محدود کردن تعداد حروف وارد شده در کنترل TextArea توسط JavaScript و JQuery

اگر بخواهیم به کاربر , تعداد حروف وارد شده در یک کنترل مانند TextBox یا TextArea را نمایش دهیم و کاربر را محدود به وارد کردن تعدادی معین از حروف کنیم , میتوانیم این عمل را با استفاده از توابع JavaScript و یا JQuery انجام دهیم .

محدود کردن تعداد حروف وارد شده در کنترل TextArea توسط JavaScript و JQuery

یکی از کارایی های شمارش تعداد حروف , استفاده از آن در پنل های ارسال اس ام اس میباشد , که می توانیم تعداد حروفی را که می خواهیم به افراد ارسال نمایم را مدیریت کنیم .

در این مقاله قصد داریم یک کنترل TextArea در صفحه قرار دهیم و تعداد حروف وارد شده توسط کاربر را محدود کنیم .همچنین یک شمارنده معکوس در صفحه قرار می دهیم که کاربر بتواند تعداد حروفی که وارد می کند را مشاهده کند .

بکارگیری تابع MaxLength در JQuery :

در ادامه تابع MaxLength که در اسکریپت مربوط به jQuery نوشته ایم را می توانید مشاهده کنید :

 <script type="text/javascript">
  $(function () {
    //Normal Configuration
    $("#TextBox1").MaxLength({ MaxLength: 10 });
 
    //Specifying the Character Count control explicitly
    $("#TextBox2").MaxLength(
    {
      MaxLength: 15,
      CharacterCountControl: $('#counter')
    });
 
    //Disable Character Count
    $("#TextBox3").MaxLength(
    {
      MaxLength: 20,
      DisplayCharacterCount: false
    });
  });
</script>

تابع MaxLength که یک مقدار با نوع عدد دریافت می کند , حد اکثر تعداد حروف را تعیین میکند .

$("#TextBox1").MaxLength({ MaxLength: 10 });

که در این مثال حد اکثر تعداد حروف ورودی را 10 حرف تعیین کرده ایم

تابع CharacterCountControl که به صورت پیش فرض تعداد حروف باقی مانده را از کنترل Textbox و یا TextArea نمایش می دهد , اما کاربر می تواند این تابع را برای کنترلی دیگر فراخوانی کند ,

 $("#TextBox2").MaxLength(
        {
          MaxLength: 15,
          CharacterCountControl: $('#counter')
        });

 

تابع DisplayCharacterCount : که به صورت پیش فرض در حالت True میباشد , که اگر به وضعیت False تغییر کند , شمارش حروف غیر فعال میشود .

$("#TextBox3").MaxLength(
    {
      MaxLength: 20,
      DisplayCharacterCount: false
    });

در دستور بالا تعداد حروف مشخص شده را به کاربر نمایش می دهد که در این مثال 20 حرف میباشد .

در ادامه می توانید کلیه دستورات به همراه تگ های موجود در صفحه را مشاهده نمایید :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>شمارنده تعداد حروف</title>
  <style type="text/css">
    body
    {
      font-family: Arial;
      font-size: 10pt;
    }
  </style>
</head>
  <body dir="rtl">
    <h3>
      <a href="http://barnamenevisan.org/">برنامه نویسان</a>
    </h3>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="MaxLength.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function () {
        //Normal Configuration
        $("#TextBox1").MaxLength({ MaxLength: 10 });

        //Specifying the Character Count control explicitly
        $("#TextBox2").MaxLength(
        {
          MaxLength: 15,
          CharacterCountControl: $('#counter')
        });

        //Disable Character Count
        $("#TextBox3").MaxLength(
        {
          MaxLength: 20,
          DisplayCharacterCount: false
        });
      });
    </script>
    
    <div id="counter">
    </div>
    <textarea id="TextBox2" style="height: 100px; width: 300px"></textarea>
    <br />
    <br />
    <textarea id="TextBox3" style="height: 100px; width: 300px"></textarea>
  </body>
</html>

 

فایل های ضمیمه