نحوه نمایش خطاهای ModelState در MVC

ممکن است در برنامه خود نیاز داشته باشید اطلاعات کاربر را در Controller بررسی کنید و پیام مناسبی به کاربر خود نمایش دهید. ModelState روشی برای بررسی خطاها در سمت سرور است و از طریق آن می توان اطلاعات ارسالی را در Controller کنترل کرد که در صورت بروز خطا پیغام مناسب را به کاربر نشان می دهد. در این مقاله می خواهیم نحوه نمایش خطاهای ModelState را بررسی کنیم.

نحوه نمایش خطاهای ModelState در MVC

امروزه API ها در همه جا استفاده استفاده می شوند. ما در حال حاضر می توانیم از طریق ابزارها و پلت فرم های مختلفی مانند لپ تاپ، تبلت، گوشی هوشمند و غیره به وب دسترسی داشته باشیم. اغلب اوقات آنها بخش کلیدی از معماری ما هستند. چه چیز آنها را مهم می سازد؟ بله، داده ها. وقتی که ما یک اپلیکیشن موبایل یا اپلیکیشن وب ایجاد می کنیم، داده ها نقش کلیدی را ایفا می کنند. فقط چیزی که مهم است API ها داده ها نا معتبر را قبول نمی کنند. فیلدهای مورد نیاز یا required field داده های نا معتبر را به اپلیکیشن منتقل نمی کنند. مثلا طول رمز عبوری که وارد کرده ایم به اشتباه وارد شده باشد. هر نوع API که استفاده می کنیم باید داده را اعتبار سنجی کنند. در دنیای دات نت خطا ها را با استفاده از ModelState ضبط می کنیم. مشکل این است که ModelState در MVC یک مقدار متفاوت از WebAPI است. چگونه می توانیم آنها را از هم تشخیص دهیم؟

همه چیز در مورد ModelState

واقعیت این است که فرایند Binding بین Web API و MVC متفاوت است. WebAPI از قالب بندی ها برای deserialise کردن بدنه درخواست ها استفاده می کند و   نتایج در ساختار متفاوت بدست می آیند. در WebAPI نام کلاس شامل شونده بخشی از error Key می باشد. این بدین معناست که باید WebAPI ModelState خود را در اپلیکیشن MVC به نحوی ترجمه کنیم. سپس بعد از آن ما قادر به نمایش پیام های اعتبار سنجی در سمت کلاینت هستیم.

در بخش اول، فراخوانی WebAPI controller در MVC را توضیح می دهیم. در بخش دوم ما بررسی می کنیم که چگونه داه ای به WebAPI controller پست کنیم. اجازه دهید بررسی کنیم که اگر نیاز داشتیم داده پست شده به اپلیکیشن را اعتبار سنجی کنیم، چه عملی را باید انجام دهیم.

در ابتدا این سوال پیش می آید که اگر همه چیز بد پیش برود باید چه کاری انجام دهیم؟

برای شروع، دو خصوصیت مورد نیاز(required attributes) را به مدل API اضافه می کنیم.  همچنین اگر مدل معتبر نباشد وضعیت 401 Bad Request HTTP را بر میگردانیم.

public class ProductApiModel
{
  public int ProductId { get; set; } 

  [Required]
  public string Name { get; set; } 

  [Required]
  public string Description { get; set; } 

  public DateTime CreatedOn { get; set; } 
}

public class ProductsController : ApiController
{
  public IHttpActionResult Post(ProductApiModel model)
  {
    if (!ModelState.IsValid)
    {
      return BadRequest(ModelState);
    }

    // should do some mapping and save a product in a data store somewhere, 
    // but we're not focusing on that for our little demo - just return a random int
    return Ok(7);
  }
}

توجه کنید که ما کل ModelState را از API ارسال می کنیم. این کار اجازه می دهد که بتوانیم آن را تجزیه کرده و خطا ها را برای نمایش در اپلیکیشن MVC استخراج کنیم. و آنها را در خصوصیت ErrorState نگهداری می کنیم. اجازه دهید نگاهی به آنها بیاندازیم.

public abstract class ApiResponse
{
  public bool StatusIsSuccessful { get; set; }
  public ErrorStateResponse ErrorState { get; set; }
  public HttpStatusCode ResponseCode { get; set; }
  public string ResponseResult { get; set; }
}

public class ErrorStateResponse
{
  public IDictionary<string, string[]> ModelState { get; set; }
}

 

رمزگشایی Error Response Goodness

حالا در این مرحله باید دو تغییر را در ClientBase اعمال کنیم.

private static async Task<TResponse> CreateJsonResponse<TResponse>
	(HttpResponseMessage response) where TResponse : ApiResponse, new()
{
  var clientResponse = new TResponse
  {
    StatusIsSuccessful = response.IsSuccessStatusCode,
    ErrorState = response.IsSuccessStatusCode ? null : 
    	await DecodeContent<ErrorStateResponse>(response),
    ResponseCode = response.StatusCode
  };
  if (response.Content != null)
  {
    clientResponse.ResponseResult = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  }

  return clientResponse;
}

private static async Task<TContentResponse> 
	DecodeContent<TContentResponse>(HttpResponseMessage response)
{
  var result = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  return Json.Decode<TContentResponse>(result);
}

مرحله نهایی: قرار دادن تمام موارد بالا در ModelState

این مرحله تمام موارد  سمت API را پوشش می دهد. اجازه دهید تغییراتی که در سمت کلاینت برای هر نوع خطایی پیش می آید را اعمال کنیم. اکشن POST حالا نیاز دارد کنترل کند که آیا وضعیت پاسخ موفقیت آمیز بوده است یا خیر. اگر خیر، که آن خطاهایی که از ModelState می آید را اضافه کند.ما این مورد را به کنترلر پایه اضافه می کنیم، این مورد را مجددا نیاز خواهیم داشت. همچنین یک anti-forgery token استاندارد نیز اضافه می کنیم.

public class ProductController : BaseController
{
  [HttpPost]
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public async Task<ActionResult> CreateProduct(ProductViewModel model)
  {
    var response = await productClient.CreateProduct(model);
    if (response.StatusIsSuccessful)
    {
      var productId = response.Data;
      return RedirectToAction("GetProduct", new { id = productId });
    }

    AddResponseErrorsToModelState(response);
    return View(model);
  }
}

public abstract class BaseController : Controller
{
  protected void AddResponseErrorsToModelState(ApiResponse response)
  {
    var errors = response.ErrorState.ModelState;
    if (errors == null)
    {
      return;
    }

    foreach (var error in errors)
    {
      foreach (var entry in 
        from entry in ModelState
        let matchSuffix = string.Concat(".", entry.Key)
        where error.Key.EndsWith(matchSuffix)
        select entry)
      {
        ModelState.AddModelError(entry.Key, error.Value[0]);
      }
    }
  }
}

 

حالا سوال پیش می آید که آیا فراخوانی خطاهای model state بین WebAPI و MVC متفاوت است؟ در برای بررسی آن نگاهی به جدول زیر بیاندازید:

 

در عبارت LINQ در بالا فقط به دنبال نام MVC property در WebAPI می باشد. اگر آن را پیدا کند این خطاها را به property در ModelState اضافه می کند. اما در مقابل، Name. (برای مثال) در این جا ما Property هایی مانند نام(Name) و نام خانوادگی(Family) داریم. اگر داده ورودی فقط با Name مطابق شود، ما باید خطای First Name را اضافه کنیم.

فراموش نکنید که پیام های اعتبار سنجی را به فرم در CreateProduct view اضافه کنید.

نتیجه گیری

1. در اینجا اگر WebAPI ModelState غیر معتبر باشد یک پاسخ BadRequest را برمیگردانیم

2. خطاهای ErrorStateResponse در ApiHelper  تجزیه می شوند

3. در مرحله نهایی این خطاها را به MVC ModelState خود در MVC اضافه می کنیم.

دانلود نسخه ی PDF این مطلب