مسیریابی MVC همراه با مسیریابی AngularJS

در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم که مسیریابی MVC و مسیریابی Angular زمانی که با هم استفاده شوند چگونه کار میکنند. اگر با هر کدام جداگانه کار کرده باشید از چگونگی استفاده شدن هر دوی اینها متعجب خواهید شد. زیرا هر دو کنترلر ها و مسیریابی های خود را دارند.

مسیریابی MVC همراه با مسیریابی AngularJS

 در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم که مسیریابی  MVC و مسیریابی  Angular زمانی که با هم استفاده شوند چگونه کار میکنند. اگر با هر کدام جداگانه کار کرده باشید از چگونگی استفاده شدن هر دو در کنار هم متعجب خواهید شد. زیرا هر دو کنترلر ها و مسیریابی های خود را دارند.

سوالی که ممکن است ایجاد شود در تفاوت بین کنترلر  AngularJS و MVC  یا تفاوت مسیر یابی در  AngularJS و  MVC است. ممکن است بپرسید چگونه می توان از این دو مسیر یابی در کنار هم استفاده کرد و کدامیک اول کار میکند.

در اینجا چگونگی کار کردن این دو مسیریابی در کنار هم را بررسی خواهیم کرد. برای درک بهتر یک برنامه با استفاده از  MVC و AngularJS ایجاد خواهیم کرد.

ابتدا یک پروژه  MVC به صورت  Empty  ایجاد خواهیم کرد. یک کنترلر به آن اضافه کرده و یک  ActionResult  ساده که index را برای فراخوانی  View لازم است ایجاد میکنیم.

  namespace MVCWithAngularJS.Controllers 
  { 
    public class HomeController : Controller 
    { 
      // 
      // GET: /Home/ 
   
      public ActionResult Index() 
      { 
        return View(); 
      } 
    } 
  } 

مرحله بعد اضافه کردن  View است. با راست کلیک بر روی کلمه  View  یا  index  می توانید آن را اضافه کنید.

در  View  ایجاد شده کتابخانه  Angular فراخوانی خواهیم کرد وبا استفاده از آن  ng-app ، ng-controller  را بکار می بریم  و در آخر یک  div که ng-View در آن بکاربرده میشود را ایجاد میکنیم.  در  ng-view  یک container قرار دارد که صفحات دیگر را فراخوانی میکند.

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="angualarModule">
<head>
  <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.2.20/angular.min.js"></script>
  <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.2.20/angular-route.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/AngularController.js"></script>
</head>
<body>
  <form ng-controller="indexController">
    <h2>من صفحه والد هستم</h2>
    <fieldset>
      <legend>گرفتن داده از کنترلر</legend>
      <input type="text" ng-model="name" />
    </fieldset>
    <a href="/#/firstPage">فراخوانی صفحه اول </a>
    <br />
    <a href="/#/secondPage">فراخوانی صفحه دوم </a>
    <div ng-view></div>
  </form>
</body>
</html>

در ng-view هایپرلینکهایی را که بعضی مسیرها در آن با استفاده از # تعریف شده است ببینید. در اینجا # نقش مهمی را ایفا میکند.

یک  Container که بعضی صفحات را نگهداری میکند ایجاد کردیم ، اما کدام صفحات ؟ برای مشخص کردن صفحات به پوشه کنترلر بازگشته و یک کنترلر جدید با نام  RouteDemoController  ایجاد میکنیم.  در این کنترلر دو  ActionResult  با نام های  First  و  Second ایجاد کردیم.

  public class RouteDemoController : Controller
  {
    //
    // GET: /RouteDemo/

    public ActionResult First()
    {
      return View();
    }

    public ActionResult Second()
    {
      return View();
    }

  }

برای هر کدام  View  را ایجاد میکنیم اما این بار به صورت  Partial View ایجاد خواهند شد.

مرحله بعد اضافه کردن فایل  javascript  در پوشه  Script  است. این فایل برای قسمت  Angular  کار خواهد کرد. 

در اینجا یک کنترلر با نام  index ایجاد کردیم که  محدوده عناصر را تعریف میکند . بعد از ایجاد کنترلر به بخش  Routing  در آن می رویم، کدها در اینجا به صورت زیر می باشد : 

var angualarModule = angular.module("angualarModule", ['ngRoute']);
angualarModule.controller("indexController", function ($scope) {
  $scope.name = "Barnamenevisan";
})
angualarModule.config(function ($routeProvider) {
  $routeProvider.
  when('/firstPage', {
    templateUrl: 'routedemo/first',
    controller: 'routeDemoFirstController'
  }).
  when('/secondPage', {
    templateUrl: 'routedemo/second',
    controller: 'routeDemoSecondController'
  })
})

 می توانید در بخش مسیردهی ببینید که URL چک شده است و با توجه به قالب  URL و کنترلر ، قالبی انتساب داده شده است. این قالب ها همان partialView  ها هستند. و این کنترلرها پس از کامل شدن مسیر دهی اضافه شده اند.

angualarModule.controller("routeDemoFirstController", function ($scope) {
  $scope.FirstName = "Barnamenevisan";
  $scope.LastName = "academy";
})
angualarModule.controller("routeDemoSecondController", function ($scope) {
  $scope.MobileNumber = "02188454816 ";
  $scope.EmailID = "info@Barnamenevisan.org";
})

بعد از کامل شده بخش مسیردهی به سراغ  PartialView  ها رفته و محدوده مقادیر را به  textbox  ها اتصال می دهیم.

برای  First  به صورت زیر می باشد :

<div>
  <h3>نمایش صفحه اول</h3>
</div>
<div>
  <fieldset>
    <legend>نمایش صفحه اول</legend>
    نام :
    <input type="text" ng-model="FirstName" />
    <br />
    نام خانوادگی :
    <input type="text" ng-model="LastName" />
  </fieldset>
</div>

و برای  Second  به صورت زیر :

<div>
  <h3>نمایش صفحه دوم</h3>
</div>
<div>
  <fieldset>
    <legend>نمایش صفحه دوم</legend>
    تلفن همراه :
    <input type="text" ng-model="MobileNumber" />
    <br />
   ایمیل :
    <input type="text" ng-model="EmailID" />
  </fieldset>
</div>

اکنون برنامه ما آماده اجرا است.

در اجرای برنامه ، صفحه  index  بارگذاری شده را میبینید ، مقادیر  Scope به textbox انتساب داده شده اند و دو لینک فراهم آمده است.

با کلیک بر روی هر کدام از لینکها نتایج زیر مشاهده می شود.

partialView برای لینک کلیک شده بارگذاری می شود و  textbox  های آن مقادیر مشابهی که در کنترلر(Angular) این صفحات فراهم شده بود را نشان می دهند.

نگاهی به  URL  صفحات داشته باشیم :

اکنون متوجه خواهیم شد که # در اینجا چه کار خواهد کرد. قبل از  # مسیر دهی  MVC  و بعد از # مسیردهی Angular  کار خواهند کرد. ابتدا  MVC چک میکند کدام کنترلر و کدام  ActionResult فراخوانی خواهند شد و با توجه به آن شما را به  View  مورد نظر میفرستد و بعد از رسیدن به آن با کلیک بر روی هر لینک ، Routing چک می شود که کدام  Partial View فراخوانی شده است.   پس  # یک جدا کننده برای  MVC و  Angular  است .

آموزش angular

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب