نحوه افزودن و حذف Textbox پویا با استفاده از jQuery

در این مقاله چگونگی اضافه کردن یا حذف Dynamic TextBox (پویا) از طریق jQuery به همراه نمونه ای که به درک آن کمک می کند ، ارائه شده است .

کتابخانه jQuery را به صفحه اضافه کنید .

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 

برخی دستورات را برای حذف و اضافه بنویسید :

  <script type="text/javascript"> 
  $(document).ready(function () { 
  $('#add').click(function () { 
  var table = $(this).closest('table'); 
  console.log(table.find('input:text').length); 
  if (table.find('input:text').length < 50) { 
  var x = $(this).closest('tr').nextAll('tr'); 
  $.each(x, function (i, val) { 
  val.remove(); 
  }); 
  table.append(' 
    <tr> 
      <td style="width:200px;" align="right">First Name  
        <td> 
          <input type="text" id="current Name" value="" /> 
        </td> 
        <td style="width:200px;" align="right">Last Name  
          <td> 
            <input type="text" id="current Name" value="" /> 
          </td> 
        </tr>'); 
  $.each(x, function (i, val) { 
  table.append(val); 
  }); 
  } 
  }); 
  $('#del').click(function () { 
  var table = $(this).closest('table'); 
  if (table.find('input:text').length > 1) { 
  table.find('input:text').last().closest('tr').remove(); 
  } 
  });}); 
   
  </script>

 بخش طراحی که قابل مشاهد است بصورت زیر می باشد .

  <table border="0" cellspacing="2">
  <tr>
    <td style="width:200px;" align="right">نام
      <td>
        <input type="text" id="Job Name" value="" />
      </td>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">نسخه</td>
    <td>
      <select id="version" style="width:350px;">
        <option value="">انتخاب</option>
      </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">بررسی اسکریپت</td>
    <td>
      <select id="testscripts" style="width:350px;"></select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">اطلاعات</td>
    <td>
      <input type="button" id="add" value="افزودن" />
      <input type="button" id="del" value="حذف" />
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="height:3px" colspan="2"></td>
  </tr>
  
  
</table>

اکنون کد ها به این صورت هستند :

صفحه AddTextbox

   
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#add').click(function () {
  var table = $(this).closest('table');
  console.log(table.find('input:text').length);
  if (table.find('input:text').length < 50) {
    var x = $(this).closest('tr').nextAll('tr');
    $.each(x, function (i, val) {
      val.remove();
    });
    table.append('<tr><td style="width:200px;" align="right">نام <td> <input type="text" id="current Name" value="" /> </td><td style="width:200px;" align="right">نام خانوادگی <td> <input type="text" id="current Name" value="" /> </td></tr>');
    $.each(x, function (i, val) {
      table.append(val);
    });
  }
});
$('#del').click(function () {
  var table = $(this).closest('table');
  if (table.find('input:text').length > 1) {
    table.find('input:text').last().closest('tr').remove();
  }
});});
</script>

</head>
<body dir="rtl">
<table border="0" cellspacing="2">
  <tr>
    <td style="width:200px;" align="right">نام
      <td>
        <input type="text" id="Job Name" value="" />
      </td>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">نسخه</td>
    <td>
      <select id="version" style="width:350px;">
        <option value="">انتخاب</option>
      </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">بررسی اسکریپت</td>
    <td>
      <select id="testscripts" style="width:350px;"></select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">اطلاعات</td>
    <td>
      <input type="button" id="add" value="افزودن" />
      <input type="button" id="del" value="حذف" />
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="height:3px" colspan="2"></td>
  </tr>
  
  
  
</table>
</body>
</html>

خروجی :

 

 

فایل های ضمیمه