نحوه استفاده از عملگر Like با SqlDatasource در Asp.Net

در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه ی استفاده از عملگر Like با استفاده از نوشتن کوئری SelectCommand در SqlDataSource در Asp.Net توضیح دهیم

نحوه استفاده از عملگر Like با SqlDatasource در Asp.Net

ابتدا باید پایگاه داده Northwind را دانلود و نصب نمایید.

داخل صفحه ی Design UI یک GridView و یک Button و یک TextBox قرار می دهید.

یک SqlDataSource قرار می دهیم و داخل آن یک SqlCommand و یک FilterExpression را مشخص می کنیم.

  جستجو مشتری:
  <asp:TextBox ID="txtSearch" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="جستجو" />
  <hr />
  <asp:GridView ID="GridView1" HeaderStyle-BackColor="#3AC0F2" HeaderStyle-ForeColor="White"
    runat="server" AutoGenerateColumns="false" DataSourceID="GridDataSource" AllowPaging="true">
    <Columns>
      <asp:BoundField DataField="ContactName" HeaderText="نام" ItemStyle-Width="150" />
      <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="شهر" ItemStyle-Width="150" />
      <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="کشور" ItemStyle-Width="150" />
    </Columns>
  </asp:GridView>
  <asp:SqlDataSource ID="GridDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConStr %>"
    SelectCommand="SELECT ContactName, City, Country FROM Customers" FilterExpression="ContactName LIKE '{0}%'">
    <FilterParameters>
      <asp:ControlParameter Name="Country" ControlID="txtSearch" PropertyName="Text" />
    </FilterParameters>
  </asp:SqlDataSource>

برای SqlCommand یک کوئری می نویسیم که نیاز به شرط ندارد.

FilterExpression:برای این قسمت از عملگر Like استفاده کردیم که با استفاده از ControlParameter مقداری که داخل TextBox ما قرار دارد را به جای {0} جایگزین می شود.

زمانی که کاربر یک مقداری را داخلTextBox نوشت و دکمه ی جستجو را زد گرید ویو رکورد ها را فیلتر کرده و نمایش می دهد.

فایل های ضمیمه