بدست آوردن تعداد خط های گرید ویو توسط jquey

در این مقاله نحوه بدست آوردن تعداد خطوط GridView توسط Jquery را بررسی خواهیم کرد .

بدست آوردن تعداد خط های گرید ویو توسط jquey

بتدا یک GridView در صفحه قرار میدهیم

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false">
    <Columns>
      <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="کد" ItemStyle-Width="90" />
      <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="نام" ItemStyle-Width="120" />
      <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="کشور" ItemStyle-Width="100" />
    </Columns>
  </asp:GridView>

 

در صفحه کد فضای نام زیر را اضافه میکنیم


using System.Data;

 

سپس در رویداد Load صفحه یک DataTable ایجاد میکنیم و اطلاعات پیشفرض را وارد میکنیم

   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.IsPostBack)
      {
        DataTable dt = new DataTable();
        dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("Id"), new DataColumn("Name"), new DataColumn("Country") });
        dt.Rows.Add(1, "ایمان مدائنی", "ایران");
        dt.Rows.Add(2, "سجاد باقرزاده", "ایران");
        dt.Rows.Add(3, "بردیا اجاقی", "ایران");
        dt.Rows.Add(4, "مسعود شریفی", "ایران");
        GridView1.DataSource = dt;
        GridView1.DataBind();
      }
    }

 

جهت نمایش تعداد خطوط از تابع جی کوئری زیر استفاده میکنیم

    $(function () {
      $("[id*=btnGetCount]").click(function () {
        var totalRowCount = $("[id*=GridView1] tr").length;
        var rowCount = $("[id*=GridView1] td").closest("tr").length;
        var message = "تعداد خط: " + rowCount;
     
        alert(message);
        return false;
      });
    });

 

فایل های ضمیمه