ساخت QR Code در MVC

در این مقاله تصمیم داریم نحوه ساخت کد qr را در MVC بررسی کنیم

ساخت QR Code در MVC

ابتدا یک پروژه از نوع MVC ایجاد کنید

سپس دستور زیر را از طریق Nuget اجرا کنید

PM> Install-Package ZXing.net

سپس یک کلاس ایجاد کنید و نام آن را QRHelper بگذارید

  public static class QRHelper
  {
    public static IHtmlString GenerateQrCode(this HtmlHelper html, string url, string alt = "QR code", int height = 500, int width = 500, int margin = 0)
    {
      var qrWriter = new BarcodeWriter();
      qrWriter.Format = BarcodeFormat.QR_CODE;
      qrWriter.Options = new EncodingOptions() { Height = height, Width = width, Margin = margin };

      using (var q = qrWriter.Write(url))
      {
        using (var ms = new MemoryStream())
        {
          q.Save(ms, ImageFormat.Png);
          var img = new TagBuilder("img");
          img.Attributes.Add("src", String.Format("data:image/png;base64,{0}", Convert.ToBase64String(ms.ToArray())));
          img.Attributes.Add("alt", alt);
          return MvcHtmlString.Create(img.ToString(TagRenderMode.SelfClosing));
        }
      }
    }
  }

سپس در View میتونید با استفاده از دستور زیر کد qr را ایجاد کنید

@Html.GenerateQrCode("http://Barnamenevisan.org")

خروجی به شکل زیر می باشد

آموزش asp.net mvc

دانلود نسخه ی PDF این مطلب