به روزرسانی دیتابیس هنگام تغییر CheckBox با استفاده از jQuery

در این مقاله قصد داریم با استفاده از jQuery و Ajax نشان دهیم چگونه می توان دریک گرید ویو CheckBox قرار داد وآن را در دیتابیس ذخیره کرد و هنگام تغییر درCheckBox، دیتابیس نیز به روز شود.

به روزرسانی دیتابیس هنگام تغییر CheckBox با استفاده از jQuery

 در این مقاله قصد داریم با استفاده از jQuery و Ajax نشان دهیم چگونه می توان دریک گرید ویو CheckBox  قرار داد وآن را در دیتابیس ذخیره کرد و هنگام تغییر درCheckBox، دیتابیس نیز به روز شود.

یک table با مشخصات زیر در دیتابیس ایجاد میکنیم.

با کد زیر هم می توانید این جدول را بسازید .

  CREATE TABLE [dbo].[ReportData]
  (  
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [RName] [nvarchar](50) NULL,  
    [RDescripation] [nvarchar](50) NULL,  
    [Status] [bit] NULL,  
  CONSTRAINT [PK_ReportData] PRIMARY KEY CLUSTERED   
  (  
    [id] ASC  
  )
  WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]  
  ) ON [PRIMARY]  

در اینجا از پلاگین  jQuery بجای کنترل GridView در ASP.net  استفاده شده است  که قابلیت های زیادی را از جمله مرتب سازی ، جستجو ، صفحه بندی و... فراهم میکند و بسیار بهینه سازی شده است.

<form id="form1" runat="server"> 
  <div class="col-lg-offset-4 col-md-8"> 
    <h1>New Example</h1> 
  </div> 
  <br /> 
  <table id="example" class="table table-hover table-striped table-bordered table-responsive"> 
    <thead> 
      <tr> 
        <th>Id</th> 
        <th>Report Name</th> 
        <th>Report Description</th> 
        <th>Status</th> 
        <th> 
          <label id="lbltext1">Update Status</label> 
        </th> 
      </tr> 
    </thead> 
    <tbody><% for (var data = 0; data < TableData.Rows.Count; data++)  
         { %> 
      <tr> 
        <td><%=TableData.Rows[data]["id"]%> 
        </td> 
        <td><%=TableData.Rows[data]["RName"]%> 
        </td> 
        <td><%=TableData.Rows[data]["RDescripation"]%> 
        </td> 
        <td><%=TableData.Rows[data]["Status"]%> 
        </td> 
        <td><%if (TableData.Rows[data][3].ToString() == "True")  
             { %> 
          <input type="checkbox" class="chcktbl1" checked="checked" name="chcktbl1" data-id=" 
            <%=TableData.Rows[data]["id"]%>" /><%} %><%else  
             { %> 
            <input type="checkbox" class="chcktbl1" name="chcktbl1" data-id=" 
              <%=TableData.Rows[data]["id"]%>" /><%} %> 
            </td> 
          </tr><% } %> 
        </tbody> 
      </table> 
    </form>  

ارتباط داده ها

کد زیر Data Table  را از اطلاعات پر میکند، اطلاعاتی که از اتصال داده ها در jQuery DataTable بدست آمده است.

public DataTable TableData = new DataTable(); 
    public static string Constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConStr"].ConnectionString; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!IsPostBack) 
      { 
        GetAllData(); 
      } 
    } 
    private void GetAllData() //Get all the data and bind it in HTLM Table    
    { 
      using (var con = new SqlConnection(Constr)) 
      { 
        const string query = "select * from ReportData order by id desc"; 
        using (var cmd = new SqlCommand(query, con)) 
        { 
          using (var sda = new SqlDataAdapter()) 
          { 
            cmd.Connection = con; 
            sda.SelectCommand = cmd; 
            using (TableData) 
            { 
              TableData.Clear(); 
              sda.Fill(TableData); 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }

کد jQuery  برای برای اتصال داده ها در  DataTable  به صورت زیر می باشد.

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script> 
 <script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script> 
 <script type="text/javascript"> 
   $(document).ready(function () { 
     $('#example').DataTable({ 
     }); 
   }); 
 </script> 

پس از اجرای برنامه صفحه ای به صورت زیر مشاهده میکنید.

 

به روز رسانی مقدار Checkbox در دیتابیس

کد jQuery زیر Ajax  را برای به روز رسانی رویداد checkbox صدا می زند.

<script type="text/javascript"> 
    $(".chcktbl1").click(function () { 
      var rdata = $(this).attr("data-id"); // reading the id of the checkbox through data-id  
      console.log(rdata); 
      //alert(rdata); 
      $.ajax({ 
        type: "Post", 
        contentType: "application/json; charset=utf-8", 
        url: "GridUpdate.aspx/UpdateIsData", 
        data: '{eid: ' + rdata + '}', 
        dataType: "json", 
        success: function (response) { 
          if (response != 0) { 
            alert("Data Update Successfully!!!!"); 
            location.reload(); 
          } 
        }, 
        error: function (response) { 
          if (response != 1) { 
            alert("Error!!!!"); 
          } 
        } 
      }); 
    }); 
  </script> 

از ()location.reload برای بارگذاری دوباره صفحه و دیدن نتیجه تغییرات در Grid استفاده شده است.

کد زیر برای به روزرسانی رویداد checkbox در دیتابیس استفاده می شود. به دلیل استفاده از Ajax صفت [WebMethod] اضافه شده است.

[WebMethod] 
public static void UpdateIsData(int eid) 
{ 
  if (eid != null) 
  { 
    try 
    { 
      string data = string.Empty; 
      var con = new SqlConnection(Constr); 
      // Chenge Staus For check 
      var q = "Select status from ReportData Where id='" + eid + "'"; 
      var command = new SqlCommand(q, con); 
      con.Open(); 
      SqlDataReader readData = command.ExecuteReader(); 
      while (readData.Read()) 
      { 
        data = readData["status"].ToString(); 
        con.Close(); 
        if (data == "False") 
        { 
          using (var con2 = new SqlConnection(Constr)) 
          { 
            var query = "update ReportData set Status='True' where id='" + eid + "'"; 
            con2.Open(); 
            var cmd = new SqlCommand(query, con2); 
            cmd.ExecuteNonQuery(); 
            con2.Close(); 
          } 
        } 
        else 
        { 
          using (var con1 = new SqlConnection(Constr)) 
          { 
            var query = "update ReportData set Status='False' where id='" + eid + "'"; 
            con1.Open(); 
            var cmd = new SqlCommand(query, con1); 
            cmd.ExecuteNonQuery(); 
            con1.Close(); 
          } 
        } 
      } 
    } 
    catch (Exception) 
    { 
    } 
  } 
} 

در پایان صفحه شما به شکل زیر نمایش داده می شود.

فایل های ضمیمه