کنترل RadioButtonList در MVC با استفاده از HTML Helpers

در این مقاله با نحوه ساخت کنترل RadioButtonList در MVC با استفاده از HTML Helpers و پر کردن آن توسط LINQ to SQL آشنا خواهید شد.

کنترل RadioButtonList در MVC با استفاده از HTML Helpers

ساختار بانک اطلاعاتی

ابتدا مانند شکل زیر یک بانک اطلاعاتی با نام RadioBtnMvcDB ساخته و یک جدول در آن با نام department ایجاد نمایید.

کسانی که وقت کافی برای ساخت بانک و جداول ندارند می توانند فایل نصبی موجود در پوشه ضمیمه را نصب کنند سپس از این قسمت شروع به ساخت پروژه نمایند.

اضافه کردن LINQ to SQL Class

گام 1:

روی نام پروژه کلیک راست کرده و گزینه "Add new item" را کلیک کرده و گزینه Data از templates را انتخاب می کنیم.

گام 2:

"LINQ to SQL classes" را از لیست انتخاب کرده و نامی در نظر می گیریم. سپس می بینید که یک فایل dbml. به پروژه اضافه می شود.

گام 3:
از Server Explorer جدول department را درون پروژه کشیده و رها می کنیم.

یک کلاس با نام college ایجاد می کنیم.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace mvcmodelfuncation.Models 
{ 
  public class college 
  { 
    public string selectdepartment { set; get; } 
     public  List<department> depatrmts 
    { 
      get {  
       
        DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext(); 
        return db.departments.ToList();  
      } 
     
    } 
  } 
}

در کد قبلی دو پروپرتی با نام های selectdepartment و depatrmts وجود دارد. جدول depatrmts لیستی است که از جدول Department بانک اطلاعاتی پر می شود.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace RadioBtnMVC.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    // 
    // GET: /home/ 

    private DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext();

    [HttpGet]
    public ActionResult deprt()
    {
      college cc = new college();
      return View(cc);

    }

    [HttpPost]
    public string deprt(college cs)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(cs.selectdepartment))
      {

        return "شما دپارتمانی را انتخاب نکرده اید";
      }
      else
      {
        return "دپارتمان انتخابی شما =" + cs.selectdepartment;

      }
    }
  }
}

در تکه کد قبلی دو متد ActionResult با نامهای drpart و drpart college cs وجود دارد.  drpart  از نوع [httpget] و drpart college cs از نوع [httppost] می باشد.

ساخت ویو برای نمایش radiobuttonlist

روی متد ActionResult راست کلیک کرده و Add View را انتخاب می کنیم. پس از کلیک dialog box باز شده که ViewName به صورت پیش فرض deprt می باشد. مدل را انتخاب کرده و ok می کنیم.

@model RadioBtnMVC.college

@{
  ViewBag.Title = "دپارتمان";
}

<h2>deprt</h2>

@using (Html.BeginForm())
{

  foreach (var depart in Model.depatrmts)
  {

    @Html.RadioButtonFor(m => m.selectdepartment, depart.id)
    @depart.name
    <br />

  }
  <br />
  <br />
  <input type="submit" value="ارسال" />

} 

 

اگر بخواهیم Radio ها به صورت افقی کنار هم قرار گیرند تگ </br> را از داخل foreach برمی داریم.

@model RadioBtnMVC.college

@{
  ViewBag.Title = "دپارتمان";
}

<h2>deprt</h2>

@using (Html.BeginForm())
{

  foreach (var depart in Model.depatrmts)
  {

    @Html.RadioButtonFor(m => m.selectdepartment, depart.id)
    @depart.name
  }
  <br />
  <br />
  <input type="submit" value="ارسال" />

} 

پس از انتخاب یکی از radioButton ها و کلیک روی دکمه ارسال، آیدی دپارتمان انتخابی نمایش داده می شود.

فایل های ضمیمه