نمونه اتصال به درگاه بانک ملت در Asp.Net

مستندات نیز در نمونه ضمیمه می باشد .

راهنماي كاربران: شرح متدهاي دروازه پرداخت اينترنتي بانك ملت

1. مقدمه . ........................................................................................................................................... 2
1.1 محدوده ........................................................................................................................................ 2
2. شرح متدهاي بكار رفته در روند خدمت دروازه پرداخت اينترنتي .............................................. 3
2.1 پيش نيازها . ................................................................................................................................... 3
3 .................................................................................................... Web Service 2.2 نحوه استفاده از
2.3 شرح متدهاي اصلي . ..................................................................................................................... 4
4 ............................................................... bpPayRequest : 2.3.1 متد درخواست تراكنش پرداخت
2.3.2 شرح پارامترهاي بازگشتي به سايت پذيرنده پس از پرداخت سمت سايت دروازه پرداخت.... 6
6 ......................................................................... bpVerifyRequest : 2.3.3 متد تاييد تراكنش خريد
7 ..................................................................... bpSettleRequest : 2.3.4 متد درخواست واريز وجه
2.4 . شرح متدهاي كمكي . ................................................................................................................. 8
8 ............................................................... bpInquiryRequest : 2.4.1 . متد درخواست استعلام وجه
9 .......................................................... bpReversalRequest : 2.4.2 . متد درخواست برگشت وجه
2.5 . شرح كدهاي پاسخ ....................................................................................................................

 

میتوانید از قسمت ضمیمه دانلود کنید .

فایل های ضمیمه