ساخت اسلایدر از بانک (ASP.NET)

ساخت اسلایدر با JQuery در ASP.NET و خواندن اطلاعات از بانک

سلام در این مقاله قصد ساختن اسلایدر  از بانک اطلاعاتی رو داریم

ابتدا بانک اطلاعاتی و جدول اسلایدر رو میسازیم:


 

میتونید برای ساخت جدول، بانک با نام slider ایجاد کنید و اسکریپت زیر رو در اون اجرا کنید:

USE [slider]
GO

/****** Object: Table [dbo].[Slider]  Script Date: 18/03/2016 03:30:10 ق.ظ ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Slider](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NULL,
	[Description] [nvarchar](300) NULL,
	[Image] [nvarchar](200) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Slider] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO


 

کد زیر محتوای صفحه Default.aspx می باشد:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>مرجع تخصصی برنامه نویسان</title>
  <script src="JQuery/Jquery%202-1.js"></script>
  <script src="JQuery/Slider.js"></script>
  <link href="Style/StyleSheet.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <h1>مرجع تخصصی برنامه نویسان - اسلایدر واکنش گرا از بانک</h1>

    <div class="Slider">
      <ul>
        <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
          <ItemTemplate>
            <li>
              <img alt="<%# Eval("Name") %>" src="<%# Eval("Image") %>" title="<%# Eval("Name") %>" />
              <h3><%# Eval("Name") %></h3>
              <p><%# Eval("Description") %></p>
            </li>
          </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
      </ul>
    </div>
    <div class="Slider1">
      <div class="Next">بعدی</div>
      <div class="Prev">قبلی</div>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

 

 

برای اینکه عکس ها به صورت اتوماتیک هر چند ثانیه یکبار تغییر کنند کد جی کوئری زیر رو به پروژه اضافه میکنیم:

var index = 0;
function AutoSlide() {
  if (index >= ($('.Slider li').length - 1))
    index = 0;
  else
    index = index + 1;
  $('.Slider li').hide();
  $('.Slider li:eq(' + index + ')').show();

}
$(document).ready(function () {
  var Auto = setInterval(function () { AutoSlide(); }, 5000);
});

 

حالا برای دکمه های بعدی و قبلی نیز کد جی کوئری زیر را استفاده می کنیم:

$('.Prev').click(function () {
    if (index >= ($('.Slider li').length - 1))
      index = 0;
    else
      index = index + 1;
    $('.Slider li').hide();
    $('.Slider li:eq(' + index + ')').fadeIn(1000);
    clearInterval(Auto);
    Auto = setInterval(function () { AutoSlide(); }, 5000);
  });
  $('.Next').click(function () {
    if (index > 0) {
      index = index - 1;
    } else {
      index = $('.Slider li').length - 1;
    }
    $('.Slider li').hide();
    $('.Slider li:eq(' + index + ')').fadeIn(1000);
    clearInterval(Auto);
    Auto = setInterval(function () { AutoSlide(); }, 5000);
  });

 

کد زیر هم css قالب هست:

 

@font-face {
  font-family: "Yekan";
  src: url("../Fonts/Yekan.eot") format("eot"), url("../Fonts/Yekan.woff") format("woff"), url("../Fonts/Yekan.ttf") format("truetype");
}

* {
  font-family: "Yekan";
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  border: none;
  direction: rtl;
  text-decoration: none;
  transition: 300ms;
}

body {
  background-color: #c6c6c6;
}
h1 {
  text-align:center;
  font-size:26px;
  margin-bottom:30px;
}
.Slider {
  width:100%;
  height:410px;
}
  .Slider ul {
    list-style:none;
  }
    .Slider ul li {
      float:right;
      display:none;
      width:100%;
      height:400px;
    }
      .Slider ul li:first-child {
        display:block;
      }
      .Slider ul li img {
        width:100%;
        height:400px;
        position:absolute;
      }
      .Slider ul li h3 {
        font-size:24px;
        background-color:rgba(31, 148, 112, 0.80);
        z-index:4444;
        position:absolute;
        padding:0px 9px 2px 9px;
        margin:70px 207px 0px 0px;
      }
      .Slider ul li p {
        font-size:16px;
        background-color:rgba(100, 31, 148, 0.80);
        width:70%;
        text-align:center;
        padding:2px 8px;
        display:block;
        margin:135px 15% 0px 15%;
        position:absolute;
        color:#ffffff;
      }
.Slider1 {
  width:160px;
  height:35px;
  margin:0px auto;
}
  .Slider1 .Next {
    width:70px;
    height:35px;
    margin:0px 5px;
    float:right;
    background-color:rgba(148, 31, 92, 0.80);
    border-radius:5px;
    text-align:center;
    font-size:16px;
    color:#000000;
    cursor:pointer;
    transition:469ms;
  }
    .Slider1 .Next:hover {
      background-color:rgba(62, 4, 34, 0.80);
      color:#ffffff;
    }
  .Slider1 .Prev {
    width:70px;
    height:35px;
    margin:0px 5px;
    float:right;
    background-color:rgba(148, 31, 92, 0.80);
    border-radius:5px;
    text-align:center;
    font-size:16px;
    color:#000000;
    cursor:pointer;
    transition:469ms;
  }
    .Slider1 .Prev:hover {
      background-color:rgba(62, 4, 34, 0.80);
      color:#ffffff;
    }

 

حالا کد زیر را در صفحه Default.aspx.cs قرار می دهیم:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Slidebind();
  }
  public void Slidebind()
  {
    DAL run = new DAL();
    string sqltext = "Select * from slider order by ID Desc";

    Repeater1.DataSource = run.ExecuteQuery(sqltext);
    Repeater1.DataBind();
  }
}

 

کلاس DAL هم شامل کانکشن استرینگ می باشد:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Net.Mail;
/// <summary>
/// Summary description for DAL
/// </summary>
public class DAL
{
  public DAL()
  {
    //
    // TODO: Add constructor logic here
    //
  }
  public DataTable ExecuteQuery(string sqltext)
  {
    SqlConnection k = new SqlConnection();
    k.ConnectionString = "Data Source=ASPSAZ;Initial Catalog=slider;Integrated Security=True";
    DataTable dt = new DataTable();
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
    da.SelectCommand = new SqlCommand();
    da.SelectCommand.Connection = k;
    da.SelectCommand.CommandText = sqltext;
    da.Fill(dt);
    return dt;

  }
}

 

فایل هم به همراه جنریت اسکریپت دیتابیس ضمیمه شده

امیدوارم مقاله مفید واقع شده باشه

با تشکر از سایت برنامه نویسان

فایل های ضمیمه