نحوه استفاده از کتابخانه NLOG در Net.

در این مقاله دربراه کتابخانه NLOG در Net. صحبت خواهیم کرد.

نحوه استفاده از کتابخانه NLOG در Net.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

Nlog یک کتابخانه دات نت است که  خطایابی با کیفیت بالا برای برنامه های شما ایجاد می کند..

 Nlog را میتواند از طریق Nuget دانلود کرد.

اهداف:

  برای موارد مثل نمایش ،نگهداری یا فرستادن پیام های Log  برای مقاصد دیگر استفاده میشود.

دو نوع هدف وجود دارد:

1-دریافت و مدیریت پیام ها

2-Buffer یا مسیریابی پیام ها برای هدف دیگر.

مثلا:

1-فایل

2-کنسول

3-پایگاه داده

4-EmailMessage

5-EventLog

در این مقاله روش اول و سوم را پیاده سازی میکنیم.

Layout :

Layout یکی از خصوصیات ار بیشترین اهداف است اگر ما یک Layout مشخصنداشته باشیم یک Layout به صورت پیش فرض وجود دارد:

${longdate}|${level:uppercase=true}|${logger}|${message}

قوانین که  ما در layout مشخص میکنیم قطعاتی از اطلاعات اضافی که با Log به هدف فرستاده خواهد شد .

اطلاعات اضافی شامل:

تاریخ و زمان جاری در فرمت های مختلف

سطح Log

نام منبع

اطلاعات درباره exception ها و اطلاعات دیگر

Log Level :

هرپیام tracing  همراه میشود با سطح log

 سطوح log  :

1-Off.

2-Fatal.

3-Error.

4-Warn.

5-Info.

6-Debug.

7-Trace.

حال یک مثال را ایجاد خواهیم کرد با استفاده از NLOG :

ما از NLOG در برنامه MVC و پایگاه داده Sql  استفاده میکنیم:

ساخت پایگاه داده برای Log Errors :

CREATE TABLE [dbo].[NLog_Error]( 
[Id] [int] IDENTITY(1, 1) NOT NULL, 
[TimeStamp][DateTime2] NOT NULL, 
[Level] [nvarchar](50) NOT NULL, 
[Host] [nvarchar](max) NOT NULL, 
[Type] [nvarchar](50) NOT NULL, 
[Logger] [nvarchar](50) NOT NULL, 
[Message] [nvarchar](max) NOT NULL, 
[stacktrace] [nvarchar](max) NOT NULL, 
CONSTRAINT [PK_NLogError] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) WITH ( 
PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON 
) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

سپس یک برنامه از نوع mvc ایجاد میکنیم:

ساخت فایل Configuration برای NLOG :

NLog.config:


  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
  <nlog 
    xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  autoReload="true" throwExceptions="false" 
  internalLogFile="C:\NLogErrors\log.txt" > 
    <extensions> 
      <!-- load NLog.Extended to enable ASP.NET-specific functionality --> 
      <add assembly="NLog.Extended" /> 
    </extensions> 
    <!--Define Various Log Targets--> 
    <targets > 
      <target name="console" xsi:type="ColoredConsole" 
  layout="${message}" /> 
      <!--Write logs to File--> 
      <target name="file" xsi:type="File" fileName="C:\NLogErrors\ErrorLogFile.log" 
  layout=" 
  --------------------- ${level}(${longdate})${machinename}-------------------- ${newline} 
  ${newline} 
  Exception Type:${exception:format=Type}${newline} 
  Exception Message:${exception:format=Message}${newline} 
  Stack Trace:${exception:format=Stack Trace}${newline} 
  Additional Info:${message}${newline} 
  " ></target> 
      <!--Write Logs to Database--> 
      <target xsi:type="Database" name="db-Details"> 
        <!-- SQL command to be executed for each entry --> 
        <commandText>INSERT INTO [NLog_Error](TimeStamp,Level,Host,Type,Logger,Message,stackTrace) 
  VALUES(getutcdate(),@level,@host,@type,@logger,@message,@stacktrace)</commandText> 
        <!-- parameters for the command --> 
        <parameter name="@level" layout="${level}" /> 
        <parameter name="@host" layout="${machinename}" /> 
        <parameter name="@type" layout="${exception:format=type}" /> 
        <parameter name="@logger" layout="${logger}" /> 
        <parameter name="@message" layout="${message}" /> 
        <parameter name="@stacktrace" layout="${exception:stacktrace}" /> 
        <!-- connection string --> 
        <dbProvider>System.Data.SqlClient</dbProvider> 
        <connectionString>Data Source=MachineName;Initial Catalog=MyDataBase;Integrated Security=True;</connectionString> 
      </target> 
    </targets> 
    <!--End Targets--> 
    <rules> 
      <logger name="*" minlevel="trace" writeTo="file" /> 
      <logger name="*" minlevel="trace" writeTo="db-Details" /> 
    </rules> 
  </nlog>

حال یک کنترلر به نام Login  به شکل زیر میسازیم :


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
  using Mvc_Security.Security; 
  using Mvc_Security.Models; 
  using System.Web.Script.Serialization; 
  using System.Web.Security; 
  using Newtonsoft.Json; 
  using NLog; 
  using System.Threading; 
  namespace Mvc_Security.Controllers  
  { 
    public class LoginController: Controller  
    { 
      Logger loggerx = LogManager.GetCurrentClassLogger(); 
      // GET: /Login/ 
      public ActionResult Index()  
      {  return View(); } 
      public ActionResult Login() 
      { return View(); } 
      [HttpPost] 
      public ActionResult Login(User model, String returnUrl) 
      { 
        try  
        { 
          int x = 0; 
          int y = 5; 
          int z = y / x; 
        }  
        catch (Exception ex)  
        { 
          loggerx.ErrorException("Error occured in Login controller", ex); 
          //logger.Error(ex); 
        } 
      }

نمایش خطاها در پایگاه داده :

نمایش خطاها در فایل :