ساخت یک Login Form درWPF

در این برنامه می آموزیم چطور با استفاده از تصاویر و کد ، محیط برنامه را به مدلی که دوست داریم، بسازیم. مراحل کار در مقاله توضیح داده شده اند.

ساخت یک Login Form درWPF

 در این برنامه می آموزیم که چطور برنامه های خودمان را زیباتر و جذاب تر کنیم.

مراحل زیر را دنبال کنید.

1- Visual Studio  را باز کنید.

2-به قسمت New project بروید و WPF application را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

3-به قسمت Solution Explorer بروید و یک پوشه ی جدید ایجاد کنید. (مراحل کار در تصویر موجود است .)

4-نام این پوشه را “Images” بگذارید.

 

5- تصاویر مورد نیاز برای ساخت برنامه را به این پوشه اضافه کنید.

6-یک پنجره ی جدید به پروژه اضافه کنید و نام آن را “login2.xaml” بگذارید.

7- حالا “login2.xaml” را باز کنید و کد مورد نیاز برای نمایش تصاویر را بنویسید.

8- Property های مورد نیاز برای main window را تنظیم کنید.


<Window x:Class="LoginFormInWPF.login2" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
Title="login2" Height="700" Width="400" AllowsTransparency="True" WindowStyle="None" WindowStartupLocation="CenterScreen">

 

 

9-حالا یک تصویر برای نمایش در background اضافه کنید.

<Window.Background>  
<ImageBrush ImageSource="Images/Untitled-1.png"/>  
</Window.Background> 

10-حالا سایر تصاویر مورد نیازمان را اضافه کنیم.

<Grid> 
    <TextBox HorizontalAlignment="Left" Height="30" Margin="135,313,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="169"/> 
    <Button Content="" HorizontalAlignment="Left" Margin="248,410,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="54" Height="24" Click="Button_Click_1"> 
      <Button.Background> 
        <ImageBrush/> 
      </Button.Background> 
    </Button> 
    <Image HorizontalAlignment="Left" Source="Images/worng.png" Height="30" VerticalAlignment="Top" Width="41" Margin="309,313,0,0"> 
       
    </Image> 
    <Image HorizontalAlignment="Left" Source="Images/Warning.png" Height="30" VerticalAlignment="Top" Width="41" Margin="309,361,0,0"/> 
    <PasswordBox HorizontalAlignment="Left" Margin="135,361,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="169" Height="30"/> 
    <Image HorizontalAlignment="Left" Height="25" VerticalAlignment="Top" Width="30" Margin="368,6,0,0" Source="Images/close.png" MouseDown="Image_MouseDown_1"/> 
    <Image HorizontalAlignment="Left" Height="25" VerticalAlignment="Top" Width="30" Margin="336,6,0,0" Source="Images/minimize.png" MouseDown="Image_MouseDown_2"/> 
  </Grid> 

حالا App.xamp را باز کنید و startup را به صورت زیر تنظیم کنید.

StartupUri="login2.xaml"

زمانی که پروژه را اجرا کنید، این کد برای شما صفحه ی Login2.xaml را باز خواهد کرد.

11- حالا پروژه را اجرا کنید. خروجی کار را ببینید. هرگونه تغییر و یا دستورات اضافی را می توانید در برنامه اعمال کنید.

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب