ساخت یک Login ساده با استفاده از Session ها در MVC

در این مقاله با به کارگیری مفهوم Session یک برنامه ی ساده می سازیم که در آن کاربر با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور بتواند وارد سایت شود.

ساخت یک Login ساده با استفاده از Session ها در MVC

طراحی پایگاه داده

با استفاده از script زیر ، جدول UserProfile را ایجاد کنید.

Create Table UserProfile 
( 
UserId int primary key identity(1, 1), 
UserName varchar(50), 
Password varchar(50), 
IsActive bit 
)

رکوردهای مربوط به کاربران را با استفاده از script زیر به جدول اضافه کنید.

Insert into UserProfile 
Select 'Barnamenevisan', '123', 1 Union All 

مرحله 1 : ایجاد یک پروژه

به FILE بروید و New و سپس Project را انتخاب کنید.

از منوی باز شده ، C# را انتخاب کنید و از قسمت web  بر روی ASP.NET MVC 4 Web Application کلیک کنید. سپس یک نام برای برنامه انتخاب کنید و کلید OK را بزنید.

در پنجره ای که مطابق شکل زیر باز می شود، Basic را انتخاب کنید و  قسمت view engine را بر روی Razor قرار دهید. سپس کلید OK را بزنید.

مرحله 2 : یک Entity Data Model اضافه کنید.

به Solution Explorer بروید و بر روی Project کلیک راست کنید و ADO.NET Entity Data Model را انتخاب کنید.

یک نام برای مدل خودتان انتخاب کنید و بر روی OK  کلیک کنید.

گزینه ی Generate from database را انتخاب کنید و بر روی Add کلیک کنید.

بر روی New Connection کلیک کنید.

بعد از کلیک کردن برروی این گزینه ، مشخصات مورد نظر را وارد کنید.

نام سرور را وارد کنید.

نام کاربری و رمز عبورخودتان را وارد کنید.

سپس نام پایگاه داده ی خودتان را انتخاب کنید. و بر روی دکمه ی Finish  کلیک کنید.

در نهایت ، entity شما به صورت زیر خواهد بود :

مرحله 3 : اضافه کردن یک Controller

 در قسمت Solution Explorer ، بر روی پوشه ی Controller کلیک راست کرده و سپس بر روی Controller کلیک کنید .

یک نام برای Controller  انتخاب کنید و Scaffolding template را بر روی Empty MVC Controller قرار دهید. سپس بر روی OK  کیلک کنید. 

تکه کد زیر را در HomeController ایجاد کنید.

using System.Linq; 
using System.Web.Mvc; 
  
namespace MvcLoginAppDemo.Controllers 
{ 
public class HomeController: Controller 
{ 
public ActionResult Login() 
{ 
return View(); 
} 
  
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Login(UserProfile objUser)  
{ 
if (ModelState.IsValid)  
{ 
using(DB_Entities db = new DB_Entities()) 
{ 
var obj = db.UserProfiles.Where(a => a.UserName.Equals(objUser.UserName) && a.Password.Equals(objUser.Password)).FirstOrDefault(); 
if (obj != null) 
{ 
Session["UserID"] = obj.UserId.ToString(); 
Session["UserName"] = obj.UserName.ToString(); 
return RedirectToAction("UserDashBoard"); 
} 
} 
} 
return View(objUser); 
} 
  
public ActionResult UserDashBoard() 
{ 
if (Session["UserID"] != null) 
{ 
return View(); 
} else 
{ 
return RedirectToAction("Login"); 
} 
} 
} 
}

مرحله 4 :  ایجاد View ها

برای Action Method ما که به نام Login است یک view  ایجاد کنید.

بر روی Login Action method کلیک راست کرده و سپس گزینه ی Add View را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

View  هایی از نوع Strongly Typed ایجاد کنید

نام view  باید مطابق با نام action method باشد .

view engine را بر روی Razor قرار دهید.

گزینه ی Create a strongly typed view را تیک بزنید.

Scaffold template را بر روی Empty قرار دهید.

بر روی Add کلیک کنید.

و کد زیر را در Login.cshtml وارد کنید.

@model MvcLoginAppDemo.UserProfile 
 
@{ 
ViewBag.Title = "Login"; 
} 
 
@using (Html.BeginForm("Login", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
<fieldset> 
<legend>Mvc Simple Login Application Demo</legend> 
 
@Html.AntiForgeryToken() 
@Html.ValidationSummary(true) 
@if (@ViewBag.Message != null) 
{ 
<div style="border: 1px solid red"> 
@ViewBag.Message 
</div> 
} 
<table> 
<tr> 
<td>@Html.LabelFor(a => a.UserName)</td> 
<td>@Html.TextBoxFor(a => a.UserName)</td> 
<td>@Html.ValidationMessageFor(a => a.UserName)</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 
@Html.LabelFor(a => a.Password) 
</td> 
<td> 
@Html.PasswordFor(a => a.Password) 
</td> 
<td> 
@Html.ValidationMessageFor(a => a.Password) 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td></td> 
<td> 
<input type="submit" value="Login" /> 
</td> 
<td></td> 
</tr> 
</table> 
</fieldset> 
} 

برای Action method ای که نام آن ، UserDashBoard است یک view  ایجاد کنید . کد زیر را در آن وارد کنید.

@ { 
  ViewBag.Title = "UserDashBoard"; 
} 
 
< fieldset > 
  < legend > User DashBoard < /legend> 
 
@if(Session["UserName"] != null) { < text > 
    Welcome @Session["UserName"].ToString() < /text> 
} < /fieldset> 

مرحله 5 : صفحه ی StartUp را تنظیم کنید.

به قسمت RouteConfig.cs بروید و مطابق زیر نام action را از Index به Login تغییر بدهید.

مرحله 6 : برنامه را اجرا کنید. خروجی ها به ترتیب مطابق زیر خواهند بود .

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب