
  h = 0; 
  s = 0; 
  m = 0; 
  timer1.Enabled = false; 
  lblhur.Text = "00"; 
  lblmin.Text = "00"; 
  lblsecond.Text = "00"; 

ما تابع play را در Audio برای اجرای صدای ضبط شده استفاده می کنیم .

فایل های ضمیمه