ایجاد Html Helper سفارشی در Mvc

در این مقاله به بررسی ایجاد HTML Helper سفارشی میپردازیم. ما میدانیم که HTML helper ها مانند کنترل های asp.net سنتی میباشد . همانطور که ما میتوانیم یک کنترل سفارشی ایجاد کنیم پس میتوانیم یک Helper سفارشی ایجاد کنیم.

ایجاد Html Helper سفارشی در Mvc

چطور میتوانیم یک Helper سفارشی ایجاد کنیم ؟ مراحل را در زیر ببینید

مرحله اول: یک برنامه Mvc را ایجاد نمایید.

مرحله دوم: اضافه کردن پوشه Html Helper و کلاس Html Helper

مرحله 3: در حال حاضر ما در حال ایجاد Helper ای هستیم که متن را به حروف بزرگ تبدیل میکند و برچسب ایجاد میکند.

بنابراین extension method را به Html Helper اضافه کنید نوع بازگشتی باید IHtmlString باشد.

public static class HTMLHelper 
{ 
  public static IHtmlString DisplayCapitalText(this HtmlHelper htmlHelper, 
  string name, string value) 
  { 
   return new HtmlString(string.Format("<label id=\"" + name + "\"> " + value.ToUpper() + "</label>")); 
  } 
} 

مرحله 4: ساخت پروژه و افزودن فضای نام Helper در فایل Web.config 

مرحله 5 : پروژه را ReBuild کنید.

مرحله 6 : در ui شما میتوانید به Helper خود دسترسی داشته باشید.

در تصویر زیر مشاهده میکنید که ما متنی را میگیریم.

مرحله 7 : پروژه را اجرا نمایید

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب