آموزش ساخت منو و زیرمنو توسط جداول بانک اطلاعاتی

منو و زیرمنوها قسمت مهمی از هر برنامه می باشد. راه های زیادی برای ساخت آنها در برنامه وجود دارد. همچنین ما برای دسترسی آسان به هر صفحه از طریق منو و زیر منو از مسیر ناوبری استفاده می کنیم.

آموزش ساخت منو و زیرمنو توسط جداول بانک اطلاعاتی

 منو و زیر منوها به طور معمول با hyperlink و یا link button ساخته می شوند. با این حال ما در این مقاله نحوه ساخت منو و زیرمنو توسط جداول بانک اطلاعاتی نمایش می دهیم.

ابتدا یک بانک اطلاعاتی با نام MenuSubmenuDB ساخته و یک جدول در آن با نام MenuSubmenu ایجاد نمایید.

  create table MenuSubmenu 
  ( 
  Menu_id int identity(1,1) primary key, 
  Submenu_id int, 
  Menu varchar(30), 
  MenuUrl nvarchar(500) 
  )

سپس یک procedure با کد زیر بسازید.

Create procedure sp_Menu 
@Submenu_id int 
as 
begin 
select Menu_id,Submenu_id,Menu,MenuUrl from MenuSubmenu where Submenu_id=@Submenu_id 
End

رکوردهای منو و زیرمنو را مانند شکل زیر درون جدول درج می نماییم.

شما در این جدول فیلدهای table Menu_id ، submenu_id ، Menu name ، Menu URL را می بینید. در پایین صفحه 1 و صفحه 2 ، زیر صفحه 1 و زیر صفحه 2 که صفحه های فرزند هستند وجود دارند.

کسانی که وقت کافی برای ساخت بانک و جداول ندارند می توانند فایل نصبی موجود در پوشه ضمیمه را نصب کنند سپس از این قسمت شروع به ساخت پروژه نمایند.

 

یک پروژه ایجاد کرده و یک فرم با نام webform1 به آن اضافه نمایید.

کدهای زیر را در صفحه webform1.aspx کپی نمایید.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="MenuSubmenuEX.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <a href="http://www.barnamenevisan.org"> <h1>مرجع تخصصی برنامه نویسان</h1></a>
    <h1>نمونه منو و زیرمنو</h1> 
  <asp:Menu ID="HMenu" runat="server" Orientation="Horizontal" > 
    <StaticSelectedStyle /> 
    <LevelMenuItemStyles> 
      <asp:MenuItemStyle /> 
    </LevelMenuItemStyles> 
  </asp:Menu> 
  </div>
  </form>
</body>
</html>

پس از تنظیم کردن رشته اتصال مانند زیر :

 <connectionStrings>
  <add name="connstr" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=نام بانک اطلاعاتی;User ID=نام کاربری کامپیوتر;Password=رمزعبور"
   providerName="System.Data.SqlClient" />
 </connectionStrings>

حال کدهای زیر را در صفحه webform1.aspx.cs کپی نمایید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.IO;
namespace MenuSubmenuEX
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connstr"].ConnectionString;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        DataTable dt = GetMenu(0);
        FillMenu(dt, 0, null);
      }
    }
    private DataTable GetMenu(int Submenu_id)
    {
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_Menu", con))
        {
          SqlDataAdapter sd = new SqlDataAdapter();
          DataTable dtMenu = new DataTable();

          cmd.Parameters.AddWithValue("@Submenu_id", Submenu_id);
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

          cmd.Connection = con;
          sd.SelectCommand = cmd;
          sd.Fill(dtMenu);
          return dtMenu;
        }
      }
    }
    private void FillMenu(DataTable dt, int Submenu_id, MenuItem MenuItem)
    {
      string Page = Path.GetFileName(Request.Url.AbsolutePath);
      foreach (DataRow row in dt.Rows)
      {
        MenuItem Menu = new MenuItem
        {
          Value = row["Menu_id"].ToString(),
          Text = row["Menu"].ToString(),
          NavigateUrl = row["MenuUrl"].ToString(),
          Selected = row["MenuUrl"].ToString().EndsWith(Page, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)
        };
        if (Submenu_id == 0)
        {
          HMenu.Items.Add(Menu);
          DataTable dtSubmenu = this.GetMenu(int.Parse(Menu.Value));
          FillMenu(dtSubmenu, int.Parse(Menu.Value), Menu);
        }
        else
        {
          MenuItem.ChildItems.Add(Menu);
        }
      }
    }
  }
}


 

فایل های ضمیمه