استفاده از درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی به همراه ثبت تراکنش در بانک اطلاعاتی

در مقاله یک نمونه برای پیاده سازی درگاه بانک ملی در asp.net را براتون قرار داده ایم .

استفاده از درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی به همراه ثبت تراکنش در بانک اطلاعاتی

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

 پس ابتدا يه كلاس ايجاد ميكنيم با اين كدها :

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Net;
using System.Collections.Specialized;
using System.Text;
/// <summary>
/// Summary description for HttpHelper
/// </summary>
public class HttpHelper
{
  public HttpHelper()
  {
    //
    // TODO: Add constructor logic here
    //
  }
 
  private static String PreparePOSTForm(string url, NameValueCollection data)
  {
    //Set a name for the form
    string formID = "PostForm";
 
    //Build the form using the specified data to be posted.
    StringBuilder strForm = new StringBuilder();
    strForm.Append("<form id=\"" + formID + "\" name=\"" + formID + "\" action=\"" + url + "\" method=\"POST\">");
    foreach (string key in data)
    {
      strForm.Append("<input type=\"hidden\" name=\"" + key + "\" value=\"" + data[key] + "\">");
    }
    strForm.Append("</form>");
 
    //Build the JavaScript which will do the Posting operation.
    StringBuilder strScript = new StringBuilder();
    strScript.Append("<script language='javascript'>");
    strScript.Append("var v" + formID + " = document." + formID + ";");
    strScript.Append("v" + formID + ".submit();");
    strScript.Append("</script>");
 
    //Return the form and the script concatenated. (The order is important, Form then JavaScript)
    return strForm.ToString() + strScript.ToString();
  }
 
 
  public static void RedirectAndPOST(Page page, string destinationUrl, NameValueCollection data)
  {
    //Prepare the Posting form
    string strForm = PreparePOSTForm(destinationUrl, data);
 
    //Add a literal control the specified page holding the Post Form, this is to submit the Posting form with the request.
    page.Controls.Add(new LiteralControl(strForm));
  }
}

 

 بعد هم توي صفحه ي پرداختتون،‌ توي رويداد كليك Button اين كدها رو مي نويسين:

 

  string loginID = "TestId";
          string transactionKey = "TestTransact";
          string amount = LblWholePool.Text;// مبلغيه كه ميخواين پرداخت بشه
          string description = "Sample Transaction";
          string testMode = "false"; // در حالت تستي بايد اين فيلد true باشه
          string currency = "Rial";
 
          string invoice = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss");
 
          Random random = new Random();
          sequence = (random.Next(0, 10000)).ToString();
 
 
 
          string timeStamp = ((int)(DateTime.UtcNow - new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds).ToString();
 
          //x_login^x_fp_sequence^x_fp_timestamp^x_amount^x_cu rrency_code
          string fingerprint = HMAC_MD5(transactionKey, loginID + "^" + sequence + "^" + timeStamp + "^" + amount + "^" + currency);
 
 
// اين رشته رو بايد ايجاد كنين و توي ديتابيس ذخيره كنين،‌ چون براي تاييد نهايي توي بانك، اين بايد به بانك ملي ارسال بشه
          string PostData = "x_description=Sample Transaction&x_login=TestId&x_fp_sequence=" + sequence + "&x_fp_timestamp=" + timeStamp + "&x_amount=" + LblWholePool.Text + "&x_currency_code=Rial&x_fp_hash=" + fingerprint;
 
// ثبت اطلاعات توي ديتابيس با توجه به شيوه كدنويسي خودتون
           
 
          NameValueCollection data = new NameValueCollection();
          data.Add("x_login", loginID);
          data.Add("x_amount", amount);
          data.Add("x_description", description);
          data.Add("x_test_request",testMode);
          data.Add("x_invoice_num", invoice);
          data.Add("x_fp_sequence", sequence);
          data.Add("x_fp_timestamp", timeStamp);
          data.Add("x_fp_hash", fingerprint);
          data.Add("x_currency_code", currency);
 
// توجه كنين در حالت تستي، اينجا بايد آدرس تستي صفحه درگاه دامون باشه، من آدرس اصلي رو اينجا //گذاشتم، توي تاپيك آقاي اليكي آدرسهاي تستي و اصلي وجود داره
          HttpHelper.RedirectAndPOST(this.Page, "https://damoon.bankmelli-iran.com/DamoonPrePaymentController", data);

 

 يه تابع هم داريم براي hash كردن مقادير كه بايد به صفحه پرداخت اضافه بشه

string HMAC_MD5(string key, string value)
  {
    // The first two lines take the input values and convert them from strings to Byte arrays
    byte[] HMACkey = (new System.Text.ASCIIEncoding()).GetBytes(key);
    byte[] HMACdata = (new System.Text.ASCIIEncoding()).GetBytes(value);
 
    // create a HMACMD5 object with the key set
    HMACMD5 myhmacMD5 = new HMACMD5(HMACkey);
 
    //calculate the hash (returns a byte array)
    byte[] HMAChash = myhmacMD5.ComputeHash(HMACdata);
 
    //loop through the byte array and add append each piece to a string to obtain a hash string
    string fingerprint = "";
    for (int i = 0; i < HMAChash.Length; i++)
    {
      fingerprint += HMAChash[i].ToString("x").PadLeft(2, '0');
    }
 
    return fingerprint;
  }


اين كل كاري بود كه توي صفحه پرداخت براي ارسال اطلاعات به بانك ملي استفاده ميكنيم

حالا توي صفحه بازگشتي، بايد رشته PostData رو كه ذخيره كردم فراخواني كنيم
بهتر اينه كه يه فيلد براي دسترسي بهش داشته باشيم، كه بهتره با Session انجام بشه و با توجه به اون PostData رو فراخواني كنيم.
توجه مي كنيم كه همه ي اين كارها توي رويداد Page_Load صفحه بازگشتي انجام ميشه
حالا اينجا با هر روشي كه خودتون كدنويسي ميكنين، PostData رو از توي ديتابيستون ميخونين و به سايت بانك مي فرستين به اين شكل:

//فراخواني PostDatah از ديتابيس
 PostData = Convert.ToString(reader["PayInfo"]);
            webClient.Encoding = System.Text.UnicodeEncoding.UTF8;
            webClient.Headers["Content-type"] = "application/x-www-form-urlencoded";
 
//ارسال PostData به بانك ملي(اينجا باز هم من صفحه اصلي رو گذاشتم، توي پرداختهاي تستي بايد آدرس //صفحه تستي رو بذارين. رجوع به تاپيك آقاي اليكي
 
            string bankResponse = webClient.UploadString("https://Damoon.bankmelli-iran.com/DamoonVerificationController?" + PostData, "POST", PostData);
 
            bankResponse = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(bankR esponse, @"\<(.|\r|\n)*\>", "").Trim();
 
 
            string x_trans_id = HttpUtility.ParseQueryString(bankResponse).Get("x_ trans_id");
 
            string x_response_code = HttpUtility.ParseQueryString(bankResponse).Get("x_ response_code");
            string x_response_subcode = HttpUtility.ParseQueryString(bankResponse).Get("x_ response_subcode");
            string x_response_reason_code = HttpUtility.ParseQueryString(bankResponse).Get("x_ response_reason_code");
            string x_response_reason_text = HttpUtility.ParseQueryString(bankResponse).Get("x_ response_reason_text");
 
    


string bankResponse كه از بانك برميگرده يه صفحه حاوي كدهاي Html هست كه به روش بالا تگهاي اضافي رو برميداريم و TransID و ResponseCode رو ازش فراخواني ميكنيم
حالا با توجه به عدد ResponseCode در مورد وضعيت تراكنش تصميم گيري ميكنيم و به كاربر پيام مناسب ميديم

توي صفحه ي مديريت براي خودمون هم تراكنشهايي كه ResponseCode اونها يك نيست رو توي يه گريد فراخواني مي ميكنيم و با گذاشتن يه Button توي گريد، عين همين كدهاي بالا رو توش مي نويسيم و شماره TransId بازگشتي و ResponseCode رو نمايش ميديم

فایل های ضمیمه