پرکردن و صفحه بندی GridView با انتخاب رکورد از DropDownList در MVC

در این مقاله قصد داریم ، درباره پر کردن اطلاعات گرید ویو با انتخاب یک رکود در DropDownList توسط jQuery و همچنین صفحه بندی و فیلتر اطلاعات گرید ویو در Asp.Net.MVC آموزش بدهیم

پرکردن و صفحه بندی GridView با انتخاب رکورد از DropDownList در MVC

سلام

برای شروع به کار بایستی یک بانک  اطلاعاتی به نام TestDB و یک جدول به نام EmployeeTeam ایجاد کنیم.

Create DataBase TestDB
GO
Use TestDB
GO
CREATE TABLE [dbo].[EmployeeTeam]( 
  [Employee_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
  [Name] [nvarchar](50) NULL, 
  [Manager_ID] [int] NULL, 
  [Email] [nvarchar](50) NULL, 
  [Mobile] [nvarchar](50) NULL, 
  [Country] [nvarchar](50) NULL, 
  [IsManager] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_EmployeeTeam] PRIMARY KEY CLUSTERED 
( 
  [Employee_ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
  
GO 
  
SET ANSI_PADDING OFF 
GO

 

و شروع به ثبت داده در بانک اطلاعاتی میکنیم

همان طور که مشاهده میکنید در ستون Manager_ID، آیدی مدیر را  باید درج کرد که اطلاعات گرید بر اساس آیدی مدیر پر میشود  و همچنین فیلد IsManager باید برای نمایش در گرید برابر با True قراردهیم

حال ویژوال استادیو 2012 را بازکنید و یک پروژه از نوع Asp.Net.MVC ایجاد میکنیم.

 

 

حال برای استفاده از jquery در ویژوال استادیو 2012 کافی است روی Solution Explorer راست کلیک کرده ودر قسمت     Add>Manage Nuget package را انتخاب کنید و در قسمت جستجو ،jquery را جستجو کنید

برای اضافه کردن بانک اطلاعاتی به برنامه روی Solution Explorer راست کلیک کرده  ودر Add>NewItem>ADo. entity data model  را  انتخاب میکنیم

(در پایین تمام مراحل را با عکس توضیح داده ایم)

 

 

 

و این نکته را هم خاطر نشان کنیم که بایستی در آخر یکبار برنامه را Bulid  کنید.

حال روی Modelراست کلیک کرده ویک کلاس به نام Employee.cs ایجاد کنید و به صورت زیر آن را پر کنید

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
   
  namespace MVC_DropDown_and_GridView.Models 
  { 
    public class Employee 
    { 
      public List<SelectListItem> ManagerEmployeeList { get; set; } 
      public List<Employee> EmployeeTeamGrid { get; set; } 
      public int Employee_ID { get; set; } 
      public string Name { get; set; } 
      public string Email { get; set; } 
      public string Country { get; set; } 
      public string Mobile { get; set; } 
       
    } 
  } 

 

حال روی Controller راست کلیک کرده و یک کنترلر از نوع Empty به نام  Employee ایجاد کنید

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
  using MVC_DropDown_and_GridView.Models; 
   
  namespace MVC_DropDown_and_GridView.Controllers 
  { 
    public class EmployeeController : Controller 
    { 
      // 
      // GET: /Employee/  
   
      private EmployeeDBEntities db = new EmployeeDBEntities(); 
   
      public ActionResult Index() 
      { 
        Employee _model = new Employee();  
        var managerList = db.EmployeeTeam.ToList().Where(a => a.IsManager.Equals(true));       
   
        _model.ManagerEmployeeList = (from d in managerList 
                    select new SelectListItem 
                    { 
                      Value = d.Employee_ID.ToString(), 
                      Text = d.Name 
                    }).ToList(); 
   
        var qq = (from e in db.EmployeeTeam 
             select new Employee 
             { 
               Employee_ID = e.Employee_ID, 
               Name = e.Name, 
               Email = e.Email, 
               Country = e.Country, 
               Mobile = e.Mobile 
             }).ToList(); 
   
        _model.EmployeeTeamGrid = qq; 
        return View("Index", _model); 
      } 
   
      public ActionResult Filter(int Manager_ID) 
      { 
        int? emp_ID = Convert.ToInt32(Manager_ID); 
        List<Employee> y = null; 
        var qq = y; 
        if (emp_ID == 0) 
        { 
           qq = (from e in db.EmployeeTeam 
               select new Employee 
               { 
                 Employee_ID = e.Employee_ID, 
                 Name = e.Name, 
                 Email = e.Email, 
                 Country = e.Country, 
                 Mobile = e.Mobile 
               }).ToList(); 
        } 
        else 
        { 
           qq = (from e in db.EmployeeTeam 
               where e.Manager_ID == emp_ID 
               select new Employee 
               { 
                 Employee_ID = e.Employee_ID, 
                 Name = e.Name, 
                 Email = e.Email, 
                 Country = e.Country, 
                 Mobile = e.Mobile 
               }).ToList(); 
        } 
        return PartialView("_ShowManagerTeam", qq); 
      } 
   
   
    } 
  } 

حال روی متد Index راست کلیک کرده ویک View ایجاد کنید و کد های زیر را در View آن اضافه کنید

  @model MVC_DropDown_and_GridView.Models.Employee 
  @{ 
    ViewBag.Title = "MVC 4 - Showing Data in DropDown And Grid View"; 
  } 
  <script src="~/Scripts/jquery-2.1.4.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script> 
  <link href="~/StyleSheet1.css" rel="stylesheet" /> 
  <table style="width: 90%; text-align: center; background-color: #ADD8E6; padding: 10px;"> 
    <tr> <td style="padding: 10px; text-align: center; height:30px; background-color:#FF0000;  
       font-size:20pt; font-weight:bold; color:white;">Select Manager # 
        @Html.DropDownList("lstManagerEmployee", Model.ManagerEmployeeList) 
      </td></tr> 
    <tr><td><div id="employeeListGrid"> 
          @Html.Partial("_ShowManagerTeam", Model.EmployeeTeamGrid) 
        </div> 
      </td></tr> 
  </table> 
  <script> 
    $(document).ready(function () { 
      $("#lstManagerEmployee").append($("<option></option>").val("0").html("All Employee")); 
      $("#lstManagerEmployee").val("0"); 
    }); 
  </script> 
  <script type="text/javascript"> 
    $('#lstManagerEmployee').change(function (e) { 
      e.preventDefault(); 
      var url = '@Url.Action("Filter")'; 
      $.get(url, { Manager_ID: $(this).val() }, function (result) { 
        $('#employeeListGrid').html(result); 
      }); 
    }); 
  </script> 

سپس روی View Employee راست کلیک کرده ویک Partial View به نام ShowManagerTeam.cshtml برای ساخت گرید به برنامه اضافه میکنیم

  <div id="gridposition" style="width: 100%;"> 
    @{ 
      var grid1 = new WebGrid(source: Model, canPage: true, rowsPerPage: 10, ajaxUpdateContainerId: "gridContent"); 
    
      @grid1.GetHtml(mode: WebGridPagerModes.All, 
        tableStyle: "gridTable", 
        headerStyle: "gridHead", 
        footerStyle: "gridFooter", 
        rowStyle: "gridRow", 
        alternatingRowStyle: "gridAltRow", 
        htmlAttributes: new { id = "positionGrid" }, 
        fillEmptyRows: false, 
        columns: grid1.Columns( 
         grid1.Column("Employee_ID", header: "Employee_ID"), 
         grid1.Column("Name", header: "Name"), 
         grid1.Column("Email", header: "Email"), 
         grid1.Column("Country", header: "Country "), 
         grid1.Column("Mobile", header: "Mobile"))) 
    } 
  </div> 

حال برای طراحی گرید ویو یک صفحه از نوع css  به نام StyleSheet1.css ایجاد کرده و کد های زیر را داخل آن مینویسیم.

.gridTable {margin: 5px;padding: 10px;border: 1px #c8c8c8 solid; 
      border-collapse: collapse;min-width: 550px; 
       background-color: #fff;color: #fff; width:100%;} 
.gridHead th{font-weight: bold;background-color: #030D8D; 
       color: #fff;padding: 10px; text-align:left;} 
.gridHead a:link,.gridHead a:visited,.gridHead a:active,.gridHead a:hover {color: #fff;} 
.gridHead a:hover {text-decoration:underline;} 
.gridTable tr.gridAltRow{background-color: #efeeef;} 
.gridTable tr:hover{background-color: #f6f70a;} 
.gridAltRow td{padding: 10px;margin: 5px; color: #333;text-align:left;} 
.gridRow td{padding: 10px;color: #333; text-align:left;} 
.gridFooter td{padding: 10px; color: #ffffff;font-size: 12pt; 
        text-align: center; background-color:#228B22;} 
.gridFooter a{font-weight: bold;color: blue; border: 2px #f00 solid;} 

حال از برنامه اجرا بگرید

فایل های ضمیمه