ارسال پارامتر یا Query String در Action Method

در این شما را با نحوه ی کار با Action Methodدر mvc آشنا خواهیم کرد. همچنین ارسال پارامتر با استفاده از QueryString در Action Method شرح داده خواهد شد.

ارسال پارامتر یا Query String در Action Method

ما به شما پیشنهاد میکنیم که قبل از خواندن این مقاله، مقاله ی اولین پروژه در ASP.Net MVC 5.0 را مطالعه کنید. در این مقاله، قصد داریم نحوه ی انتقال پارامتر یا string Query در Actirn Method در MVC را مورد بررسی قرار دهیم.

1.یک پروژه جدید از نوع ASP.NET MVC  Empty ایجاد کنید.

2.یک کنترلر به پروژه اضافه کنید و نام آنرا HomeController بگذارید، سپس در آن یک Index Action Method اضافه میکنید.

3.پارامتر موجود در Action Method را پاس دهید.

1.	using System; 
2.	using System.Collections.Generic; 
3.	using System.Linq; 
4.	using System.Web; 
5.	using System.Web.Mvc; 
6.	 
7.	namespace PassParameter.Controllers 
8.	{ 
9.	  public class HomeController : Controller 
10.	  { 
11.	    // 
12.	    // GET: /Home/ 
13.	 
14.	    public string Index(string id) 
15.	    { 
16.	      return "ID =" + id; 
17.	    } 
18.	 
19.	  } 
20.	} 

در کد بالا، ما یک پارامتر با نام id که از نوع string می باشد را انتقال میدهیم. حال برنامه را Build و اجرا میکنیم.  لینک http://localhost:13923/Home/Index/10 در URL را بوسیله ی  انتقال داده به Index Action Method در Home Controller، باز کنید.

انتقال چند پارامتر در Index Action Method :

در مثال بالا، ما دیدیم که چگونه میتوان یک پارامتر را در Action Method پاس داد، اما در بسیاری از شرایط، ما نیاز داریم که بیشتر از یک پارامتر را انتقال دهیم. حال میخواهیم بررسی کنیم که چگونه میتوان این کار را انجام داد.

1.	using System; 
2.	using System.Collections.Generic; 
3.	using System.Linq; 
4.	using System.Web; 
5.	using System.Web.Mvc; 
6.	 
7.	namespace PassParameter.Controllers 
8.	{ 
9.	  public class HomeController : Controller 
10.	  { 
11.	 
12.	    public string Index(string id, string name) 
13.	    { 
14.	      return "ID =" + id+"<br /> Name="+name; 
15.	    } 
16.	 
17.	  } 
18.	} 

در کد بالا، ما دو پارامتر را در Action Method پاس داده ایم.

همچنین میتوانیم با استفاده از Request.QueryString Collection، کوئری استرینگ (QueryString) بگیریم و با استفاده از آن مقادیر موردنظر خود را دریافت کنیم.

1.	using System; 
2.	using System.Collections.Generic; 
3.	using System.Linq; 
4.	using System.Web; 
5.	using System.Web.Mvc; 
6.	 
7.	namespace PassParameter.Controllers 
8.	{ 
9.	  public class HomeController : Controller 
10.	  { 
11.	 
12.	    public string Index(string id) 
13.	    { 
14.	      return "ID =" + id+"<br /> Name="+Request.QueryString["name"].ToString(); 
15.	    } 
16.	 
17.	  } 
18.	} 

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب