اتصال از راه دور list view در Kendo Ui با استفاده از entity frame work و Web Api

در این مقاله با اتصال از راه دور میتوانیم از kendo ui استفاده کنیم. kendo یک فریم ورک جاوا اسکریپتی می باشد و از html , css , jquery و جاوا تشکیل شده است. در این مثال نیاز به نصب kendo نیست. وما میخواهیم از راه دور از ان استفاده کنیم

اتصال از راه دور list view در Kendo Ui با استفاده از entity frame work و Web Api

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

قبل از شروع شما باید اشنایی با MVC  و WebApi داشته باشید . اجازه دهید ما  یک سرویس با استفاده از Web Api  ایجاد کنیم.

فقط یک پروژه Web Api  در ویژوال استودیو ایجاد کنید در زیر شکل اول و دوم مربوطه را نگاه کنید.

یک کلاس جدید در Models ایجاد کنید و نام ان را به Product تغییر دهید.

و کد زیر را در ان قرار دهید

  public class Product { 
    [Key] 
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)] 
    public int ProductID { 
      get; 
      set; 
    } 
    [Required] 
    public string ProductName { 
      get; 
      set; 
    } 
    [Required] 
    public string UnitPrice { 
      get; 
      set; 
    } 
  } 

در اینجا با استفاده از روش entity frame work code first ما نیاز به ساخت کلاس پایه  (context) داریم

بر روی پوشه مدل راست کلیک کنید و یک کلاس با نام ProductContext ایجاد کنید.

کد زیر  را در ان قرار دهید.

public class ProductContext: DbContext { 
  public ProductContext(): base("name=TestConnection") {} 
  public DbSet < Product > Products { 
    get; 
    set; 
  } 
} 

قبل از هر کاری ابتدا پروژه خود را build  کنید

حال وقت استفاده از scaffolding است. بر روی پوشه controller راست کلیک کنید و گزینه add را انتخاب کنید.

سپس گزینه controller a web api  را انتخاب کنید . ایجاد این کلاس در شکل زیر نمایش داده شده است.

بعد از ایجاد شما میبینید که برخی کد ها از قبیل put , post , delete و get  پیش تعریف شده است.

یک صفحه html درپروژه خود ایجاد کنید و نام ان را  kendolist.html بگذارید. و کدهای زیر را در ان قرار دهید.


  <html 
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
    <head> 
      <link rel="stylesheet" href="http://cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/styles/kendo.common.min.css" /> 
      <link rel="stylesheet" href="http://cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/styles/kendo.default.min.css" /> 
      <link rel="stylesheet" href="http://cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/styles/kendo.dataviz.min.css" /> 
      <link rel="stylesheet" href="http://cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/styles/kendo.dataviz.default.min.css" /> 
      <script src="http://cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/js/jquery.min.js"></script> 
      <script src="http://cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/js/kendo.all.min.js"></script> 
      <title></title> 
    </head> 
    <body> 
      <style> 
   
        .product-view { 
   
          float: left; 
   
          width: 50%; 
   
          height: 300px; 
   
          box-sizing: border-box; 
   
          border-top: 0; 
   
          position: relative; 
   
        } 
   
        .product-view:nth-child(even) { 
   
          border-left-width: 0; 
   
        } 
   
        .product-view dl { 
   
          margin: 10px 10px 0; 
   
          padding: 0; 
   
          overflow: hidden; 
   
        } 
   
        .product-view dt, dd { 
   
          margin: 0; 
   
          padding: 0; 
   
          width: 100%; 
   
          line-height: 24px; 
   
          font-size: 18px; 
   
        } 
   
        .product-view dt { 
   
          font-size: 11px; 
   
          height: 16px; 
   
          line-height: 16px; 
   
          text-transform: uppercase; 
   
          opacity: 0.5; 
   
        } 
   
        .product-view dd { 
   
          height: 46px; 
   
          overflow: hidden; 
   
          white-space: nowrap; 
   
          text-overflow: ellipsis; 
   
        } 
   
        .product-view dd .k-widget, 
   
        .product-view dd .k-textbox { 
   
          font-size: 14px; 
   
        } 
   
        .k-listview { 
   
          border-width: 1px 1px 1px 0; 
   
          padding: 0; 
   
          overflow: hidden; 
   
          min-height: 298px; 
   
        } 
   
        .edit-buttons { 
   
          position: absolute; 
   
          bottom: 0; 
   
          left: 0; 
   
          right: 0; 
   
          text-align: right; 
   
          padding: 5px; 
   
          background-color: rgba(0,0,0,0.1); 
   
        } 
   
        span.k-invalid-msg { 
   
          position: absolute; 
   
          margin-left: 6px; 
   
        } 
   
        .k-add-button { 
   
          margin-bottom: 2em; 
   
        } 
   
        @media only screen and (max-width : 620px) { 
   
          .product-view { 
   
            width: 100%; 
   
          } 
   
          .product-view:nth-child(even) { 
   
            border-left-width: 1px; 
   
          } 
   
        } 
   
  </style> 
      <div id="example"> 
        <div class="demo-section k-header wide"> 
          <div class="container"> 
            <div class="row"> 
              <div class="col-md-3"> 
                <label>Product Name</label> 
              </div> 
              <div class="col-md-3"> 
                <input type="text" id="ProductName" data-bind="value:ProductName" class="k-textbox" /> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
              <div class="col-md-3"> 
                <label>Unit Cost</label> 
              </div> 
              <div class="col-md-3"> 
                <input type="text" id="UnitPrice" class="k-textbox" data-bind="value:UnitPrice" /> 
              </div> 
            </div> 
            <br/> 
            <br/> 
            <div class="row"> 
              <button data-role="button" 
   
              data-sprite-css-class="k-icon k-edit" 
   
              data-bind="events: { click: InsertProduct }" 
   
              style="width: 180px"> 
   
              Submit 
   
            </button> 
            </div> 
          </div> 
          <div> 
            <h4>Kendo List</h4> 
            <div data-role="listview" 
   
              data-template="template" 
   
              data-bind="source: products, 
   
              visible: isVisible" 
   
              style="height: 300px; overflow: auto"></div> 
            </div> 
          </div> 
        <script type="text/x-kendo-tmpl" id="template"> 
          <div class="product-view k-widget"> 
            <dl> 
              <dt>Product Name</dt> 
              <dd>#:ProductName#</dd> 
              <dt>Unit Price</dt> 
              <dd>#:kendo.toString(UnitPrice, "c")#</dd> 
            </dl> 
          </div> 
        </script> 
      </div> 

بعد از تگ  div یک تگ script قرار دهید و کد های زیر را اضافه کنید


  $(document).ready(function() { 
    var viewModel = kendo.observable({ 
      isVisible: true, 
      ProductName: '', 
      UnitPrice: '', 
      products: new kendo.data.DataSource({ 
        batch: true, 
        transport: { 
          read: { 
            url: "api/Products", 
            dataType: "json" 
          }, 
          parameterMap: function(options, operation) { 
            if (operation !== "read" && options.models) { 
              return { 
                models: kendo.stringify(options.models) 
              }; 
            } 
          } 
        }, 
        schema: { 
          model: { 
            id: "ProductID", 
          } 
        }, 
      }), 
      InsertProduct: function(e) { 
        e.preventDefault() 
        $.ajax({ 
          type: "POST", 
          url: 'api/Products', 
          data: { 
            ProductName: $("#ProductName").val(), 
            UnitPrice: $("#UnitPrice").val() 
          }, 
        }) 
      } 
    }); 
    kendo.bind($("#example"), viewModel); 
  }) 

 

فایل های ضمیمه