جمع کل ستون ها و زیرمجموع ستون ها در GridView

در این پست نشان خواهیم داد که چگونه در یک GridView جمع مقادیر تمام ستون ها و ستون های هر صفحه را به صورت جداگانه بدست آوریم.

جمع کل ستون ها و زیرمجموع ستون ها در GridView

مرحله اول: بانک اطلاعاتی

ابتدا یک جدول مانند زیر در بانک اطلاعاتی ایجاد کنید.

درون جدول، داده وارد کرده و آن را پر کنید.

مرحله دوم: Visual Studio

در برنامه Visual Studio یک پروژه جدید ایجاد کنید. در Solution Explorer روی نام پروژه راست کلیک کرده و یک WebForm اضافه کنید.

مرحله سوم: طراحی رابط کاربری

در بخش طرارحی، یک gridview به صفحه اضافه کنید تا بتوانیم داده های درون جدول را در صفحه وب نشان دهیم.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="Gridviewsum.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
  <h2 style="color: #00CC00">Gridview Column Total and Sub Total</h2> 
  <div> 
    <asp:GridView ID="GridItem" runat="server" Width="100%"  
        AutoGenerateColumns="False" 
        RowStyle-HorizontalAlign="Center"  
        ShowFooter="True" AllowPaging="True" PageSize="5" OnPageIndexChanging="GridItem_PageIndexChanging" OnRowDataBound="GridItem_RowDataBound"  
        BackColor ="White" BorderColor="#CC9966" BorderWidth="1px" CellPadding="4" > 
       
        <Columns> 
          <asp:TemplateField HeaderText="شماره ردیف"> 
            <ItemTemplate><%#Eval("Itemid")%></ItemTemplate> 
          </asp:TemplateField> 
           
          <asp:TemplateField HeaderText="نام کالا"> 
            <ItemTemplate><%#Eval("ItemName")%></ItemTemplate> 
 
            <FooterTemplate> 
              <div style="padding:0 0 5px 0"><asp:Label Text="جمع صفحه" runat="server" /></div> 
              <div><asp:Label Text="جمع کل" runat="server" /></div> 
            </FooterTemplate> 
 
          </asp:TemplateField> 
           
          <asp:TemplateField HeaderText="قیمت"> 
            <ItemTemplate><asp:Label ID="lblPrice" runat="server" Text='<%#Eval("ItemPrice")%>'> 
              </asp:Label></ItemTemplate> 
 
            <FooterTemplate> 
              <div style="padding:0 0 5px 0"><asp:Label ID="lblTotal" runat="server" /></div> 
              <div><asp:Label ID="lblTotalPrice" runat="server" /></div> 
            </FooterTemplate> 
 
          </asp:TemplateField> 
        </Columns> 
        <FooterStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" /> 
        <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" /> 
        <PagerStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" HorizontalAlign="Center" /> 
        <FooterStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="red" HorizontalAlign="Center" /> 
        <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#330099" /> 
        <SelectedRowStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="#663399" /> 
        <SortedAscendingCellStyle BackColor="#FEFCEB" /> 
        <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#AF0101" /> 
        <SortedDescendingCellStyle BackColor="#F6F0C0" /> 
        <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#7E0000" /> 
      </asp:GridView> 
  </div> 
  </form>
</body>
</html>

مرحله چهارم: کد 

در این بخش می خواهیم کدهای GridView bind را بنویسیم و دستورات مربوط بهدو خصوصیت PageIndexChanging و RowDataBound را به برنامه اضافه کنیم.

 

همچنین، یک viewstate برای ذخیره کردن مقادیر price اضافه می کنیم.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Gridviewsum
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    string connection = "Data Source=.; Initial Catalog=gridview; User id=sa;password=123;";
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        BindItemList();
      }
    }
    private void BindItemList()
    {
      string Query = "SELECT * FROM Item";
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(connection))
      {
        using (SqlCommand cmd = con.CreateCommand())
        {
          cmd.CommandText = Query;
          con.Open();
          DataTable dt = new DataTable();
          SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
          da.SelectCommand = cmd;
          da.Fill(dt);

          if (ViewState["TotalPrice"] == null)
          {
            Decimal Price = 0;
            for (int i = 0; i <= dt.Rows.Count - 1; i++)
            {
              Price += dt.Rows[i].Field<Decimal>(2);
            }
            ViewState["TotalPrice"] = Price;
          }
          GridItem.DataSource = dt;
          GridItem.DataBind();
        }
      }
    }
    protected void GridItem_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
    {
      GridItem.PageIndex = e.NewPageIndex;
      BindItemList();
    }
    Decimal Page_Sum;
    protected void GridItem_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
      if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
      {
        Label lblPageTotal = (Label)e.Row.FindControl("lblPrice");
        Page_Sum += Decimal.Parse(lblPageTotal.Text);
      }
      if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer)
      {
        if (ViewState["TotalPrice"] != null && Page_Sum != 0)
        {
          Label lblTotal = (Label)e.Row.FindControl("lblTotal");
          lblTotal.Text = Page_Sum.ToString();

          Label lblTotalPrice = (Label)e.Row.FindControl("lblTotalPrice");
          lblTotalPrice.Text = ViewState["TotalPrice"].ToString();
        }
      }
    } 
  }
}

 

مرحله پنجم: مرورگر

اکنون، صفحه شما آماده اجرا می باشد. تصاویر نتایج را می توانید در زیر مشاهده کنید.

 

فایل های ضمیمه