روش اضافه کردن CSS، تغییر CSS و Style درASP.NET

مهمترین قابلیت زبان HTML نمایش متن و المانهای یک صفحه بر روی مرورگر است ولي برای طراحی یک صفحه و صفحه آرایی و زیباسازی یک صفحه ، امکانات خوبی را در اختیار طراح سایت قرار نمی دهد.اما Cascading Style Sheets یا به اختصار css نحوه ی نمایش عناصر را در صفحه مشخص می کند و به شما این امکان را می دهد که تمام قسمت ها و عناصر موجود در یک صفحه را کنترل کنید. در این مقاله می خواهیم چگونگی تغییر CSS و Style در ASP.NET را بیاموزیم.

روش اضافه کردن CSS، تغییر CSS و Style درASP.NET

برای نشان دادن این مثال فرمی را به صورت زیر طراحی کرده ایم که به سه قسمت تقسیم می شود:

قسمت اول متنی را روی صفحه نشان می دهد که به همراه یک دکمه می باشد، مانند زیر:

 

 

در تصویر بالا Class ضمیمه شده، LabelBlue روی دکمه "تغییر CSS Class" می باشد که با کلیک بر روی آن CSS Class تغییر کرده و به کلاس LabelGrey تبدیل می شود. مانند زیر:

 

 

برای درک جزییات بیشتر کد مورد نظر را بررسی کنید:

lblMessage.CssClass = "LabelGrey";

 

مثالی برای تغییر Style

در تصویر زیر به طور پیش فرض کلاسی اختصاص نیافته است و استایل آن با کلیک بر روی دکمه "تغییر Style" تغییر می کند:

خروجی آن به صورت زیر می شود:

 

 

و کد مربوط به آن به صورت زیر است:

lblWithoutStyle.Style.Add("font-size", "50px");

 

مثالی برای CSS اضافه شده

در تصویر زیر نیز هیچ کلاسی به متن چاپ شده اضافه نشده است و با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن کلاس"، کلاس ClassJoined به آن اضافه می شود:

 

 

خروجی به صورت زیر است:

 

 

کد مربوط به آن به صورت زیر است:

lblWithoutClass.Attributes.Add("class", "ClassJoined");

 

کد زیر موارد گفته شده در بالا را به صورت یک جا در یک صفحه HTML آورده است:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ChangeCSSClass.aspx.cs" Inherits="ChangeCSSClass" %>  
  
  <!DOCTYPE html>  
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  
  <head runat="server">  
    <style>  
      .LabelGrey   
      {  
        font-weight: bold;  
        color: darkgray;  
      }  
        
      .LabelBlue   
      {  
        font-weight: normal;  
        color: darkblue;  
      }  
        
      .ClassJoined   
      {  
        font-weight: normal;  
        font-size: 50px;  
        color: darkcyan;  
      }  
    </style>  
    <title></title>  
  </head>  
  
  <body>  
    <form id="form1" runat="server">  
      <div>  
        <asp:Label ID="lblMessage" runat="server" Font-Size="25px" Text="Hello, CSharpCorner Users" CssClass="LabelBlue"></asp:Label>  
        <br />  
        <asp:Button ID="btnChangeCSS" runat="server" Text="Change CSS Class" OnClick="btnChangeCSS_Click" />  
        <br />  
        <br />  
        <asp:Label ID="lblWithoutStyle" runat="server" Text="Text without any style" />  
        <br />  
        <asp:Button ID="btnChangeStyle" runat="server" Text="Change Style on Click" OnClick="btnChangeStyle_Click" />  
        <br />  
        <br />  
        <asp:Label ID="lblWithoutClass" runat="server" Text="Text without any default class" />  
        <br />  
        <asp:Button ID="btnWithoutClass" runat="server" Text="Class Attached on Click" OnClick="btnWithoutClass_Click" />  
      </div>  
    </form>  
  </body>  
  
  </html>

 

و CodeBehind آن به صورت زیر است:

using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Linq;  
using System.Web;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
  
public partial class ChangeCSSClass: System.Web.UI.Page   
{  
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)   
  {  
  
  }  
  protected void btnChangeCSS_Click(object sender, EventArgs e)   
  {  
    lblMessage.CssClass = "LabelGrey";  
  }  
  protected void btnChangeStyle_Click(object sender, EventArgs e)   
  {  
    lblWithoutStyle.Text = "Text with Style";  
    lblWithoutStyle.Style.Add("font-size", "50px");  
  }  
  
  
  protected void btnWithoutClass_Click(object sender, EventArgs e)   
  {  
    lblWithoutClass.Attributes.Add("class", "ClassJoined");  
  }  
}

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب