نحوه ایجاد تصویر captcha در ASP.net

در این مقاله قصد داریم نشان دهیم که چگونه می توان تصویر Captcha را در برنامه های ASP.net خود قرار دهیم. captcha برای تشخیص ربات ها از انسان ها ایجاد شده اند که با استفاده از آن ربات ها نتوانند به سایت وارد شوند و تداخلی در آن ایجاد کنند.

 نحوه ایجاد تصویر captcha در ASP.net

در این مقاله قصد داریم نشان دهیم که چگونه می توان تصویر  Captcha را در برنامه های  ASP.net  خود قرار دهیم. captcha  برای تشخیص ربات ها از انسان ها ایجاد شده اند که با استفاده از آن ربات ها نتوانند به سایت وارد شوند و تداخلی در آن ایجاد کنند. در اینجا برای ثبت نام کاربر  Captcha  قرار خواهیم داد. پس ابتدا یک برنامه  ASP.net  ایجاد میکنیم.

برنامه را به صورت زیر ایجاد میکنیم.

 

 

به این صورت یک برنامه Web form  ایجاد خواهد شد. یک  Web form  جدید با نام  Register.aspx اضافه میکنیم. برای اضافه کردن آن گزینه  Web Form With Master Page  را انتخاب میکنیم.

 

Master page   خود را انتخاب و  OK کنید.

 

 

 

برای ایجاد  Captcha  صفحه دیگری با نام  captcha ایجاد کرده و از آن در صفحه  Register استفاده میکنیم.

کدهای زیر را در  Captcha.aspx.cs وارد میکنیم.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Drawing.Imaging; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
namespace CaptchaDemo 
{ 
  public partial class Captcha: System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Bitmap objBitmap = new Bitmap(130, 80); 
      Graphics objGraphics = Graphics.FromImage(objBitmap); 
      objGraphics.Clear(Color.White); 
      Random objRandom = new Random(); 
      objGraphics.DrawLine(Pens.Black, objRandom.Next(0, 50), objRandom.Next(10, 30), objRandom.Next(0, 200), objRandom.Next(0, 50)); 
      objGraphics.DrawRectangle(Pens.Blue, objRandom.Next(0, 20), objRandom.Next(0, 20), objRandom.Next(50, 80), objRandom.Next(0, 20)); 
      objGraphics.DrawLine(Pens.Blue, objRandom.Next(0, 20), objRandom.Next(10, 50), objRandom.Next(100, 200), objRandom.Next(0, 80)); 
      Brush objBrush = 
        default (Brush); 
      //create background style 
      HatchStyle[] aHatchStyles = new HatchStyle[] 
      { 
        HatchStyle.BackwardDiagonal, HatchStyle.Cross, HatchStyle.DashedDownwardDiagonal, HatchStyle.DashedHorizontal, HatchStyle.DashedUpwardDiagonal, HatchStyle.DashedVertical, 
          HatchStyle.DiagonalBrick, HatchStyle.DiagonalCross, HatchStyle.Divot, HatchStyle.DottedDiamond, HatchStyle.DottedGrid, HatchStyle.ForwardDiagonal, HatchStyle.Horizontal, 
          HatchStyle.HorizontalBrick, HatchStyle.LargeCheckerBoard, HatchStyle.LargeConfetti, HatchStyle.LargeGrid, HatchStyle.LightDownwardDiagonal, HatchStyle.LightHorizontal 
      }; 
      //create rectangular area 
      RectangleF oRectangleF = new RectangleF(0, 0, 300, 300); 
      objBrush = new HatchBrush(aHatchStyles[objRandom.Next(aHatchStyles.Length - 3)], Color.FromArgb((objRandom.Next(100, 255)), (objRandom.Next(100, 255)), (objRandom.Next(100, 255))), Color.White); 
      objGraphics.FillRectangle(objBrush, oRectangleF); 
      //Generate the image for captcha 
      string captchaText = string.Format("{0:X}", objRandom.Next(1000000, 9999999)); 
      //add the captcha value in session 
      Session["CaptchaVerify"] = captchaText.ToLower(); 
      Font objFont = new Font("Courier New", 15, FontStyle.Bold); 
      //Draw the image for captcha 
      objGraphics.DrawString(captchaText, objFont, Brushes.Black, 20, 20); 
      objBitmap.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Gif); 
    } 
  } 
}

 

کدها در  Register.aspx به صورت زیر می باشد:

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Register.aspx.cs" Inherits="CaptchaDemo.Register" %> 
  
  
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
  <table> 
    <br />
    <br />
    <br /> 
    <tr> 
      <td colspan="2"> <h4>ثبت نام کاربر </h4> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>نام کامل  
      </td> 
      <td> 
        <asp:TextBox runat="server" ID="txtFullName"></asp:TextBox> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>ایمیل
      </td> 
      <td> 
        <asp:TextBox runat="server" ID="txtEmail"></asp:TextBox> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>نام کاربری 
      </td> 
      <td> 
        <asp:TextBox runat="server" ID="txtUserName"></asp:TextBox> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>کلمه عبور 
      </td> 
      <td> 
        <asp:TextBox runat="server" ID="txtPassword" TextMode="Password"></asp:TextBox> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>کد تایید
      </td> 
      <td> 
        <asp:Image ID="Image2" runat="server" Height="55px" ImageUrl="~/Captcha.aspx" Width="186px" /> 
        <br /> 
        <asp:Label runat="server" ID="lblCaptchaMessage"></asp:Label> 
      
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>کد تایید را وارد کنید 
      </td> 
      <td> 
        <asp:TextBox runat="server" ID="txtVerificationCode"></asp:TextBox> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td colspan="2"> 
        <asp:Button runat="server" ID="btnSubmit" Text="ثبت" OnClick="btnSubmit_Click" /> 
      </td> 
    </tr> 
  </table> 
</asp:Content>

 

همانطور که مشاهده میکنید صفحه  captcha  را به این صفحه اضافه کردیم.

 

در صفحه register.aspx.cs  مقادیر وارد شده چک خواهند شد، اگر مقدار درون  textbox و  Session  یکی باشند آنگاه  captcha  درست بوده و در غیر اینصورت  اشتباه است.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
namespace CaptchaDemo 
{ 
  public partial class Register: System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    {} 
    protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (txtVerificationCode.Text.ToLower() == Session["CaptchaVerify"].ToString()) 
      { 
        Response.Redirect("Default.aspx"); 
      } 
      else 
      { 
        lblCaptchaMessage.Text = "Please enter correct captcha !"; 
        lblCaptchaMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
      } 
    } 
  } 
}

 

صفحه  Default.aspx  به صورت زیر خواهد بود:

	<%@ Page Title="Home Page" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="CaptchaDemo._Default" %> 
  <asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
    <br /> 
    <asp:Label runat="server" ID="lblCaptchaMessage" ForeColor="Green"> 
    </asp:Label> 
  </asp:Content>
 

و صفحه  Default.aspx.cs به صورت زیر:

using System; 
using System.Web.UI; 
namespace CaptchaDemo 
{ 
  public partial class _Default: Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      lblCaptchaMessage.Text = "You have entered correct captch code"; 
      lblCaptchaMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 
    } 
  } 
}

 

اکنون پروژه را اجرا کنید.

نتیجه به صورت زیر ظاهر خواهد شد:

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب