فرمت رمزگذاری با استفاده از regular expression

دراین مقاله قصد داریم در باره نحوه درست رمز گذاری در MVC صحیت کنیم

فرمت رمزگذاری با استفاده از regular expression

در برخی از سایت های معتبر مانند Yahooو .. در هنگام ثبت نام ، برای رمز ورود یک نوع فرمت خاص میخواهد که برای مثال در سایت Yahoo فرمت پسورد حتما باید ابتدای آن با حروف بزرگ شروع شده و شامل عدد نیز باشد در این مقاله قصد داریم یک فرم ثیت نام ایجاد کرده و  فرمت رمز آن شامل حروف - عددو کارکتر باشد

برای شروع ابتدا ویژوال استادیو را باز کرده و یک پروژه از نوع MVC ایجاد میکنیم.


حال روی Model راست کلیک کرده و یک کلاس به نام   Register ایجاد میکنیم

  public class Register
  {
    public int RegisterID { get; set; }

    public string    Password { get; set; }
    public string UserName { get; set; } 

  
  }
}

 

حال در قسمت کنترلر راست کلیک کرده و یک کنترلر  از نوع     using Entity Framework MVC5

ایجاد میکنیم

 

سپس از View Create اجرا بگیرید.

 

در حالت عادی هنگام ثبت نام هر نوع رمزی را از شما قبول میکند ولی ما میخواهیم رمز وارد شده توسط کاربر با فرمت حروف - کارکتر و عدد باشد

برای این کار در  Model رفته و در بالای خصوصیت Password صفت زیر را اضافه میکنیم.

 [RegularExpression(@"((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#$%]).{6,20})", ErrorMessage = "لطفا کلمه عبور بایدشامل حروف- عدد- باشد")]

حال به توضیح این قسمت از MVCمیپردازیم:

(?=.*\d)	:

بدین معناست که باید رمز ما شامل عدد باشد .

 (?=.*[a-z]):

رمز شامل حروف کوچک باشد.

 (?=.*[A-Z]):

شامل حروف بزرگ باشد

 (?=.*[@#$%]):	

شامل کارکتر باشد

{6,20}:

طول رمز را مشخص میکند 


 
فایل های ضمیمه