سطوح تراکنش و ایزوله (Transaction And Isolation Levels) در WCF

در این مقاله قصد داریم تراکنش و ایزوله درWCF را مورد بحث قرار دهیم. در مقاله قبل به بحث امنیت در WCF پرداختیم. در اینجا سطوح تراکنش و ایزوله سازی را بررسی و پیاده سازی خواهیم کرد.

سطوح تراکنش و ایزوله (Transaction And Isolation Levels) در WCF

در این مقاله قصد داریم  تراکنش و ایزوله در را مورد  WCF بحث قرار دهیم. در مقاله قبل به بحث امنیت در  WCF پرداختیم. در اینجا سطوح تراکنش و ایزوله سازی را بررسی و پیاده سازی خواهیم کرد.

Transaction یا تراکنش :

یک واحد منطقی است که دارای مجموعه ای از عملیات ها می باشد که همگی موفقیت آمیز هستند یا همگی با شکست مواجه می شوند و چیزی بین این دو وضعیت وجود ندارد. به طور مثال پرداخت حقوق به حساب شما ، که یک عملیات واریز به میزان حقوق شما به حسابتان را افزایش می دهد و به همان میزان از حساب شرکت کاسته می شود. هر دو عملیات باید با هم انجام شوند در غیر اینصورت هر دو با مشکل مواجه می شوند.

ویژگی های تراکنش :

 چهار ویژگی زیر توسط  WCF Transaction  پیروی می شوند :

Atomic   : همه چیز باید انجام شود یا انجام نشود.

 Consistency  : سیستم باید نامتناقض باقی بماند.

  Isolation  : اشتراک گذاری منابع مجاز نمی باشد . یا برای جهان خارج قابل مشاهده نباشد.

 Durable   : حالت باید بدون در نظر گرفتن هر شکست یا از دست دادنی حفظ شود.

 

 نحوه فعال کردن تراکنش در  WCF

قدم اول : قرارداد سرویس

  [ServiceContract] 
  public interface ITransaction 
  { 
    [OperationContract] 
    [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] //Step1 
    bool Dosomething(); 
  } 

 

قدم دوم  :

  public class WCFTransaction: ITransaction 
  { 
    [OperationBehavior(TransactionScopeRequired = true)] //Step 2 
    public bool Dosomething() 
    { 
      using(SqlTransaction transaction = Program.dbConnection.BeginTransaction()) 
      { 
        Boolean doRollback = false; 
        using(SqlCommand cmd = new SqlCommand("Query", objConnection)) 
        try 
        { 
          cmd.ExecuteNonQuery(); 
        } 
        catch (SqlException) 
        { 
          doRollback = true; 
          break; 
        } 
      } 
      if (doRollback) transaction.Rollback(); 
      else transaction.Commit(); 
      return true; 
    } 
    return true; 
  } 
  } 

قدم سوم : تنظیمات  Web.Config

  <services> 
    <service name="Service"> 
      <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" contract="WCFTransactionAndIsolation.ITransaction" bindingConfiguration="TransactionBinding" /> </service> 
  </services> 
  <bindings> 
    <wsHttpBinding> 
      <binding name="TransactionBinding" transactionFlow="true"></binding> 
    </wsHttpBinding> 
  </bindings> 

نحوه فراخوانی سرویس ایجاد شده سمت سرویس گیرنده به صورت زیر می باشد :

  try 
  { 
    using(TransactionScope scope = new TransactionScope()) 
    { 
      MyserviceClient client = new MyserviceClient(); 
      client.upload(); 
      client.upload(); 
      scope.Complete(); 
      MessageBox.Show("Cheers…"); 
    } 
  } 
  catch 
  { 
    MessageBox.Show("My Error………………"); 
  } 

سطح ایزوله سازی :

ایزوله سازی ضروری است ، بطور مثال دو عملیات داریم که قرار است بر روی یک جدول انجام شود. در یکی رکوردهای جدول بروز رسانی می شود و در همان زمان می خواهید عمل انتخاب یا هر عمل دیگری را بر روی رکودهای مشابه انجام دهید.

قدم اول: تعریف رفتار سرویس است.

  [ServiceBehavior(TransactionIsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted)] 
  public class WCFTransaction: ITransaction 
  { 
    [OperationBehavior(TransactionScopeRequired = true)] //Step 2 
    public bool Dosomething() 
    { 
      using(TransactionScope scope = new TransactionScope()) 
      {} 
      return true; 
    } 
  } 

قدم دوم استفاده از آن سمت سرویس گیرنده است.

  WcfTransaction.TransactionClient _objTransactionClient = new WcfTransaction.TransactionClient(); 
  TransactionOptions _tsrnsOption = new TransactionOptions(); 
  _tsrnsOption.IsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted; 
  using(TransactionScope _objTransactionScope = new TransactionScope()) 
  { 
    try 
    { 
      _objTransactionClient.Dosomething(); 
      _objTransactionScope.Complete(); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    {} 
  } 

سطوح ایزوله سازی به شرح زیر می باشند :

Read Uncommited  : این سطح با نام  Dirty isolation یا سطح ایزوله کثیف نیز شناخته می شود . اطمینان می دهد که داده های خراب نمی توانند خوانده شوند . و پایین ترین سطح ایزوله است .

Read Commited : تضمین میکند ، داده هایی که توسط برنامه های دیگر تغییر کرده اند و هنوز متعهد نشده اند خوانده نمی شوند. که سطح پیش فرض در  WCF است.

Repeatable Read : خواندن داده های کثیف یا غیر قابل تکرار را متوقف میکند . این حالت ها Tداده واکشی شده را از طریق کوئری قفل کرده و اجازه بروزرسانی توسط تراکنش های دیگر را نمی دهد.  

Serializable  : تا زمانی که تراکنش کامل نشود اجازه تغییر داده ها و اضافه کردن داده جدید را نمی دهد. یک سطح پیشگیری محسوب می شود.

Snapshot  : خطا هنگام اصلاح داده ای که توسط تراکنش دیگری تغییر کرده است را بالا می برد.

دانلود نسخه ی PDF این مطلب