ساخت منو داینامیک در ASP.net

در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد منو به صورت پویا و همچنین بدون استفاده از پایگاه داده می پردازیم. این منو شامل سطوح صفر، یک و دو است.

ساخت منو داینامیک در ASP.net

حال به چگونگی ایجاد یک منو پویا بدون استفاده از پایگاه داده در ASP.NET می پردازیم.

مرحله اول:

نرم افزار Visual Studio را اجرا کرده و یک برنامه کاربردی تحت وب ایجاد کنید. و یک نام مناسب برای آن برگزینید.

مرحله دوم:

حال در منوی Solution Explorer برروی نام پروژه کلیک راست کرده و یک وب فرم جدید به پروژه اضافه نمایید و یک نام مناسب هم برای آن انتخاب نمایید.

مرحله سوم:

در بخش Design فرم ایجاد شده باید دستوراتی را درج کنیم.

مرحله 1-3-

دستورات CSS زیر را در بخش Head این فرم درج کنید.

<style type="text/css"> 
  body  
  {   
    background-color:mediumaquamarine; 
    font-family: Arial; 
    font-size: 10pt; 
    color: #444; 
  } 
 
  .ParentMenu, .ParentMenu:hover { 
    width: 100px; 
    background-color: #fff; 
    color: #333; 
    text-align: center; 
    height: 30px; 
    line-height: 30px; 
    margin-right: 5px; 
  } 
 
    .ParentMenu:hover { 
      background-color: #ccc; 
    } 
 
  .ChildMenu, .ChildMenu:hover { 
    width: 110px; 
    background-color: #fff; 
    color: #333; 
    text-align: center; 
    height: 30px; 
    line-height: 30px; 
    margin-top: 5px; 
  } 
 
    .ChildMenu:hover { 
      background-color: #ccc; 
    } 
 
  .selected, .selected:hover { 
    background-color: #A6A6A6 !important; 
    color: #fff; 
  } 
 
  .level2 { 
    background-color: #fff; 
  } 
</style> 

 

مرحله 2-3-

از جعبه ابزار یک menu control انتخاب کرده و به فرم مورد نظر بیافزائید. و دستورات زیر را در آن درج کنید.


  <div> 
    <asp:Menu ID="Menu1" runat="server" Orientation="Horizontal"> 
      <LevelMenuItemStyles> 
        <asp:MenuItemStyle CssClass="ParentMenu" /> 
        <asp:MenuItemStyle CssClass="ChildMenu" /> 
        <asp:MenuItemStyle CssClass="ChildMenu" /> 
      </LevelMenuItemStyles> 
      <StaticSelectedStyle CssClass="selected" /> 
    </asp:Menu> 
  </div> 

 

حال شکل کلی فرم ما به صورت زیر خواهد بود.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DynamicMenu.aspx.cs" Inherits="DynamicMenu" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title>Dynamic Menu Control Article for C# Corner by Upendra Pratap Shahi</title> 
  <style type="text/css"> 
    body { 
      background-color: mediumaquamarine; 
      font-family: Arial; 
      font-size: 10pt; 
      color: #444; 
    } 
 
    .ParentMenu, .ParentMenu:hover { 
      width: 100px; 
      background-color: #fff; 
      color: #333; 
      text-align: center; 
      height: 30px; 
      line-height: 30px; 
      margin-right: 5px; 
    } 
 
      .ParentMenu:hover { 
        background-color: #ccc; 
      } 
 
    .ChildMenu, .ChildMenu:hover { 
      width: 110px; 
      background-color: #fff; 
      color: #333; 
      text-align: center; 
      height: 30px; 
      line-height: 30px; 
      margin-top: 5px; 
    } 
 
      .ChildMenu:hover { 
        background-color: #ccc; 
      } 
 
    .selected, .selected:hover { 
      background-color: #A6A6A6 !important; 
      color: #fff; 
    } 
 
    .level2 { 
      background-color: #fff; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
      <asp:Menu ID="Menu1" runat="server" Orientation="Horizontal"> 
        <LevelMenuItemStyles> 
          <asp:MenuItemStyle CssClass="ParentMenu" /> 
          <asp:MenuItemStyle CssClass="ChildMenu" /> 
          <asp:MenuItemStyle CssClass="ChildMenu" /> 
        </LevelMenuItemStyles> 
        <StaticSelectedStyle CssClass="selected" /> 
      </asp:Menu> 
    </div> 
  </form> 
</body> 
</html>

شکل خروجی فرم ما به صورت بالا خواهد بود. ولی هنوز دستورات اصلی را درج نکرده ایم.

مرحله چهارم:

در بخش دستورات باید کدهایی را جهت درست کار کردن برنامه کاربردی وارد کنیم.

فضاهای نام زیر را در بخش دستورات در بخش درج کنید.


  using System.IO; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
  using System.Configuration; 

حال شکل کلی صفحه دستورات به صورت زیر خواهد بود:


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
  using System.IO; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
  using System.Configuration; 
   
  public partial class DynamicMenu : System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!IsPostBack) 
      { 
        DataTable dt = this.BindMenuData(0); 
        DynamicMenuControlPopulation(dt, 0, null); 
      } 
    } 
    /// <summary> 
    /// This function retur a datatable according to parent menu id passed by user 
    /// </summary> 
    /// <param name="parentmenuId">parent menu ID</param> 
    /// <returns>data table</returns> 
    protected DataTable BindMenuData(int parentmenuId) 
    { 
      //declaration of variable used 
      DataSet ds = new DataSet(); 
      DataTable dt; 
      DataRow dr; 
      DataColumn menu; 
      DataColumn pMenu; 
      DataColumn title; 
      DataColumn description; 
      DataColumn URL; 
   
      //create an object of datatable 
      dt=new DataTable(); 
   
      //creating column of datatable with datatype 
      menu= new DataColumn("MenuId",Type.GetType("System.Int32")); 
      pMenu=new DataColumn("ParentId", Type.GetType("System.Int32")); 
      title=new DataColumn("Title",Type.GetType("System.String")); 
      description=new DataColumn("Description",Type.GetType("System.String")); 
      URL=new DataColumn("URL",Type.GetType("System.String")); 
   
      //bind data table columns in datatable 
      dt.Columns.Add(menu);//1st column 
      dt.Columns.Add(pMenu);//2nd column 
      dt.Columns.Add(title);//3rd column 
      dt.Columns.Add(description);//4th column 
      dt.Columns.Add(URL);//5th column 
       
      //creating data row and assiging the value to columns of datatable 
      //1st row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 1; 
      dr["ParentId"] = 0; 
      dr["Title"] = "Home"; 
      dr["Description"] = ""; 
      dr["URL"] = "~/Home.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //2nd row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 2; 
      dr["ParentId"] = 0; 
      dr["Title"] = "Customer Service"; 
      dr["Description"] = "Customer Service"; 
      dr["URL"] = "~/Customer.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //3rd row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 3; 
      dr["ParentId"] = 0; 
      dr["Title"] = "About"; 
      dr["Description"] = "About us page"; 
      dr["URL"] = "~/AboutUs.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //4th row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 4; 
      dr["ParentId"] = 0; 
      dr["Title"] = "Contact Us"; 
      dr["Description"] = "Contact Us page"; 
      dr["URL"] = "~/Contact.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //5th row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 5; 
      dr["ParentId"] = 0; 
      dr["Title"] = "Testmonial"; 
      dr["Description"] = "Testimonial page"; 
      dr["URL"] = "~/Testimonial.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //6th row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 6; 
      dr["ParentId"] = 2; 
      dr["Title"] = "Consulting"; 
      dr["Description"] = "Consulting page"; 
      dr["URL"] = "~/Consult.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //7th row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 7; 
      dr["ParentId"] = 2; 
      dr["Title"] = "Outsourcing"; 
      dr["Description"] = "Outsourcing page"; 
      dr["URL"] = "~/Outsource.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //8th row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 8; 
      dr["ParentId"] = 7; 
      dr["Title"] = "Domestic"; 
      dr["Description"] = "Domestic outsourcing page"; 
      dr["URL"] = "~/Domestic.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      //9th row of data table 
      dr = dt.NewRow(); 
      dr["MenuId"] = 9; 
      dr["ParentId"] = 7; 
      dr["Title"] = "International"; 
      dr["Description"] = "International outsourcing page"; 
      dr["URL"] = "~/International.aspx"; 
      dt.Rows.Add(dr); 
   
      ds.Tables.Add(dt); 
      var dv = ds.Tables[0].DefaultView; 
      dv.RowFilter = "ParentId='" + parentmenuId + "'"; 
      DataSet ds1 = new DataSet(); 
      var newdt = dv.ToTable(); 
      return newdt; 
    } 
   
    /// <summary> 
    /// This is a recursive function to fetchout the data to create a menu from data table 
    /// </summary> 
    /// <param name="dt">datatable</param> 
    /// <param name="parentMenuId">parent menu Id of integer type</param> 
    /// <param name="parentMenuItem"> Menu Item control</param> 
    protected void DynamicMenuControlPopulation(DataTable dt, int parentMenuId, MenuItem parentMenuItem) 
    { 
      string currentPage = Path.GetFileName(Request.Url.AbsolutePath); 
      foreach (DataRow row in dt.Rows) 
      { 
        MenuItem menuItem = new MenuItem 
        { 
          Value = row["MenuId"].ToString(), 
          Text = row["Title"].ToString(), 
          NavigateUrl = row["URL"].ToString(), 
          Selected = row["URL"].ToString().EndsWith(currentPage, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) 
        }; 
        if (parentMenuId == 0) 
        { 
          Menu1.Items.Add(menuItem); 
          DataTable dtChild = this.BindMenuData(int.Parse(menuItem.Value)); 
          DynamicMenuControlPopulation(dtChild, int.Parse(menuItem.Value), menuItem); 
        } 
        else 
        { 
           
            parentMenuItem.ChildItems.Add(menuItem); 
            DataTable dtChild = this.BindMenuData(int.Parse(menuItem.Value)); 
            DynamicMenuControlPopulation(dtChild, int.Parse(menuItem.Value), menuItem); 
           
        } 
      } 
    } 
  } 

 

خروجی حاصل از اجرای برنامه را ببینید:

منو سطح 0:

منو سطح 1:

منو سطح 2:

 

فایل های ضمیمه