اتصال اطلاعات به چک باکس در MVC

در این مقاله قصد داریم اطلاعات را به صورت چک باکسی برای کاربر به نمایش بگذاریم و همچنین این امکان را برای کاربر قرار دهیم که مجموعی از آیتم های به نمایش گذاشته شده را انتخاب کند.

اتصال اطلاعات به چک باکس در MVC

 همان طور که  بالا توضیح داده شده در این آموزش میخواهیم  نحوه اتصال اطلاعات را به صورت CheckBoxList در MVC  به نمایش بگذاریم

برای شروع یک پروژه از نوع MVC  ایجاد میکنیم

حال روی Model راست کلیک میکنیم و یک کلاس به نام CheckBoxModel  ایجاد میکنیم

public class CheckBoxModel  
{  
  public int Value { get; set; }  
  public string Text { get; set; }  
  public bool IsChecked { get; set; }  
}  
public class CheckBoxList  
{  
  public List<CheckBoxModel> CheckBoxItems { get; set; }  
}

 

همان طور که مشاهده میکنید در این کلاس یک کلاس دیگر به نام CheckBoxList  که لیستی از کلاس CheckBoxModel را در آن قرار دادیم.

حال روی کنترلر راست کلیک کرده و یک کنترلر به Home  ایجاد میکنیم

 public class HomeController : Controller  
{  
  // GET: Home  
  public ActionResult Index()  
  {  
    //Creating object of CheckBoxList model class  
    CheckBoxList ChkItems = new CheckBoxList();  
    //Additng items to the list  
    List<CheckBoxModel> ChkItem = new List<CheckBoxModel>()  
    {  
     new CheckBoxModel {Value=1,Text="ASP.NET",IsChecked=true },  
     new CheckBoxModel {Value=1,Text="C#",IsChecked=false },  
     new CheckBoxModel {Value=1,Text="MVC",IsChecked=false },  
     new CheckBoxModel {Value=1,Text="Web API" ,IsChecked=false},  
     new CheckBoxModel {Value=1,Text="SignalR",IsChecked=false },  
     new CheckBoxModel {Value=1,Text="SQL" ,IsChecked=false},  
    };  
    //assigning records to the CheckBoxItems list   
    ChkItems.CheckBoxItems = ChkItem;  
    return View(ChkItems);  
      
  }  
 
} 

 

همان طور که مشاهده میکنید ایتدا یک شی از جنس کلاس CheckBoxList  ایجاد کرده ایم و سپس لیستی  از جنس کلاس CheckBoxModel  ایجاد کرده ایم  و سپس آن را پر کردیم  حال برای نمایش اطلاعات روی متد Index  راست کلیک کرده و ویک view   جنس کلاس  CheckBoxList  ایجاد میکنیم

@model WebApplication3.Models.CheckBoxList
@{
  ViewBag.Title = "مرجع تخصصی برنامه نویسان ";
}
<div class="form-horizontal" style="direction: rtl">
  <h4>Select your favourite Subjects</h4>
  @foreach (var item in Model.CheckBoxItems)
  {
    <input id="chk@(item.Value)"
        type="checkbox"
        value="@item.Value" checked="@item.IsChecked" />
    @item.Text <br />
  }

</div>

حال از برنامه اجرا میگریم

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب