ساخت منو و زیر منوی داینامیک در Asp.Net Mvc

در این مقاله قصد داریم نحوه ساخت منو و زیر منو به صورت داینامیک و در لحظه اجرا را به شما آموزش دهیم .

ساخت منو و زیر منوی داینامیک در Asp.Net Mvc

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

مدل ما به شکل زیر است

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Web;

namespace Accordion_Menu_MVC.Models

{

  public class MenuModel

  {

    public List<MainMenu> MainMenuModel { get; set; }

    public List<SubMenu> SubMenuModel { get; set; }

  }

  public class MainMenu

  {

    public int ID;

    public string MainMenuItem;

    public string MainMenuURL;

  }

  public class SubMenu

  {

    public int MainMenuID;

    public string SubMenuItem;

    public string SubMenuURL;

  }

}

 

MainMenu برای منوی های والد استفاده میشود
SubMenu برای زیر منوها استفاده میشود
 
کنترلر به شکل زیر است
   public ActionResult Index()
    {
      MenuModel ObjMenuModel = new MenuModel();
      ObjMenuModel.MainMenuModel = new List<MainMenu>();
      ObjMenuModel.MainMenuModel = GetMainMenu();       
      ObjMenuModel.SubMenuModel = new List<SubMenu>();
      ObjMenuModel.SubMenuModel = GetSubMenu();

      return View(ObjMenuModel);
    }

    public List<MainMenu> GetMainMenu()
    {
      List<MainMenu> ObjMainMenu = new List<MainMenu>();
      ObjMainMenu.Add(new MainMenu { ID = 1, MainMenuItem = "ورزشی", MainMenuURL = "#" });
      ObjMainMenu.Add(new MainMenu { ID = 2, MainMenuItem = "هنری", MainMenuURL = "#" });
      ObjMainMenu.Add(new MainMenu { ID = 3, MainMenuItem = "فرهنگی", MainMenuURL = "#" });
      ObjMainMenu.Add(new MainMenu { ID = 4, MainMenuItem = "اقتصادی", MainMenuURL = "#" });

      return ObjMainMenu;
    }
    public List<SubMenu> GetSubMenu()
    {
      List<SubMenu> ObjSubMenu = new List<SubMenu>();
      ObjSubMenu.Add(new SubMenu { MainMenuID = 1, SubMenuItem = "کفش ورزشی", SubMenuURL = "#" });
      ObjSubMenu.Add(new SubMenu { MainMenuID = 1, SubMenuItem = "ساک ورزشی", SubMenuURL = "#" });
      ObjSubMenu.Add(new SubMenu { MainMenuID = 1, SubMenuItem = "ابزار ورزشی", SubMenuURL = "#" });
      ObjSubMenu.Add(new SubMenu { MainMenuID = 1, SubMenuItem = "لباس ورزشی", SubMenuURL = "#" });

      return ObjSubMenu;
    }

 

متد GetMainMenu برای ساختن منوهای اصلی و پر کردن لیستی از جنس MainMenu به کار برده شده است

و متد GetSubMenu برای ساختن زیر منوها ، MainMenuID مشخص کنند منوی اصلی این زیر منو است

 

View به شکل زیر است

@model Accordion_Menu_MVC.Models.MenuModel 

@{

ViewBag.Title = "Dynamic Accordion Menu Using jQuery in ASP.NET MVC";

}

<link href="Css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

  $(document).ready(function () {

    $("#accordian h3").click(function () {

      $("#accordian ul ul").slideUp();

      if (!$(this).next().is(":visible")) {

        $(this).next().slideDown();

      }

    });

  });

</script>

@using (Html.BeginForm("Index", "Home"))

{

<div id="accordian">

     <ul>

         <li>

         @{

 foreach (var MenuItem in Model.MainMenuModel)

 {

   var SubMenuItem = Model.SubMenuModel.Where(m => m.MainMenuID == MenuItem.ID);

  

     <h3><a href="@MenuItem.MainMenuURL"> @MenuItem.MainMenuItem </a></h3>

      

      if (SubMenuItem.Count() > 0)

      {

         <ul>

             @foreach (var SubItem in SubMenuItem)

             {

               <li><a href='@SubItem.SubMenuURL'>@SubItem.SubMenuItem</a></li>

             }

         </ul>

      }

  

  }

 }

     </ul>

</div>  

}

 

فایل استایل این منو که به شکل آکاردئون منو را میسازد به شکل زیر است

<style>

/*Basic reset*/

* {margin: 0; padding: 0;}

body {

     background: White;

     font-family: Nunito, arial, verdana;

}

#accordian {

     background: #004050;

     width: 250px;

     margin: 100px auto 0 auto;

     color: white;

     /*Some cool shadow and glow effect*/

     box-shadow:

         0 5px 15px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6),

         0 0 200px 1px rgba(255, 255, 255, 0.5);

}

/*heading styles*/

#accordian h3 {

     font-size: 12px;

     line-height: 34px;

     padding: 0 10px;

     cursor: pointer;

     /*fallback for browsers not supporting gradients*/

     background: #003040;

     background: linear-gradient(#003040, #002535);

}

/*heading hover effect*/

#accordian h3:hover {

     text-shadow: 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);

}

/*iconfont styles*/

#accordian h3 a {

     color: white;

     text-decoration: none;

     font-size: 12px;

     line-height: 27px;  

     padding: 0 15px;

     /*transition for smooth hover animation*/

}

#accordian h3 a:hover {

 color:#E1E1E1;  

 }

/*list items*/

#accordian li {

     list-style-type: none;

 background:#4D6974;

}

/*links*/

#accordian ul ul li a {

     color: white;

     text-decoration: none;

     font-size: 11px;

     line-height: 27px;

     display: block;

     padding: 0 15px;

     /*transition for smooth hover animation*/

     transition: all 0.15s;

}

/*hover effect on links*/

#accordian ul ul li a:hover {

     background: #003545;

     border-left: 5px solid lightgreen;

}

/*Lets hide the non active LIs by default*/

#accordian ul ul {

     display: none;

}

#accordian li.active ul {

     display: block;

}

</style>

نمونه ضمیمه شده است .

 

فایل های ضمیمه