چك كردن نام كاربري با استفاده از Ajax

در این مقاله تصمیم داریم که نام کاربری را با استفاده از Ajax و بدون PostBack در Asp.Net WebForms چک کنید و پیغام متناسب را نمایش دهیم .

چك كردن نام كاربري با استفاده از Ajax

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدار یک بانک اطلاعاتی با نام UsersChekDB بسازید و داخل این بانک جدولی به شکل زیر ایجاد کنید

 

اسکریپت ساخت جدول

USE [UsersChekDB]
GO

/****** Object: Table [dbo].[Users]  Script Date: 10/01/2015 10:06:28 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Users](
	[UserID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[UserName] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[Password] [nvarchar](50) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[UserID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO


 

سپس یاک پروژه و صفحه ایجاد میکنیم

در قسمت کد متد زیر را ایجاد میکنیم

    [WebMethod]
    public static bool IsUserAvailable(string username)
    {
      SqlConnection cnn = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["CONN"].ConnectionString);
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT UserName FROM Users WHERE (UserName LIKE '" + username.ToString() + "')", cnn);
      SqlDataAdapter sqlDA = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataSet ds = new DataSet();
      sqlDA.Fill(ds, "Users");
      if (ds.Tables["Users"].Rows.Count == 0)
      {


        return true;
      }

      else

        return false;
    }

 

متد بالا ئظیفه چک کردن نام کاربری را بر عهده دارد

فقط دقت کنید صفت  [WebMethod] حتما باید بالای متد قرار داشته باشد و متد static باشد

 

سپس در صفحه یک TextBox و یک Lable برای نمایش نتیجه قرار  میدهیم

   <asp:Label ID="lblUserName" runat="server" AssociatedControlID="UserName">نام کاربری :</asp:Label>
    <asp:TextBox ID="UserName" runat="server" CssClass="txt" onkeyup="usernameChecker(this.value);" />
    <span id="spanAvailability"></span>

 

متد جاوااسکریپت زیر را در صفحه قرار دهید که وظیفه ارسال مقدار داخل تکس باکس به سمت سرور و برگرداندن نتیجه را بر عهده دارد

    <script type="text/javascript">
      var usernameCheckerTimer;
      var spanAvailability = $get("spanAvailability");

      function usernameChecker(username) 
      {
        clearTimeout(usernameCheckerTimer);
        if (username.length == 0)
          spanAvailability.innerHTML = "";
        else
        {
          spanAvailability.innerHTML = "<span style='color: #ccc;'>بار گذاري...</span>";
          usernameCheckerTimer = setTimeout("checkUsernameUsage('" + username + "');", 750);
        }
      }

      function checkUsernameUsage(username) 
      {
        // initiate the ajax pagemethod call
        // upon completion, the OnSucceded callback will be executed
        PageMethods.IsUserAvailable(username, OnSucceeded);
      }

      // Callback function invoked on successful completion of the page method.
      function OnSucceeded(result, userContext, methodName) 
      {
        if (methodName == "IsUserAvailable")
        {
          if (result == true)
            spanAvailability.innerHTML = "<span style='color: DarkGreen;'>نام كاربري درست است</span>";
          else
            spanAvailability.innerHTML = "<span style='color: Red;'>لطفا نام كاربري ديگري انتخاب فرماييد</span>";
        }
      }
    </script> 

 

فایل های ضمیمه